Offisielt fra statsråd 7. august 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. august 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-030019#docSt prp nr 85 (1997-98) Om delvis bompengefinansiering av ny rv 35 Lunner – Gardermoen i Oppland og Akershus.

2.Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer er oppnevnt i et utvalg for etablering av et fond eller annen finansieringsordning for søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag:

 • Sysselmann Ann Kristin Olsen, leder
 • Underdirektør Ole Hafnor, Justisdepartementet
 • Fung. politimester i Troms politidistrikt Torun Sandal
 • Fung. underdirektør Marit Rønning, Finansdepartementet
 • Utredningsleder Håkon Torgersen, Fiskeridepartementet
 • Rådgiver Tone Svendsen, Forsvarsdepartementet
 • Res.kap. Agnar Holme, Kirkerådet
 • Førstekonsulent Hilde Gunn Avløyp, Nærings- og handelsdepartementet
 • Rudolf Johannessen, Norges Fiskarlag
 • Solfrid Evensen, Norges Fiskarkvinnelag
 • Sølvar Martinussen, Norsk Sjømannsforbund
 • Styremedlem Arvid Eik, Njord-stiftelsen
 • Sekretær for utvalget – førstekonsulent Gro Øien, Justisdepartementet

3. Klagesaker m.v.

Landbruksdepartementet

Klage av 30. oktober 1997 fra Aslak Per Anti, Karasjok, over Landbruksdepartementets vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra slakterkravet, tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Kværner Fjellstrand a.s. over Nærings- og handelsdepartementets vedtak 25. mai 1998 om avslag på søknad om byggestilskudd. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Kuala Lumpur, ambassadør Carsten Jacob Helgeby utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sendemann i Riyadh, ambassadør Svein Andreassen utnevnes tillike til sendemann i Muscat, Oman, med rang som ambassadør.

Sendemann i Kingston, Jamaica, ambassadør Brit Løvseth utnevnes tillike til sendemann i St. John’s, Antigua og Barbuda med rang som ambassadør.

Underdirektørene Jan Gerhard Lassen og Trond Folke Lindberg utnevnes til avdelingsdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialrådgiver Jon Ramberg utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Ann Ollestad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Margit Fredrikke Tveiten utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Espen Frederik Larsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Stein K. Gudmunseth utnevnes til ulønnet generalkonsul i Vancouver, Canada.

Francois-Xavier Mora utnevnes til ulønnet konsul i Reims, Frankrike.

Ekspedisjonssjef Asta Tjølsen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for næringssaker ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union i Brussel for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Departementsråd Gunnar Kjønnøy utnevnes til fylkesmann i Finnmark med tiltredelse fra den tid departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Geir Anda utnevnes til oberst i Hærens transportkorps med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnantene Jon Berge Lilland og Olav Henrik Olsen utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Finn Hugo Gustavsen utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Trond Ragnarsøn Karlsen utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Skifterettsjustitiarius Anne Cathrine Frøstrup konstitueres som lagdommer i Frostating lagmannsrett i perioden fra og med 15. august 1998 til og med 31. desember 1998.

Skifterettsdommer Finn Kløvstad konstitueres som skifterettsjustitiarius i Oslo skifterett i perioden fra og med 15. august til og med 31. desember 1998.

Konstituert skifterettsdommer Ole Christian Wenstøp Sørensen konstitueres som dommer i Oslo skiftrett i perioden fra og med 15. august 1998 til og med 31. desember 1998.

Konstituert herredsrettsdommer Bjørn Askim konstitueres som herredsrettsdommer ved Sunnhordland sorenskriverembete i perioden fra og med 1. oktober 1998 til og med 30. mars 1999.

Forlenget konstitusjon som statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter av:

 • Berit Sagfossen frem til 25. august 1999,
 • Kim Roger Sundet frem til 30. juni 1999,
 • Olav Helge Thue frem til 30. april 1999,
 • Bjørn Rudjord frem til 31. januar 1999.

Nærings- og handelsdepartementet

Byråsjef Jan W. Grythe utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker:

Fungerende avdelingsdirektør Reidar Skilbrei utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Katrine Hay utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Siri Bergerøy utnevnes til byråsjef i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Christine Furuholmen konstitueres som underdirektør i Sosial- og helsedepartementet for en periode på 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet

Økt garantiansvar for en utstilling av Edvard Munch i Museo d’Arte Moderna i Lugano, Sveits for perioden 12. september til ultimo november 1998.

Forsvarsdepartementet

Tjenestereglement for Forsvaret, Klasse 5, Forvaltning av befal, oppheves fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Lagt inn 7. august 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen