Offisielt fra statsråd 7. januar 2000

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. januar 2000. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 9. desember 1999 til lov om endringer i lov av 25. april 1986 nr. 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen. Besl. O. nr. 15 Lov nr. 1

Justis- og politidepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 2. desember 1999 til lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og om samtykke til ratifikasjon av 1996-endringsprotokollen til Konvensjon om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav 1976. Besl. O. nr. 12 Lov nr. 2

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 20. desember 1999 til lov om endringar i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (arbeidsmiljøloven) og lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. (allmenngjøringsloven). Besl. O. nr. 46 Lov nr. 3

2.Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Vedtakelse av en forskrift om immunitet og privilegier mv. for personer, eiendom og aktiva tilknyttet Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), og for personer som foretar inspeksjoner og evaluering under Wien-dokumentet av 1994.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 13. oktober 1989 nr. 1041 til lov om yrkesskadeforsikring.

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av forskrift om avgrensning av geografisk virkeområde for maksimalstøttesatser i de distriktspolitiske virkemidlene.

3.Utnevnelser m.v.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Underdirektør Øystein Hauge utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert underdirektør Malin S. Nossum utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert sorenskriver Christian Fredrik Rafen Wyller som sorenskriver ved Ryfylke sorenskriverembete fram til og med 31. oktober 2003.

Forlenget permisjon uten lønn for herredsrettsdommer Finn Lynghjem i perioden fra og med 1. januar 2000 til og med 31. desember 2001.

Landbruksdepartementet

Avdelingsingeniør Olav Johansen beskikkes som jordskiftedommer ved Aust-Agder jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Ingunn Aalvik utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr. 39/1999 kan bli bindende for Norge.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Oppnevnelse av undersøkelseskommisjon for togulykken på Rørosbanen 4. januar 2000.

Landbruksdepartementet

Omgjøring av Omsetningsrådets vedtak av 19. mars 1999 om forsyningsplikt på melk til andre anvendelser enn melk.

Lagt inn 7. januar 2000 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen