Offisielt fra statsråd 6. juli 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. juli 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 4. juni 1999 nr. 37 om endringer i rettergangslovene m.m. (kildevern og offentlighet i rettspleien).
I endringsloven trer følgende endringer i kraft 1. september 2001:
Lovvedtakets del II (medregnet opphevelsen av § 131), unntatt ny § 131, opphevelsen av 131 a og endringen i § 198.
Endringene i lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål §§ 135, 152, 479.
Endringen i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 28.
(Se også pkt. 2 Forskrifter)

Delvis ikrafttredelse av lov 28. juni 2000 nr. 73 om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. De deler av endringsloven som ikke trådte i kraft straks, trer i kraft 1. august 2001.
(Se også pkt. 2 Forskrifter)
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskriftene til selskapslovgivningen om ansattes rett til representasjon i selskapers styrende organer.

Barne- og familiedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrifter om vedtekter for Kompetansesenter for likestilling.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om offentlighet i rettspleien.
(Se også pkt. 1 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 28. juni 1985 om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen)(offentlighet i rettspleien).
(Se også pkt. 1 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Forskrift om oppbevaring ved domstolene av dokumenter i saker med anonym vitneførsel.
(Se også pkt. 1 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Forskrift om endring av forskrift 10. mars 1997 nr. 1097 om prøveordning med lydopptak av hovedforhandling i straffesaker.
(Se også pkt. 1 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordning av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen)(anonym vitneførsel mv.).
(Se også pkt. 1 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Kulturdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 25. august 1995 nr. 769 om konsesjonsområder for lokalfjernsyn.
(Se også pkt. 3 Delegasjon av myndighet)
(Pressemelding)

3. Delegasjon av myndighet

Statsministerens kontor

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. (merkeloven) §§ 3 og 6 a til Samferdselsdepartementet for fastsettelse av forskrift til gjennomføring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 99/94/EF om forbrukerinformasjon vedrørende drivstofforbruk og CO 2-utslipp ved markedsføring av nye personbiler.

Kulturdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 4. desember 1992 nr. 127 § 2-1 andre ledd, til å foreta justeringer av konsesjonsområdene for analogt lokalfjernsyn til Kulturdepartementet.
(Se også pkt. 2 Forskrifter)
(Pressemelding)

4. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg til å utrede og fremme forslag til regler om politiets bruk av metoder i forebyggende øyemed:

Førstelagmann Odd Jarl Pedersen, Eidsivating lagmannsrett, Rælingen
Statsadvokat Kjerstin A. Kvande, Riksadvokatembetet, Røyken
Advokat Aase K. Sigmond, Oslo
Politiadvokat Trond Egil With, Overvåkingssentralen, Bærum
Politiinspektør Terje Lunde, Trondheim politidistrikt, Trondheim
Seniorrådgiver Guro Slettemark, Datatilsynet, Oslo
(Pressemelding)

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å gjennomgå konkurranseforholdene blant advokater og rettshjelpere med det siktemål å gjøre juridiske tjenester rimeligere og lettere tilgjengelig for folk flest ("Advokatkonkurranseutvalget"):

Professor Einar Hope, Bergen, leder
Spesialrådgiver Kirsten Lucie Jacobsen, Oslo
Advokat Kirsti Høegh Bjørneset, Ålesund
Rådgiver Anne Sofie Faye-Lund, Bærum
Byrettsdommer Ruth Anker Høyer, Bærum
Advokat Helge Jakob Kolrud, Oslo
Tidligere stortingsrepresentant Roger Gudmundseth, Ålesund
(Pressemelding)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende medlemmer oppnevnes til styre for de regionale helseforetakene for perioden 2001-2003:

Nord:
Prof. Dr. med. Olav Helge Førde, Tromsø – leder
Adm. dir. Nils Moe, Bodø – nestleder
Dir. Ellen Inga O. Hætta, Kautokeino
Kommunelege I Daniel Haga, Alta
Adm. dir. Åse Annie Opsjøn, Stokmarknes
Adm. dir. Johan Petter Barlindhaug, Tromsø
Ass. lege Stig Arild Stenersen, Bodø
Sykepleier Aud Lillian Utstrand, Hammerfest
Hjelpepleier Gerd Kristiansen, Tromsø

De tre siste representantene er utpekt av arbeidstakerorganisasjonene i tråd med særskilt avtale.

Midt-Norge:
Forskningsdirektør Paul Hellandsvik, Stjørdal – leder
Adm. dir. Gry Hege Sølsnes, Herøy – nestleder
Divisjonsdirektør Kolbjørn Almlid, Verran
Kommunejordmor Jonhild Joma, Trones
Rektor Greta K. Herje, Ålesund
Prof. Dr. med. Gunnar Bovim, Trondheim
Overlege Dr. med. Helge Haarstad, Trondheim
Anestesisykepleier Ellen Marie Wøhni, Trondheim
Assistent Ingegjerd S. Sandberg, Namsos

De tre siste representantene er utpekt av arbeidstakerorganisasjonene i tråd med særskilt avtale.

Vest:
Adm. dir. Anne Kverneland Bogsnes, Bergen – leder
Siv. ing. Arne Norheim, Sandnes – nestleder
Helse- og sosialsjef Anni Felde, Byrkjelo
Pensjonist Steinar Andersen, Lund
Prof. Dr. med. Jon Lekven, Bergen
Dir. Gerd Kjellaug Berge, Selje
Overlege Øyvind Watne, Førde
Avdelingssykepleier Inger Skjæveland, Stavanger
Spesialkonsulent Sverre Ormøy, Stavanger

De tre siste representantene er utpekt av arbeidstakerorganisasjonene i tråd med særskilt avtale.

Sør:
Rådmann Nils Fredrik Wisløff, Asker – leder
Adm. dir. Jon Jacobsen, Kristiansand – nestleder
Universitetsrektor Kåre Norum, Oslo
Gen. sekr. Einfrid Halvorsen, Skien
Lærer Anne Mo Grimdalen, Grimstad
Seksjonsoverlege Ingeborg Lyngstad Vik, Røyken
Overlege Terje Keyn, Porsgrunn
Intensivsykepleier Morten Falkenberg, Nøtterøy
Hjelpepleier Anne Lise Krogh Robak, Horten

De tre siste representantene er utpekt av arbeidstakerorganisasjonene i tråd med særskilt avtale.

Øst:
Dir. Siri Beate Hatlen, Bærum – leder
Konsulent Harald Norvik, Nesodden – nestleder
Prof. emeritus Dr. med. Bjarne Waaler, Oslo
Dir. Gro Balas, Oslo
Fylkesrådmann Tor Berge, Gjøvik
Høgskolerektor Irene Dahl Andersen, Sarpsborg
Seksjonsoverlege Kåre Løvstakken, Oppegård
Sykepleier Kristin Rødahl, Oslo
Spesialarbeider Egil Hverven, Oslo

De tre siste representantene er utpekt av arbeidstakerorganisasjonene i tråd med særskilt avtale.

(Se også pkt. 7 Andre saker)
(Pressemelding)

5. Klagesaker m.v.

Miljøverndepartementet

Klager fra Miljøstiftelsen Bellona, Fellesaksjonen mot gasskraftverk/Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund over Miljøverndepartementets vedtak av 6. oktober 2000, Omgjøring av konsesjoner for gasskraftverk. Klagene tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Abu Dhabi, ambassadør Ulf Sverre Henstad Christiansen, utnevnes tillike til sendemann i Kuwait, Manama og Doha, med rang som ambassadør.

Generalkonsul Kåre Hauge utnevnes til sendemann i Vilnius, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjefene Andreas Gaarder og Mari Skåre utnevnes til underdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Tor Kubberud beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Colombo for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein, midlertidig kommandør, Nils Johan Holte utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Geir Erik Flage utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Arnt Inge Arntsen utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Frabeordring av major Gisle Kogstad og beordring av major Anne Rydning som adjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen.

Beordring av løytnant, midlertidig kapteinløytnant, Anders Flågen som adjutant for Hans Kongelige Høyhet Kronprisen.

Justis- og politidepartementet

Advokat Klaus Skjeldal utnevnes til sorenskriver ved Hardanger sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Odd Arve Bartnes utnevnes til herredsrettsdommer ved Stjør- og Verdal sorenskriverembete og konstitusjon som sorenskriver samme embete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Assisterende rådmann Kjell Åke Lappen utnevnes til herredsrettsdommer ved Stjør- og Verdal sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Byrettsdommer/avdelingsleder Anne Marie Magnus utnevnes til lagdommer i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Utredningsleder Morten Gulsrud konstitueres som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 30. juni 2003.

Konstituert underdirektør Mette Kammen gis forlenget konstitusjon som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet til og med 31. desember 2001.

Landbruksdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Bente Lise Dagenborg utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Pål Gretland utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Departementskonstituert ekspedisjonssjef Toril Roscher-Nielsen utnevnes til ekspedisjonssjef i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Departementskonstituert ekspedisjonssjef Aase Ingun Rokvam konstitueres som ekspedisjonssjef i Sosial- og helsedepartementet fra 1. september 2001 til 31. desember 2003.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Direktør Geir Stene-Larsen åremålsbeskikkes til direktør i Nasjonalt folkehelseinstitutt for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert assisterende helsedirektør Bjørn-Inge Larsen åremålsbeskikkes til direktør i Sosial- og helsedirektoratet for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressmelding)

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om å endre EØS-avtalens protokoll 26 ved innlemmelse av rådsforordning 659/99 av 22. mars 1999 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelse av EF-traktatens art. 93 (Prosedyreforordningen).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg II ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/9/EF om taubaneanlegg til persontransport.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Trond Giske med ledsager ved offisielt besøk til Kina 23. – 31. juli 2001.

Finansdepartementet

Tillatelse til overføring av virksomheten i Bergensbanken ASA til filial av Svenska Handelsbanken AB (PUBL).

Justis- og politidepartementet

Endringer i distriktsinndelingen mv. i politi- og lensmannsetaten.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Regulering av opptaket til studium ved universitet og høgskolar studieåret 2001-2002.

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Sør-Trøndelag 2000-2003.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

HelgelandsKraft AS gis tillatelse til bygging av Forsland Kraftverk i Leirfjord kommune i Nordland.
(Pressemelding)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2001 under kap. 614 post 63 Utvikling av sosialtjenesten og rusmiddeltiltak overskrides med inntil 5 millioner kroner for å dekke utgifter til legemiddelassistert rehabilitering av narkomane.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Fastsettelse av vedtak om lokalisering av hovedkontorer for de regionale helseforetakene.

Hovedkontorene for de regionale helseforetakene blir lagt til:

Nord: Bodø
Midt-Norge: Stjørdal
Vest: Stavanger
Sør: Skien
Øst: Hamar
(Se også pkt. 4 Styrer, utvalg)
(Pressemelding)

Arbeidsgiverforeningen NAVO skal være felles arbeidsgiverorganisasjon for de fremtidige helseforetak.
(Pressemelding)