Offisielt fra statsråd 6. september 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. september 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Klagesaker m.v.

Landbruksdepartementet

Klage fra Ivar Kåre Døssland over Landbruksdepartementets vedtak 19. juni 2002 om ikke å gjennomføre vedtaket om å bruke forkjøpsrett til gnr. 129 bnr. 4 i Kvinnherad kommune, Hordaland fylke. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdsepartementet

Klage fra journalist Halldor Hustadnes over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 28. juni 2002 om å ikke gi fullt innsyn i sak 2000/2850 dokument 32 og sak 2000/5699 dokument 11 med hjemmel i offentlighetsloven § 11 annet ledd, jf. kgl.res. 14. februar 1986 nr. 351 V. 10. Klagen tas ikke til følge.

2. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Bern, ambassadør Helga Hernes, utnevnes tillike til sendemann ved Den Hellige Stol, med rang som ambassadør.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Øyvind Smukkestad utnevnes til sorenskriver i Trondheim tingrett med tiltredelse fra 1. januar 2003.

Førstebyfogd Knut Almaas utnevnes til sorenskriver i Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra 1. januar 2003.

Politiinspektør Arne Hammersmark åremålsutnevnes til visepolitimester i Rogaland politidistrikt for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Riksmeklingsmann Reidar Webster, Oslo, beskikkes som riksmeklingsmann for perioden fra 16. januar 2003 til 31. desember 2004.

Miljøverndepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Guri Tveito utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Bjørn Kåre Molvik utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

3. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av Den internasjonale konvensjon om erstatningsansvar for bunkersoljesølskade av 23. mars 2001.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved deltakelse på FNs 57. Generalforsamling i USA 10.-12. september 2002.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Jan Petersen med ektefelle ved deltakelse på FNs 57. Generalforsamling i USA 10.-17. september 2002.