Offisielt fra statsråd 7. desember 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. desember 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 28 (2001-2002)
Om lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og om endringer i arbeidsmiljøloven.

Finansdepartementet

St.prp. nr. 33 (2001-2002)
Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Chile, underskriven i Santiago den 26. oktober 2001.
(Pressemelding)

St.meld. nr. 6 (2001-2002)
Kredittmeldinga 2000
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Miljøverndepartementet

Endringen i overskriften til kapittel V i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet trer i kraft straks.

Olje- og energidepartementet

Lov 15. juni 2001 nr. 82 om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energiloven). Loven trer i kraft fra 1. januar 2002.

3. Forskrifter

Miljøverndepartementet

Forskrifter om verneplan for Oslomarka del I fastsettes.
(Pressemelding)

Forskrifter om verneplan for myr i Hedmark fylke fastsettes.
(Pressemelding)

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Øystein Bø utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Fagdirektør Morten Baltzersen konstitueres som ekspedisjonssjef i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Underdirektør Gjermund Rønning konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet frem til 1. oktober 2002.

Samferdselsdepartementet

Rådgiver Alf-Petter Tenfjord utnevnes til underdirektør i Samferdselsdepartemetnet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en avtale med Sverige om forlengelse av Konvensjon av 9. februar 1972 om reinbeite, samt protokoll om oppføring og vedlikehold av sperregjerder for rein av samme dato.
( Pressemelding)

Samtykke til inngåelse av avtale av 23. mars 1986 om opprettelse av Det interamerikanske investeringsselskapet (IIC).

Godkjennelse av assosieringsavtale om norsk deltakelse i EUs satellittsenter (EUSC) samt erklæring.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning
nr. 77/2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) – europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF om mottaksanlegg i havner for avfall fra skip kan bli bindende for Norge.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning av 11. desember 2001 om innlemmelse i
EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsbeslutning 1411/2001/EF om en fellesskapsramme for samarbeid for å fremme bærekraftig byutvikling.

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag 19. august opptas blant de offisielle flaggdager.

Justis- og politidepartementet

Endring av navn på Våle og Ramnes lensmannsdistrikt til Re lensmannsdistrikt.

Forlengelse av prøveordning med promilleprogram til 31. desember 2003.

Fullmakt gis Justis- og politidepartementet til å bestemme hvilke fylker som skal innlemmes i prøveordningen i henholdsvis 2002 og 2003.

Miljøverndepartementet

Protokoll av 30. november 1999 til konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning av 13. november 1979, som gjelder reduksjon av forsuring, overgjødsling og bakkenært ozon, ratifiseres.