Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 6. oktober 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD 6. oktober 1995

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. oktober 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1 Proposisjoner og meldinger

Fiskeridepartementet

St prp nr 3 (1995-96) Forslag om auka løyving på kap. 1066 Lostenesta og andre endringar på budsjettet for programkategori 16.60 Kystforvalting

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 2 (1995-96) Om lov om endringer i lov 19 juni 1970 nr 69 om offentlighet i forvaltningen (utsatt offentlighet for korrespondanse med Riksrevisjonen)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St prp nr 4 (1995-96) Verkemiddel for skoleverket i Nord-Noreg m m

2 Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg for å vurdere og eventuelt foreslå endringer i lov 9 juni 1978 nr 48 om personregister m.m.:

Konserndirektør Arne Skauge, (leder)
Førstekonsulent Tonje Meinich, Justis- og politidepartementet
Fungerende rådgiver Birgitte Araldsen, Samferdselsdepartementet
Utredningsleder Ewy Kristiansen, Sosial- og helsedepartementet
Direktør Georg Apenes, Datatilsynet
Rådgiver Mette Bredengen, Statistisk sentralbyrå
Spesialrådgiver Jostein Håøy, Statskonsult
Førsteamanuensis Dag Wiese Schartum, Institutt for rettsinformatikk
Sekretær Pål Gundersen, Landsorganisasjonen i Norge
Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, Næringslivets Hovedorganisasjon

Utvalget skal avgi sin utredning så snart som mulig, og senest innen 1. mars 1997.

3 Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Kontorsekretær Karin Kjølmoen utnevnes til statssekretær i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Utenriksdepartementet

Underdirektør Tanja Heiberg Storm utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Fungerende byråsjef Tore Nedrebø utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Oberstløytnant Lars Schelin beskikkes som assisterende forsvarsattaché ved ambassaden i Moskva for et tidsrom av inntil tre år og fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst II Bjørn Ruud utnevnes til oberst I i Hærens Våpentekniske korps fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Rådgiver Inger Egeberg's konstitusjon som byråsjef i Justis- og politidepartementet forlenges fra 1. november 1995 t.o.m. 31. desember 1996.

Landbruksdepartementet

Konstituert administrerende direktør Øystein Haslum beskikkes som administrerende direktør i Statens Kornforretning fra den tid Landbruksdepartementet bestemmer.

4 Andre saker

Utenriksdepartementet

Dekning av reiseutgifter for statsråd Hernes med ledsager ved offisielt besøk i Sverige 9. - 10. oktober 1995.

Landbruksdepartementet

En parsell på ca. 197 daa jordbruksareal av gnr. 34 bnr. 2 i Ullensaker kommune, Akershus fylke, frigjøres for odel i henhold til søknad fra Norges Statsbaner.


Lagt inn 6 oktober 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen