Offisielt fra statsråd 7. juni 2002


Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. juni 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 70 (2001-2002)
Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2002 mv.

St.prp. nr. 72 (2001-2002)
Om trygdeoppgjeret 2002

Fiskeridepartementet

St.meld. nr. 36 (2001-2002)
Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2002 og fisket etter avtalane i 2000 og 2001

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 69 (2001-2002)
Om endringar i ”Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”

Helsedepartementet

St.prp. nr. 71 (2001-2002)
Om endringar i statsbudsjettet for 2002 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 18. april 2002 til lov om endringer i lov om foretakspensjon, innskuddspensjonsloven og enkelte andre lover (kombinerte pensjonsordninger mv.)
Besl. O. Nr. 43 Lov nr. 17
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Forsvarsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. april 2002 til lov om endringer i lov 23. februar 1996 nr. 9 om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner og i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2002.
Besl. O. Nr. 45 Lov nr. 18

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. april 2002 til lov om personnavn (navneloven).
Besl. O. Nr. 42 Lov nr. 19
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

3. Forskrifter

Utdannings- og forskningsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 10. mai 1996 nr. 420 om fastsetting av grader, yrkesutdanning og utdanningsprogram, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler.

4. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter følgende deler og bestemmelser i lov om endringer i lov om foretakspensjon, innskuddspensjonsloven og enkelte andre lover (kombinerte pensjonsordninger mv.) delegeres til Finansdepartementet:

  1. loven del VIII (ikraftredelse) første punktum
  2. lov om foretakspensjon § 2-12 tredje ledd første punktum
  3. regnskapsloven § 9-1 første ledd, første, andre og tredje ledd, andre og tredje punktum

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Justis- og politidepartementet

Det delegeres til Justis- og politidepartementet å bestemme når lov om personnavn (navneloven) trer i kraft.

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for evaluering av regnskapsloven:

Statsautorisert revisor Finn Berg-Jacobsen, leder, Oslo
Spesialrådgiver Hans Robert Schwencke, Kredittilsynet, Bærum
Ass. banksjef Janne Næss, Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen, Oslo
Autorisert regnskapsfører Anne Bøhmer Gravdahl, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Asker
Regnskapsdirektør Idar Eikrem, Norsk RegnskapsStiftelse, Oslo
Registrert revisor Fanny Voldnes, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
Avdelingsdirektør Håvard S. Abrahamsen, Oslo Børs, Oslo
Statsautorisert revisor Elisabet Sulen, Den norske Revisorforening, Bergen
Advokat Ingebjørg Harto, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
Advokat Cathrine Møller Faaberg, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Oslo
Ekspedisjonssjef Asta Tjølsen, Nærings- og handelsdepartementet, Oslo
Seniorrådgiver Espen D. Knudsen, Finansdepartementet, Oslo
Chefskonsulent Jan-Christian Nilsen, utenlandsk ekspert, Danmark
Professor Per Christiansen, juridisk ekspert, Tromsø
Professor Frøystein Gjesdal, regnskapsekspert, Bergen

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Solveig Strand gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Fiskeridepartementet.
(Pressemelding)


Statsråd Per-Kristian Foss oppnevnes som settestatsråd for statsråd Ansgar Gabrielsen i behandlingen av klage av 15. april 2002 fra Fosen Mek. Verksteder AS over vedtak fattet av Eksportfinans ASA i forbindelse med tilskudd til byggenumrene 57, 61, 62, 63, 64, 67, 68 samt numrene 69 og 70.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Jakarta, ambassadør Sjur Torgersen, utnevnes tillike til sendemann i Dili, Øst-Timor, med rang som ambassadør.

Sendemann i Managua og San José, ambassadør Idar Johansen, utnevnes tillike til sendemann i Ciudad de Panamá, med rang som ambassadør.

Avdelingsdirektør Kjetil Paulsen utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon i Genève, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fiskeridepartementet

Seniorrådgiver Målfinn Almklov utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeridepartementet.
(Pressemelding)

Seniorrådgiver Lennart Johanson utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeridepartementet.
(Pressmelding)

Avdelingssjef Kathrine Angell-Hansen utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Seniorrådgiver Elisabeth Wilmann utnevnes til underdirektør i Fiskeridepartementet.

Forsvarsdepartementet

Oberst Geir Anda utnevnes til brigader i Hærens transportkorps med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helsedepartementet

Underdirektør Elisabeth Salvesen utnevnes til avdelingsdirektør i Helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Ann Ingeborg Hjetland utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en luftfartsavtale mellom Norge og Polen samt et omforent memorandum.
(Pressemelding)

Inngåelse av avtale mellom Norge og Den forberedende kommisjon for organisasjonen for traktat om totalforbud mot kjernefysiske sprenginger om virksomhet knyttet til internasjonale overvåkningsanlegg for totalforbud mot kjernefysiske prøvesprengninger.

Undertegning av en luftfartsavtale mellom Norge og Slovakia samt to omforente memoranda.
(Pressemelding)

Undertegning av Den internasjonale traktat om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk av 3. november 2001.

Norsk godtakelse av erklæring fra visse europeiske regjeringer om produksjonsfasen for bæreraketten Ariane, med tilleggserklæring.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved deltakelse på Østersjølandenes regjeringssjefmøte i St. Petersburg 10. – 11. juni 2002.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Jan Petersen med ektefelle ved offisielt besøk til Vilnius og Ljubljana 25. – 26. juni 2002.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av ny instruks for Statens Pensjonskasse.