Offisielt fra statsråd 7. februar 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. februar 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Samferdselsdepartementet

St prp nr 33 (1996-97) Konsekvensutredning for jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo

2.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann fastsettes.

3.Delegasjon av myndighet

Nærings- og handelsdepartementet

Delegering av myndighet til å foreta senere endringer i vedtektene om Investeringsfond for Øst-Europa gis til Nærings- og energidepartementet i samråd med Utenriksdepartementet og Finans- og tolldepartementet. (Se også pkt 7 nedenfor)

4.Styrer, utvalg

Barne- og familiedepartementet

Følgende oppnevnes som leder, nestledere og medlemmer av Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister med funksjonstid inntil 31. desember 2000:

Leder: Amanuensis Trygve Bergsåker, Øvre Eiker Nestledere: Lagdommer Hilde Wiesener Haga, Oslo Universitetsstipendiat Jan Einar Barbo, Bærum Medlemmer: Seksjonssjef Kjersti Bergholtz, Oslo Advokat Stein Grahm, Bærum Advokat Marianne Gran Juriks, Oslo Cand.polit. Marianne Seip Haugsnes, Oslo Advokat Jan Hesselroth, Oslo Næringsdrivende Beate Lindseth, Ålesund Advokat Harald Sverdrup, Bærum Direktør Knut Gjertsen, Bærum

5.Klagesaker mv

Nærings- og handelsdepartmentet

Klage fra Eide Marine Services AS over Utenriksdepartementets vedtak av 30. mai 1996 om avslag på søknad om refusjon for å sikre sysselsettingen av norske sjøfolk. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser mv

Statsministeren

Statssekretær Magnus Midtbø i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet gis etter søknad avskjed i nåde fra 7. februar 1997 kl. 1200.

Organisasjonskonsulent Per Wøien utnevnes til statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra 7. februar 1997 kl. 1200.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Zagreb, ambassadør Knut Mørkved, utnevnes tillike til sendemann i Sarajevo, med rang som ambassadør.

Sendemann i Santiago, ambassadør Martin Tore Bjørndal, utnevnes tillike til sendemann i Quito og Lima, med rang som ambassadør.

Justis- og politidepartementet

Dommer Helge Monstad utnevnes til dommer i Oslo byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Tore Cato Bremseth utnevnes til dommer ved Trondenes sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Gunnar Skjønsberg konstitueres som dommer ved Hardanger sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Avdelingsdirektør Ola Chr. Rygh konstitueres som avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Kontorsjef Heidi Torstensen utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Statsministeren

Statsråd Bendik Rugaas oppnevnes som settestatsråd for statsråd Sylvia Kristin Brustad ved behandling av klager fra Norsk Folkehjelp over Fordelingsutvalgets avgjørelser i forbindelse med tildeling av tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjonene.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Godkjenning av våpen og flagg for Tydal kommune, Sør-Trøndelag.

Nærings- og handelsdepartementet

Ikrafttredelse av Stortingets vedtak av 10. juni 1996 om endringer i garantiordning for investeringer i og eksport til utviklingsland. Vedtaket trer i kraft straks.

Nærmere bestemmelser om garanti etter Stortingets vedtak av 10. juni 1996 om endringer i garantiordning for investeringer i og eksport til utviklingsland vedtas.

Fastsettelse av retningslinjer for Investeringsfond for Øst-Europa. (Se også pkt 3 ovenfor)

Lagt inn 7 februar 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen