Offisielt fra statsråd 7. januar 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. januar 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

St.prp. nr. 36 (2004-2005)
Om bistand i forbindelse med flodbølgekatastrofen rundt Det indiske hav

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 41 (2004-2005)
Om lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. desember 2004 til lov om endringar i folketrygdlova (rett til lønnskompensasjon under fedrekvoten basert på eiga opptening).
Besl. O. nr. 40 (2004-2005) Lov nr. 1

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. desember 2004 til lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og i enkelte andre lover.
Besl. O. nr. 21 (2004-2005) Lov nr. 2

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. desember 2004 til lov om endringer i introduksjonsloven. Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 38 (2004-2005) Lov nr. 3

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. desember 2004 til lov om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap).
Besl. O. nr. 39 (2004-2005) Lov nr. 4

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. desember 2004 til lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap.
Besl. O. nr. 22 (2004-2005) Lov nr. 5

3. Forskrifter

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.
(Pressemelding)

4. Klagesaker m.v.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Film og TV-akademiet over Utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 2. april 2004 om å avslå søknaden om høyere skolepenger ved skuespillerutdanningen. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inspektør for utenrikstjenesten, Lars Albert Wensell, utnevnes til ambassadør i Canberra med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Bengt Olav Johansen utnevnes til ambassadør i Wien med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Hjemmebasert ambassadør i Kingstown (St. Vincent og Grenadinene) og Kingston (Jamaica), Dag Haakon Mork Ulnes, utnevnes tillike til ambassadør i Basseterre (Saint Christopher og Nevis).

Underdirektør Martin Sørby utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Olav Myklebust utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Hege Araldsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Torfinn Arntsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Kjell Kristian Egge utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Advokat Per Helge Stoveland, advokat Kåre Aasen Tveit og seniorrådgiver Ellen Gjemdal utnevnes til lovrådgivere i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Nina Mår utnevnes til tingrettsdommer i Asker og Bærum tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Politiadvokat Gunnar Holm Ringen utnevnes til førstestatsadvokat ved ØKOKRIM med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sysselmann Odd Olsen Ingerø åremålsbeskikkes til sjef for Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos), for en periode på inntil seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 38/2004 om innsidehandel og markedsmisbruk kan bli bindende for Norge.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom Norge og Ghana om ettergivelse av Ghanas gjeld til Norge.
(Pressemelding)