Offisielt fra statsråd 6. juni 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. juni 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St prp nr 73 (1996-97) Om samtykke til å la seg binde av den reviderte landmineprotokollen av 3. mai 1996 og protokollen om bindende laservåpen av 13. oktober 1995, begge til FN-konvensjonen av 10. oktober 1980 om forbod mot eller restriksjonar på bruk av visse konvensjonelle våpen som kan skade i utrengsmål eller som kan ramme vilkårleg

Finans- og tolldepartementet

St meld nr 3 (1996-97) Statsrekneskapen medrekna folketrygda for budsjett-terminen 1996

Fiskeridepartementet

Ot prp nr 84 (1996-97) Om lov om endringer i lov 27. april 1990 nr 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

Forsvarsdepartementet

St prp nr 79 (1996-97) Om endringer i "Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper"

Kommunal- og arbeidsdepartementet

St prp nr 80 (1996-97) Om oppfølging av samordning av dei statlege bustøtteordningane

Miljøverndepartementet

linkdoc022005-040003#docSt meld nr 58 (1996-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling - Dugnad for framtida

Planleggings- og samordningsdepartementet

St prp nr 76 (1996-97) Om lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn m fl St prp nr 77 (1996-97) Om trygdeoppgjøret 1997 linkdoc040005-050004#docOt prp nr 83 (1996-97) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl, folketrygdloven og enkelte andre lover

Sosial- og helsedepartementet, helsesak

St prp nr 78 (1996-97) Om endringar i statsbudsjettet for 1997 under kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m v og 2755 Helsetenesta i kommunane

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet

Lov om innførsle- og utførsleregulering
Besl O nr 43 Lov nr 32 Loven trer i kraft straks

Finans- og tolldepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 28. juni 1996 nr 44 om lov om opphevelse av lov 14. desember 1973 nr 57 om kompensasjon for merverdiavgift på matvarer. Endringen iverksettes 1. juli 1997.

Fiskeridepartementet

Lov om endringer i lov av 16. juni 1989 nr 59 om lostjenesten m v
Besl O nr 77 Lov nr 33 Loven trer i kraft straks.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om endring i lov av 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v
Besl O nr 84 Lov nr 34 Loven trer i kraft straks

Nærings- og handelsdepartementet

Lov om Oppgaveregisteret
Besl O nr 85 Lov nr 35

Sosial- og helsedepartementet, sosialsak

Lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) og i enkelte andre lover
Besl O nr 82 Lov nr 36

3.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om ordensregler m v i Svalbards territorialfarvann og indre farvann fastsettes.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om arbeid med bly og blyforbindelser med hjemmel i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø fastsettes.

Forskrift om etablering av autorisasjonsordning for tolker fastsettes.

Miljøverndepartementet

I medhold av lov om naturvern endres forskriftene for Hardangervidda nasjonalpark, Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde og Møsevatn Austfjell landskapsvernområde .

Nærings- og handelsdepartementet

Ny forskrift for bygg- og anleggsberedskap fastsettes. Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt Nærings- og handelsdepartementet bestemmer. Nedleggelse av Sentralrådet for bygg- og anleggsberedskap.

4.Delegasjon av myndighet

Finans- og tolldepartementet

I kongelig resolusjon 11. juni 1971 og 11. august 1978 om delegasjon til Skattedirektoratet av Finans- og tolldepartementets myndighet etter merverdiavgiftsloven §§ 69 og 70 til å ettergi eller frita for avgiftsplikt, gjøres følgende endringer:

Avsnitt I oppheves fra den tid Finans- og tolldepartementet bestemmer.

5.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Følgende utnevnes som medlemmer av et utvalg som skal utrede alternative modeller for organisering av børsvirksomhet i Norge:

Advokat Marius Ryel, Oslo (leder) Ekspedisjonssjef Jan Bjørland, Oslo Avdelingsdirektør Eirik Bunæs, Oslo Børsdirektør Kjell Frønsdal, Bergen Finansdirektør Mai-Lill Ibsen, Oslo Administrerende direktør Per Broch Mathisen, Drøbak Direktør Norunn Dale Seland, Oslo Ekspedisjonssjef Asta Tjølsen, Ringerike Rådgiver Britt Fjogstad Selnes, Oslo Administrerende direktør Bjørn O. Øiulfstad, Oslo

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer til Riksvalgstyret ved stortingsvalget 1997:

Medlemmer:

 1. Stortingsrepresentant Gunnar Skaug (leder)
 2. Fylkestannlege Johan Buttedahl (nestleder)
 3. Rådgiver Tori Hoven
 4. Gruppesekretær Maren Rismyhr
 5. Avdelingssjef Bente Sandvig
 6. 1. nestformann Lodve Solholm
 7. Stortingsrepresentant Solveig Sollie
 8. Stortingsrepresentant Petter Thomassen

Varamedlemmer:

 1. Stortingsrepresentant Berit Brørby Larsen (for Gunnar Skaug)
 2. Stortingsrepresentant Ragnhild Queseth Haarstad (for Johan Buttedahl)
 3. Opplæringsleder Kjell Alvheim (for Tori Hoven)
 4. Stortinsrepresentant Dag Jostein Fjærvoll (for Solveig Sollie)
 5. Kontorsjef Gunnvald Grønvik (for Bente Sandvig)
 6. Generalsekretær Geir Mo (for Lodve Solholm)
 7. Partileder Aslak Sira Myhre (for Maren Rismyhr)
 8. Fylkestingsrepresentant Ingrid I. Willoch (for Petter Thomassen)

Kommunal- og arbeidsdepartementet, kommunalavdelingen, er sekretariat for Riksvalgstyret.

Følgende utnevnes som medlemmer av et utvalg som skal vurdere og eventuelt komme med forslag til revisjon av lovgivningen for borettslag og boligbyggelag:

Leder: Professor Kåre Lilleholt, Bergen Direktør Per Eggum Mauseth, Oslo Direktør Martin Mæland, Oslo Førstekonsulent Nina Elisabeth Sunde, Oslo Regnskapskontrollør Dagfinn Bollingmo, Trondheim Førsteamanuensis Kristin Normann Aarum, Oslo Avd dir Inger Vold Zapffe, Bærum Boligsjef Olav Ohnstad, Voss Saksbehandler Wenche Fersum, Bergen

6.Klagesaker mv

Utenriksdepartementet

Klage fra TV2 A/S over Utenriksdepartementets vedtak 7. mars 1997 på avslag om innsyn i importlisenser. Klagen tas ikke til følge.

7.Utnevnelser mv

Statsministeren

Statssekretær Bernt Bull i Miljøverndepartementet gis etter søknad avskjed i nåde fra 6. juni 1997.

Politisk rådgiver Erik Orskaug utnevnes til statssekretær i Miljøverndepartementet fra 6. juni 1997.

Utenriksdepartementet

Ambassadør Finn Kristen Fostervoll utnevnes til sendemann i Ankara, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Inga Magistad utnevnes til sendemann i Manila, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Oda Helen Sletnes utnevnes til ministerråd ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Vegard Ellefsen utnevnes til ministerråd og beordres til tjeneste ved Norges faste delegasjon til NATO, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Otto Hjorth Mamelund utnevnes til generalkonsul i Murmansk, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein Torbjørn Romuld utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant, midlertidig oberst II, Jan Willi Smedsrud utnevnes til oberst II i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Stiftskapellan i Hamar bispedømme Ole Elias Holck utnevnes til sokneprest i Hamar og domprost i Hamar domprosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Stiftskapellan i Nord-Hålogaland bispedømme Per Oskar Kjølaas utnevnes til sokneprest i Karasjok prestegjeld og prost i Indre Finnmark prosti i Nord-Hålogaland bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Planleggings- og samordningsdepartementet

Byråsjef Ellen Koren Dahl utnevnes til underdirektør i Planleggings- og samordningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Asbjørn Valheim utnevnes til underdirektør i Planleggings- og samordningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8.Andre saker

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Tjenesteordning for biskoper, regler om nominasjon m v ved utnevning av biskop og reglement for Bispemøtet fastsettes. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bemyndiges til å foreta endringer i regelverkene.

Lagt inn 6 juni 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen