Offisielt fra statsråd 6. november 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 6. november 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030031#docSt prp nr 6 (1997-98) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéen sitt vedtak nr 37/97 av 27. juni 1997 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i Fellesskapet sitt program Multilingual Information Society (MLIS)

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-060001#docOt prp nr 23 (1997-98) Endret skatteopplegg for 1998 - Lovendringer linkdoc006005-991503#docSt prp nr 1 Tillegg nr 3 For budsjetterminen1998
Om endring av St prp nr 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 1998 linkdoc#docOt meld nr 2 (1997-98) Om tilbaketrekking av deler av Ot prp nr 1 (1997-98)
Skatteopplegget 1998 – Lovendringer

Justis- og politidepartementet

linkdoc#docSt prp nr 1 Tillegg nr 1 (1997-98) For budsjetterminen 1998 Om endring av proposisjonen om statsbudsjettet for 1998 som følge av opphevelse av eksisterende eneretter i telesektoren

Planleggings- og samordningsdepartementet

linkdoc040005-030008#docSt prp nr 1 tillegg nr 2 (1997-98) For budsjetterminen 1998 Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1998

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-050019#docOt prp nr 24 (1997-98) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Samleproposisjon)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-030015#docSt prp nr 7 (1997-98) Om bevilgning til årets TV-aksjon mot kreft

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-060001#docOt meld nr 1 (1997-98) Om tilbaketrekking av ot prp nr 3 (1997-98) om lov om opphevelse av lov av 3. desember 1948 nr 8 om statens varekrigsforsikring

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ikrafttredelse av § 42 C i lov 19. juni 1997 nr 83 om lov om endringer i lov av 13. juni 1969 nr 24 om grunnskolen m.m. § 42 C i loven trer i kraft 1. juli 1998.

3.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrifter om særskillemynt, utmynting av 5-kronemynt, utmynting av 10-kronemynt og nytt preg på skillemynt.

Fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 28. april 1978 nr 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann fastsettes.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endring i forskrift 13. oktober 1989 nr 1041 til lov om yrkesskadeforsikring fastsettes.

4.Utnevnelser mv

Statsministeren

Forsker Janne Haaland Matlary utnevnes til statssekretær i Utenriksdepartementet, utenrikssaker .

Utenriksdepartementet

Sendemann i Managua, ambassadør Ingunn Klepsvik, utnevnes tillike til sendemann i San José og Ciudad de Panamá med rang som ambassadør.

Carl Magnus Eriksson utnevnes til ulønnet konsul i Havanna, Cuba.

Justis- og politidepartementet

Førstebyfogd Erik Dagfinn Elstad utnevnes til justitiarius i Bergen byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Informasjonsrådgiver Eva Nordvik utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning med forbehold om godkjenning, av en tilleggsprotokoll til overenskomst av 18. desember 1995 mellom Norge og Danmark om avgrensning av kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Grønland og om grensen mellom fiskerisonene i området.

Undertegning med forbehold om godkjenning av en tilleggsprotokoll til overenskomst av 28. mai 1980 mellom Norge og Island vedrørende fiskeri- og kontinentalsokkelspørsmål og den herav utledete overenskomst av 22. oktober 1981 om kontinentalsokkelen i området mellom Island og Jan Mayen.

Kulturdepartementet

Samtykke til overskridelse av statsbudsjettet 1997 under kap 324 post 70 Nasjonale institusjoner på kr 2 300 000 til dekning av pensjonsutgifter ved Den Norske Opera i 1997.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Samtykke til overskridelse av statsbudsjettet 1997 under kap 739 ny post 77 på 17,5 mill kroner til tilskudd til TV-aksjonen mot kreft.

Lagt inn 6 november 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen