Offisielt fra statsråd 6. oktober 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD 6. oktober 1995

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. oktober 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1 Proposisjoner og meldinger

Fiskeridepartementet

St prp nr 3 (1995-96) Forslag om auka løyving på kap. 1066 Lostenesta og andre endringar på budsjettet for programkategori 16.60 Kystforvalting

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 2 (1995-96) Om lov om endringer i lov 19 juni 1970 nr 69 om offentlighet i forvaltningen (utsatt offentlighet for korrespondanse med Riksrevisjonen)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St prp nr 4 (1995-96) Verkemiddel for skoleverket i Nord-Noreg m m

2 Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg for å vurdere og eventuelt foreslå endringer i lov 9 juni 1978 nr 48 om personregister m.m.:

Konserndirektør Arne Skauge, (leder)
Førstekonsulent Tonje Meinich, Justis- og politidepartementet
Fungerende rådgiver Birgitte Araldsen, Samferdselsdepartementet
Utredningsleder Ewy Kristiansen, Sosial- og helsedepartementet
Direktør Georg Apenes, Datatilsynet
Rådgiver Mette Bredengen, Statistisk sentralbyrå
Spesialrådgiver Jostein Håøy, Statskonsult
Førsteamanuensis Dag Wiese Schartum, Institutt for rettsinformatikk
Sekretær Pål Gundersen, Landsorganisasjonen i Norge
Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, Næringslivets Hovedorganisasjon

Utvalget skal avgi sin utredning så snart som mulig, og senest innen 1. mars 1997.

3 Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Kontorsekretær Karin Kjølmoen utnevnes til statssekretær i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Utenriksdepartementet

Underdirektør Tanja Heiberg Storm utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Fungerende byråsjef Tore Nedrebø utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Oberstløytnant Lars Schelin beskikkes som assisterende forsvarsattaché ved ambassaden i Moskva for et tidsrom av inntil tre år og fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst II Bjørn Ruud utnevnes til oberst I i Hærens Våpentekniske korps fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Rådgiver Inger Egeberg's konstitusjon som byråsjef i Justis- og politidepartementet forlenges fra 1. november 1995 t.o.m. 31. desember 1996.

Landbruksdepartementet

Konstituert administrerende direktør Øystein Haslum beskikkes som administrerende direktør i Statens Kornforretning fra den tid Landbruksdepartementet bestemmer.

4 Andre saker

Utenriksdepartementet

Dekning av reiseutgifter for statsråd Hernes med ledsager ved offisielt besøk i Sverige 9. - 10. oktober 1995.

Landbruksdepartementet

En parsell på ca. 197 daa jordbruksareal av gnr. 34 bnr. 2 i Ullensaker kommune, Akershus fylke, frigjøres for odel i henhold til søknad fra Norges Statsbaner.


Lagt inn 6 oktober 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen