Offisielt fra statsråd 6. februar 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. februar 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 33 (2003-2004)
Om lov om endringer i tvistemålsloven (bevisopptak utenfor rettssak).
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 23 (2003-2004)
Om boligpolitikken
(Pressemelding)

2. Delegasjon av myndighet

Landbruksdepartementet

Delegasjon etter lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern: Den myndighet som i loven ligger til ”departementet”, delegeres til Fiskeridepartementet så langt det gjelder sjøpattedyr, fisk og krepsdyr.

Den myndighet som i lovens § 22 ligger til Kongen, delegeres til Fiskeridepartementet så langt gjelder sjøpattedyr, fisk og krepsdyr.

Den myndighet som i lovens § 27 ligger til Kongen, delegeres til Landbruksdepartementet så langt gjelder terrestriske dyr.

Den myndighet som i lovens § 27 ligger til Kongen, delegeres til Fiskeridepartementet så langt gjelder sjøpattedyr, fisk og krepsdyr.

Kongelig resolusjon 21. februar 2003 hvor Kongens myndighet etter lov
20. desember 1974 nr. 73 § 26, annet ledd delegeres til Landbruksdepartementet, oppheves.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Abidjan, ambassadør Odd-Egil Andhøy, utnevnes tillike til ambassadør i Accra, Ghana.

Olje- og energidepartementet

Prosjektleder William Frank Christensen utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

Førstekonsulent Sverre Brimsøe Bjelland konstitueres som underdirektør i Olje- og energidepartementet for et tidsrom av inntil 3 år.
(Pressemelding)

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning og ratifikasjon av overenskomst mellom Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige om Den nordiske investeringsbank.

Undertegning av endringsprotokoller til konvensjon av 29. juli 1960 om erstatningsansvar på atomenergiens område og tilleggskonvensjon av 31. januar 1963.

Inngåelse av avtale med Italia om gjensidig bistand i tollsaker.

Olje- og energidepartementet

Kjela kraftverk gis tillatelse til planendring med fastsettelse av nytt manøvrerings- reglement for reguleringen av Tokke-Vinje-vassdraget i Telemark.

BKK Produksjon AS gis tillatelse til planendring for Kløvtveit kraftverk i Gulen og Masfjorden kommuner.