Offisielt fra statsråd 7. april 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. april 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, handelssaker

St prp nr 40 (1994-95) Om samtykke til EØS-komitéens beslutning nr. 19/95 om innlemmelse av Europaparlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner (konsesjonsdirektivet) i EØS-avtalens Vedlegg IV Energi

St prp nr 43 (1994-95) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 18/95 av 27. februar 1995 om endring av vedlegg XIX til EØS-avtalen


Administrasjonsdepartementet

St prp nr 38 (1994-95) Om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl.


Barne- og familiedepartementet

Ot prp nr 34 (1994-95) Om lov om endringer i lov av 16 juni 1972 nr 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår


Finans- og tolldepartementet

St meld nr 26 (1994-95) Om internasjonale valutaforhold og virksomheten i det internasjonale valutafondet (IMF)


Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 37 (1994-95) Om lov om endringer i lov 24 juni 1994 nr 38 om gjennomføring i norsk rett av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråds vedtak om å opprette en internasjonal domstol for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia

Ot prp nr 39 (1994-95) Om lov om endringer i domstolloven mm (disiplinær- og tilsynsordninger for advokater)

Ot prp nr 43 (1994-95) Om lov om endringer i straffeloven, vegtrafikkloven og straffeprosessloven (forsøksordning med promilleprogram m v)


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ot prp nr 38 (1994-95) Om lov om endringer i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter


Miljøverndepartementet

Ot prp nr 41 (1994-95) Om lov om endring i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v.

St prp nr 39 (1994-95) Om samtykke til ratifikasjon av en konvensjon om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav, undertegnet i Paris 22. september 1992


Nærings- og energidepartementet

St prp nr 41 (1994-95) Om anlegg og drift av et nytt transportsystem for naturgass til Frankrike og bytte av SDØE-andel i Norpipe-oljerørledning mot andel i Norsea Gas terminalen


Samferdseldepartementet

Ot prp nr 36 (1994-95) Lov om telekommunikasjon

St prp nr 42 (1994-95) Om endra løyvingsvedtak m.v. for 1995 for Vegformål og JernbaneformålSosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot prp nr 42 (1994-95) Om lov om endringer i lov 17 juni 1966 nr 12 om folketrygd og i enkelte andre lover (Samleproposisjon).


Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Ot prp nr 40 (1994-95) Om lov om endring i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi

Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringer i lov av 23 mai 1980 om stiftelser. Besl O nr 36 Lov nr 14


Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i straffeloven m.m. Besl O nr 41 Lov nr 15. Loven trer i kraft straks

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Sten Fredrik Lundbo utnevnes til ambassadør ved Norges faste delegasjon til Europarådet, Strasbourg, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Leif Holger Larsen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Terje Hauge utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Petter Ølberg utnevnes til byråsjef i Utenriksdeparte- mentet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Wegger Christian Strømmen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Inge Per Øie Nordang utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Lilian Jean Garbouchian utnevnes til ulønnet konsul i Asmara, Eritrea.

Ekspedisjonssjef Harald Hauge beskikkes som ambassaderåd (næringsmiddel- og helseråd) ved Norges delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil to år fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.


Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer med personlige stedfortredere til Oljeskattenemnda for en periode på 4 år eller inntil ny oppnevning finner sted:

 • Medlemmer:
 • Spesialrådgiver Kristin Gulbrandsen, Drammen (gjenoppnevning)
 • Statsautorisert revisor Jan Olaf Poulsen, Oppegård Stedfortredere:
 • For Helge Aarseth: Førsteamanuensis Trine Lise Wilhelmsen, Oslo, nestleder (gjenoppnevning)
 • For Kristin Gulbrandsen: Kontorsjef Helge Eide, Skedsmo
 • For Jan Olaf Poulsen: Førsteamanuensis Arthur J. Brudvik, Bergen (gjenoppnevning)
Administrerende direktør Bjarne Hope beskikkes som skattedirektør for en periode på 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Forsvarsdepartementet

Generalmajor Sverre Økland stilles til disposisjon for Generalinspektøren for Hæren fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Stein Ivar Eriksen utnevnes til oberst II i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Følgende offiserer utnevnes til oberstløytnanter i Hæren fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer:

 • Infanteriet - Major Jarle Borgersen, major Gunnar Olaussen
 • Artilleriet - Major Tor Douglas Hylin, major Barthold Henrik Hals
 • Ingeniørvåpnet - Major Bjørn Tungen
 • Hærens sanitet - Major Kjell Arne Thue
 • Hærens våpentekniske korps - Major Børre-Gunnar Grindstein, major Atle Solheim
Følgende offiserer utnevnes til oberstløytnanter i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer:
Kaptein/midlertidig major Arild Heiestad, major Jon Steinar Kristensen, major Christian Fredrik Schønfeldt, major Knut Skandfer, major Håkon Olav Sveistrup, major/midlertidig oberstløytnant Øyvind Kirsebom Strandman, major/midlertidig oberstløytnant Geir Wiik.


Justis- og politidepartementet

Politimester Ann-Kristin Olsen beskikkes som sysselmann på Svalbard for et tidsrom av tre år fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer. Departementet gis bemyndigelse til eventuelt å forlenge beskikkelsen med inntil to år.

Anders Haugestad utnevnes til dommer ved Nord-Troms herredsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kst. lagdommer Karin Stang utnevnes til lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sorenskriver Nils Terje Dalseide utnevnes til sorenskriver ved Hedmarken sorenskriverembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Førstekonsulent Knut Alfarnæs utnevnes til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Nærings- og energidepartementet

Oppnevning av medlemmer til nemnder og klagenemnd i medhold av forskrifter av 27. juli 1990 om erstatning til fiskere og om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet. Nemndene opprettes med øyeblikkelig virkning og for en periode på 2 år.

I. Nemnd for behandling av krav om erstatning som følge av beslagleggelse av fiskefelt etter petroleumsloven § 44 b, skal bestå av:

 1. Sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder Varamedlem: Herredsrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund
 2. Sjefsingeniør Jørn Skorpen, Oljedirektoratet Varamedlem: Rådgiver Torunn Jørgensen, Oljedirektoratet
 3. Konsulent Anne Kjos Veim, Fiskeridirektoratet Varamedlem: Fagkonsulent Robert Misund, Fiskeridirektoratet
II. Nemnd for behandling av krav om erstatning for tap som følge av forurensing og avfall etter petroleumsloven § 44 c og skadevoldende innretninger etter petroleumsloven § 44 e, skal bestå av:
 1. Sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder Varamedlem: Herredsrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund
 2. Assisterende avdelingsdirektør John Hielm, Oljeindustriens Landsforening Varamedlem: Advokat Oluf Bjørndal, Oljeindustriens Landsforening
 3. Didrik Vea, Norges Fiskarlag Varamedlem: Knut Torgnes, Norges Fiskarlag
III. Nemnd for behandling av søknad om kompensasjon for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomheten, skal bestå av:
 1. Sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder Varamedlem: Herredsrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund
 2. Rådgiver Elisabeth Haavig Bakke, Fiskeridirektoratet Varamedlem: Fagkonsulent Robert Misund, Fiskeridirektoratet
 3. Didrik Vea, Norges Fiskarlag Varamedlem: Knut Torgnes, Norges Fiskarlag
IV. Felles klagenemnd for behandling av klager over vedtak fattet av en av de ovennevnte nemnder, skal bestå av:
 1. Førstelagmann Erik A. Foss, Gulating lagmannsrett, leder Varamedlem: Lagdommer Steinar Trovåg, Gulating lagmannsrett
 2. Advokat Otto Beyer, Norsk Hydro A/S Varamedlem: Administrerende direktør Nils B. Gulnes, Amerada Hess Norge a.s
 3. Sjefsingeniør Åse Katrine Thomsen, Oljedirektoratet Varamedlem: Seksjonssjef Kjell L. Nilsson, Oljedirektoratet
 4. Underdirektør Lisbeth W. Plassa, Fiskeridirektoratet Varamedlem: Avdelingsdirektør Arne Wåge, Fiskeridirektoratet
 5. 5. Sammy Olsen, Norges Fiskarlag Varamedlem: Erling Skåtøy, Norges Fiskarlag
Rådgiver Berit Hjelstuen utnevnes til byråsjef i Nærings- og energidepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Engasjert rådgiver Anne Høgetveit utnevnes til byråsjef i Sosial- og helsedepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Eli Sundby utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Det opprettes et ulønnet konsulat i Asmara, Eritrea.

Dekning av reiseutgifter for statsråd Øyangen og ektefelles reise til Paris for deltagelse i Høynivåmøtet i OECD 8.-12. april 1995.


Forsvarsdepartementet

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for Øverstkommanderende i Sør-Norges ektefelle i forbindelse med tjenestereise til Belgia

26-28 april 1995.


Kulturdepartementet

Fordeling av spilleoverskudd til idrettsformål i 1995.


Samferdselsdepartementet

Ekspropriasjon av grunn og rettigheter for gjennomføring av reguleringsplan for Gardermobanen, parsell Leirsund-Kløfta, Sørum kommune, og tillatelse til forhåndstiltredelse.

Ekspropriasjon av grunn og rettigheter for gjennomføring av reguleringsplan for Gardermobanen, parsell Kløfta-Langeland, Ullensaker kommune, og tillatelse til forhåndstiltredelse.

Ekspropriasjon av grunn og rettigheter for gjennomføring av reguleringsplan for Gardermobanen, parsell Langeland-Kverndalen, Ullensaker kommune, og tillatelse til forhåndstiltredelse.

Ekspropriasjon av grunn og rettigheter for gjennomføring av reguleringsplan for Gardermobanen med forlengelse til Eidsvoll, parsell Bekkedalshøgda - Råholt, Eidsvoll kommune, og tillatelse til forhåndstiltredelse.

Ekspropriasjon av grunn og rettigheter for gjennomføring av reguleringsplan for ny hovedflyplass på Gardermoen - området Brudalen-Røgler, Ullensaker kommune.

Lagt inn 10 april 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen