Offisielt fra statsråd 7. mai 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. mai 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-030015#docSt prp nr 65 (1998-99) Om Forsvarets investeringer

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-040025#docSt meld nr 36 (1998-99) Om prinsipper for dimensjonering av høgre utdanning

Kulturdepartementet

linkdoc018005-050014#docOt prp nr 63 (1998-99) Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting

Miljøverndepartementet

linkdoc022005-050005#docOt prp nr 59 (1998-99) Om lov om endringer i lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) linkdoc022005-050006#docOt prp nr 62 (1998-99) Om lov om endringer i lov av 29. mai 1981 nr 38 om viltet (viltloven)

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-050009#docOt prp nr 61 (1998-99) Om lov om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-050032#docOt prp nr 60 (1998-99) Om lov om endringar i lov 23. desember 1988 nr 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon og lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 4. mai 1999 til lov om endringer i lov 1. mars 1985 nr 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven). Lovendringene trer i kraft straks. Besl O nr 65 Lov nr 27

3.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål.

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr. Forskriften trer i kraft fra den tid Samferdselsdepartementet bestemmer.

4.Delegasjon av myndighet

Finans- og tolldepartementet

Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 annet ledd nr 6.

Landbruksdepartementet

Delegering av de fullmakter Kongen er gitt i henhold til lov 10. juli 1936 nr 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §§5 og 5 a, til Landbruksdepartementet.

5.Klagesaker m.v.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Klager fra Bellona, Aftenposten og Natur og Ungdom vedrørende avslag på innsyn i vedleggene til konsesjonssøknad for drift av IFE’s atomanlegg i Halden og på Kjeller. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Abidjan, Accra, Bamako, Conakry og Ouagadougou, ambassadør Lars Tangeraas, utnevnes tillike til sendemann i Monrovia (Liberia), med rang som ambassadør.

Ambassadør Bjørn Frode Østern utnevnes til sendemann i Cairo, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Mette Ravn utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Willum Steen utnevnes til sendemann i Tunis, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Kjell Halvorsen utnevnes til sendemann i Reykjavik, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Arne Sivertsen utnevnes til sendemann i Budapest, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Aasmund Rygnestad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Seksjonsleder/advokat Terje Mowatt utnevnes til dommer ved Sunnfjord sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Marianne Fallan Kristensen utnevnes til dommer i Trondheim byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Lagdommer Erik Melander utnevnes til lagmann i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Førstebyskriver Brit Seim Jahre utnevnes til lagdommer i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Morten Yggeseth utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert herredsrettsdommer Gudrun Bugge Andvord som herredsrettsdommer i Asker og Bærum herredsrett fra 1. juli 1999 til og med 30. november 1999.

Landbruksdepartementet

Konstituert jordskiftedommer Arild Sunde beskikkes som jordskiftedommer ved Oslo og Akershus jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Departementskonstituert underdirektør Wenche Østrem utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Konstituert underdirektør Birgit Hernes utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Christina Mørtvedt Abildgaard konstitueres som underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet fram til 4. april 2000 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Thailands regjering om gjensidig bistand i straffesaker.

Undertegning av en tilleggsavtale til avtalen av 20. april 1993 mellom Kongeriket Norge og Forbundsrepublikken Tyskland om overføring av gass fra den norske kontinentalsokkel og andre områder gjennom en rørledning til Forbundsrepublikken Tyskland (Europipe-avtalen), om overføring av gass fra Kongeriket Norge gjennom en ny rørledning (Europipe II) til Forbundsrepublikken Tyskland.

Olje- og energidepartementet

Endring i konsesjonen til A/S Salten Kraftsamband. Tillatelse til å overføre vann til Fagerli kraftverk i Sulitjelma, Fauske kommune.

Norsk Hydro Produksjon A.S.gis konsesjon for erverv av fallrettigheter i forbindelse med tilbakekjøp av Moflåt og Mæl kraftverk i Måna i Tinn kommune.

Lagt inn 7. mai 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen