Offisielt fra statsråd 7. april 2006

Revisjon av Psykisk helsevernlov og Stortingsmelding om Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten er to av sakene behandlet i statsråd i dag.

Offisielt fra statsråd 7. april 2006


Statsråd vart halde på Oslo slott 7. april 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 49 (2005-2006)
Om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen mot korrupsjon av 31. oktober 2003

St.prp. nr. 51 (2005-2006)
Om samtykke til inngåelse av overenskomst av 20. februar 2006 mellom Norge og Danmark sammen med Grønlands landsstyre om avgrensning av kontinentalsokkelen og fiskerisonene i området mellom Grønland og Svalbard

St.prp. nr. 52 (2005-2006)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 146/2005 av 2. desember 2005 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/54/EF (elektrisitetsdirektiv II), direktiv 2003/55/EF (gassmarkedsdirektiv II), forordning 1228/2003/EF (grensehandel) og kommisjonsavgjerd 2003/796/EF (europeisk gruppe av reguleringsstyresmakter)

St.prp. nr. 53 (2005-2006)
Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 4. april 1997 om menneskerettigheter og biomedisin

St.meld. nr. 11 (2005-2006)
Om samarbeidet i organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2005

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 47 (2005-2006)
Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
(Pressemelding)

St.meld. nr. 12 (2005-2006)
Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 66 (2005-2006)
Om lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk)

St.meld. nr. 13 (2005-2006)
Kredittmeldinga 2005

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 62 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser

Forsvarsdepartementet

St.meld. nr. 10 (2005-2006)
Om økonomisk styring i Forsvaret
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 63 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov om svangerskapsavbrudd og lov om sterilisering (tilpasning til biomedisinkonvensjonen)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 64 (2005-2006)
Om lov om endringar i pasientrettslova og biobanklova (helsehjelp og forsking – personar utan samtykkekompetanse)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 65 (2005-2006)
Om lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 53 (2005-2006)
Om lov om endringer i straffeloven 1902 og utleveringsloven (gjennomføring av FN-konvensjonen mot korrupsjon)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 54 (2005-2006)
Om lov om endringar i straffeprosesslova m.m. (sakshandsaminga i Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker m.m.)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 55 (2005-2006)
Om lov om endringer i aksjelovgivningen mv.
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 60 (2005-2006)
Om lov om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 68 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) (organisering av rettshjelpsvirksomhet)
(Pressemelding)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Ot.prp. nr. 56 (2005-2006)
Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Ot.prp. nr. 58 (2005-2006)
Om lov om behandling av etikk og redelighet i forskning

Ot.prp. nr. 59 (2005-2006)
Om lov om endringar i opplæringslova

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 67 (2005-2006)
Om lov om endringar i foretaksregisterloven, enhetsregisterloven og regnskapsloven (gjennomføring av rådsdirektiv 2003/58/EF)

Olje- og energidepartementet

Ot.prp. nr. 57 (2005-2006)
Om lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 61 om felles regler for det indre marked for naturgass, i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) og i somme andre lover

Ot.prp. nr. 61 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. mars 2006 til lov om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.).

Endringen i barnelova §§ 43 første og andre ledd, 48 og 57 trer i kraft straks.

Endringene i barnelova §§ 38, 43 tredje ledd, 51, 54, 60a, 63, 64 og 80 trer i kraft 1. januar 2007.

Endringene i barnetrygdloven § 9 trer i kraft 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 39 (2005-2006) Lov nr. 6

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. mars 2006 til lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.).

Endringene i folketrygdloven § 21-4, kontantstøtteloven § 11 og barnetrygdloven § 13 trer i kraft 1. juli 2006.

Endringene i barnetrygdloven §§ 4 og 5 trer i kraft 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 41 (2005-2006) Lov nr. 7

Forsvarsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. april 2006 til lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet (utvidet tjenesteplikt i fredstid).
Besl. O. nr. 43 (2005-2006) Lov nr. 8

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. mars 2006 til lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).
Besl. O. nr. 37 (2005-2006) Lov nr. 9

Ikraftsetting av lov 21. desember 2005 nr. 131 del I om oppheving av løsgjengerloven § 11. Lovendringen gjelder fra 1. juli 2006.

3. Forskrifter

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) blir fastset.

Forskrift om gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XVI punkt 6 (Rfo EØF/Euratom nr. 1182/71) om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter vert gjeve ny heimel i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 11.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev fastesettes.

4. Styrer, utval

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til en uavhengig granskingskommisjon som skal gjennomgå Utlendingsdirektoratets håndtering av 182 saker hvor arbeidstillatelse er innvilget i medhold av utlendingsloven § 8 annet ledd til nordirakere som tidligere har hatt såkalt MUF-tillatelse:

1. Professor dr.juris Hans Petter Graver, Oslo, leder
2. Seniorrådgiver Inger Johanne Sundby, Oslo
3. Sorenskriver Bjørn Solbakken, Haugesund
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Pasientskadenemnda:

Leder: Sorenskriver Gunnar Hanssen, Gran på Hadeland
1. vara: Tingrettsdommer Torjus Gard, Oslo
2. vara: Lagdommer Sissel Endresen, Trondheim

Nestleder: Tingrettsdommer Tine Kari Nordengen, Oslo
1. vara: Professor Aslak Syse, Oslo
2. vara: Sorenskriver Gunnar Lind, Bodø

Medlem: Fagsjef Anne Elisabeth Eriksrud, Oslo
1. vara: Fagsjef Even Hagelien, Oslo
2. vara: Underdirektør Terje Kili, Bø i Telemark

Medlem: Seksjonsoverlege Johan Arnt Steier, Bergen
1. vara: Overlege Lill Karin Mensen, Oslo
2. vara: Overlege Espen Mørk, Gjøvik

Medlem: Psykiater Ingrid Spurkland, Asker
1. vara: Spesialist i allmennmedisin Oddveig Margrethe Hansen, Fredrikstad
2. vara: Seksjonsoverlege Eli-Anne Torp, Stange

5. Klagesaker m.m.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Klage fra Kjetil H. Dale over Kultur- og kirkedepartementets avslag 13. februar 2006 på begjæring om innsyn i avtaleutkast mellom NRK Aktivum AS og Modern Times Group mtg AS. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Avdelingsdirektør Cecilie Landsverk utnevnes til ambassadør i Ankara, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Hans Wilhelm Longva utnevnes til ambassadør i Baku, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Mette Ravn utnevnes til ambassadør i Amman, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Sverre Stub utnevnes til ambassadør i Aten, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Jan Braathu utnevnes til ambassadør i Sarajevo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Avdelingsdirektør Ulf Pedersen utnevnes til ekspedisjonssjef i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeri- og kystdepartementet

Underdirektør Esben Schlytter utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Frede Hermansen utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Clement Endresen og assisterende regjeringsadvokat Bård Tønder utnevnes til dommere ved Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Statsadvokat Siw Morrow utnevnes til tingrettsdommer ved Tønsberg tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Mari Bø Haugstad utnevnes til tingrettsdommer ved Sør-Østerdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Overingeniør Dagfinn Kleveland utnevnes til jordskiftedommer ved Ofoten og Sør-Troms jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge underretter om godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) om innføring av en fellesskapskodeks for persontrafikk over grensene) med forbehold om Stortingets samtykke.