Offisielt fra statsråd 7. mai 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. mai 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

St.prp. nr. 63 (2001-2002)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 75 (2001-2002)
Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.
(Pressemelding)

St.meld. nr. 2 (2001-2002)
Revidert nasjonalbudsjett 2002
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 60 (2001-2002)
Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område
(  Pressemelding)

St.prp. nr. 61 (2001-2002)
Om Luftfartsverkets tilbud av tjenester i det regionale flyplassnett
(  Pressemelding)

St.prp. nr. 62 (2001-2002)
Om omdanning av NSB BA og Posten Norge BA til aksjeselskaper
(  Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov 15. juni 2001 nr. 62 om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling) § 55 a og § 235 trer i kraft straks. De øvrige deler av loven med unntak av §§ 33 a og 33 b, trer i kraft fra 1. november 2002.

3. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Folketrygdfondets styre:

15. mai 2002 – 15.mai 2006

Adm. direktør Rolf Sæther, Oslo (ny, oppnevnes som leder)
Varamedlem: Professor Trine-Lise Wilhelmsen, Oslo (ny)

Advokat Harald Ellefsen, Trondheim (gjenoppnevnt)
Varamedlem: Kommunalråd Monica Mæland, Bergen (gjenoppnevnt)

Lagdommer Vibecke Groth, Oslo (ny)
Varamedlem: Forsker Karine Nyborg, Bærum (ny)

Førsteamanuensis Linda Orvedal, Aurland (ny som medlem)
Varamedlem: Professor Petter Bjerksund, Bergen (ny)

Fylkesordfører Oddvar Skaiaa, Grimstad (gjenoppnevnt)
Varamedlem: Operasjonssykepleier Liv Skåheim, Førde (gjenoppnevnt)

Oppnevnt tidligere:
30. juni 2000 – 30. juni 2004

Daglig leder Anne Breiby, Ålesund
Varamedlem: Viseadm. direktør Ernst Wroldsen, Tønsberg

Førstekonsulent Tove Lehre, Lillehamer
Varamedlem: Sekretariatsleder Roger Schjerva, Oslo *)

Gruppesekretær (FrP) Per Arne Olsen, Tønsberg
Varamedlem: Ordfører Terje Søviknes, Os

Gruppesekretær (Sp) Anna Kristine Jahr Røine, Fet
Varamedlem: Lege Ola Prestegarden, Øyer

*) Oppnevnt i Finansdepartementets brev av 27. april 2001 for å avløse førstekonsulent Ingvild Strømsheim Wold, Oslo

4. Utnevnelser m.v.

Forsvarsdepartementet

Kommandør Trond Grytting utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberst Øyvind Kirsebom Strandman utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Jon Faret utnevnes til oberst i Hærens våpentekniske korps med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Britt Tove Berg Brestrup utnevnes til oberst i Hærens sanitet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressmelding)

Kommandørkaptein Geir Atlak Mumme Osen utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Tom Hermansen utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Erik Gustavson utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved offisielt besøk til London 19. – 21. mai 2002.

Justis- og politidepartementet

Regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten – Vestfold politidistrikt.

Olje- og energidepartementet

BKK Produksjon AS gis tillatelse til endring av manøvreringsreglementet for Store Norddalsvatnet i Modalsvassdraget i Modalen kommune i Hordaland.