Offisielt fra statsråd 7. mai 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. mai 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 59 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 79/2003 og nr. 80/2003 av 20. juni 2003 og nr. 11/2004 av 6. februar 2004 om innlemmelse av direktiver på området for elektronisk kommunikasjon

St.prp. nr. 60 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 66/2004 av 26. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av Erasmus Mundus-programmet (2004-2008)

St.prp. nr. 61 (2003-2004)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 65/2004 av 26. april 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av Fellesskapets Marco Polo-program

Finansdepartementet

St.meld. nr. 37 (2003-2004)
Kredittmeldinga 2003
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Ot.prp. nr. 67 (2003-2004)
Midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statens kartverk som går over til privat aktør

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 62 (2003-2004)
Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. mai 2004 til lov om endring av EØS-loven m.m. som følge av EØS-utvidelsesavtalen.
Loven trer i kraft straks
Besl. O. nr. 75 (2003-2004) Lov nr. 20

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 30. mars 2004 til lov om Riksrevisjonen.
Besl. O. nr. 59 (2003-2004) Lov nr. 21

Helsedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 30. mars 2004 til lov om endringar i genteknologiloven (kloning av dyr).
Loven trer i kraft 1. juli 2004.
Besl. O. nr. 62 (2003-2004) Lov nr. 22

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 27. april 2004 til lov om endring i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank (husbankloven).
Besl. O. nr. 68 (2003-2004) Lov nr. 23

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 30. mars 2004 til lov om endringer i plan- og bygningsloven (klage og innsigelse).
Loven trer i kraft 1. juli 2004.
Besl. O. nr. 66 (2003-2004) Lov nr. 24

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i patentforskriften og legemiddelforskriften (gjennomføring av overgangsordning i EØS-utvidelsesavtalen).

4. Delegasjon av myndighet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet delegeres myndighet til å fastsette forskrifter etter utlendingsloven 24. juni 1988 nr. 64 § 58 a annet ledd.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Seoul, Arild Braastad, utnevnes tillike til ambassadør i Pyongyang, Nord-Korea.

Seniorrådgiver Nils Olav Stava utnevnes til ambassadør i Riga, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fungerende avdelingsdirektør Mette Masst, NORAD, utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Maputo med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Knut Solem utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Tore Hattrem utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Kurt Arne Gimre utnevnes til oberst i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnantene Aril Brandvik, Ivar Halset, Einar Johnsen, Morten Kolbjørnsen, Trond Lundberg, Yngve Odlo og Tor-Rune Raabye utnevnes til oberster i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Konstituert førstestatsadvokat Elisabeth Roscher utnevnes til førstestatsadvokat ved ØKOKRIM.

Kommunal- og regionaldepartementet

Seniorrådgiver Harald Assev konstitueres som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet fram til 28. februar 2005 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Konstituert underdirektør Nina Rør utnevnes til underdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning med forbehold om ratifikasjon av protokoll 14 til den europeiske menneskerettskonvensjon av 4. november 1950 (EMK), om endring av konvensjonens overvåkningssystem.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved offisielt besøk til Danmark 21.-22. mai 2004.

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsetting av valgdag for stortingsvalg og sametingsvalg for perioden 2005-2009 til mandag 12. september 2005.
( Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Kjøsnesfjorden Kraftverk AS gis tillatelse til regulering av Trollavatnet og Langevatnet og til overføring av diverse bekkeinntak for bygging av Kjøsnesfjorden kraftverk i Jølster kommune i Sogn og Fjordane.