Offisielt fra statsråd 7. mars 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. mars 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet, planleggingssaker

linkdoc040005-040001#docSt meld nr 4 (1996-97) Langtidsprogrammet 1998-2001

Fiskeridepartementet

Ot prp nr 33 (1996-97) Om lov om oppheving av lov av 11. juni 1982 nr 42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og endringer i visse andre lover mm

Justis- og politidepartementet

St prp nr 39 (1996-97) Billighetserstatninger av statskassen

Olje- og energidepartementet

St prp nr 38 (1996-97) Godkjennelse av ny plan for utbygging og drift av oljen i Troll vest gassprovins

Samferdselsdepartementet

St prp nr 37 (1996-97) Om ein del løyvingsendringar m v for 1997 på Samferdselsdepartementets område St meld nr 26 (1996-97) Om skandinavisk luftfartspolitikk og forlengelse av SAS-samarbeidett meld nr 26 (1996-97)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot prp nr 31 (1996-97) Om lov om endringer i lov 3 desember 1948 nr 7 om pensjonstrygd for sjømenn og lov 28 juni 1957 nr 12 om pensjonstrygd for fiskere m v Ot prp nr 32 (1996-97) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Samleproposisjon)

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i tinglysingsloven og Svalbardloven

Besl O nr 69 Lov nr 21

3.Utnevnelser mv

Finans- og tolldepartementet

Seksjonsleder Gunn Margareth Moy beskikkes som avdelingsdirektør i Kredittilsynet med tiltredelse fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert underdirektør Pål Mathisen utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Avdelingsdirektør Steinar Langbakk utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Utredningsleder Lise Arntsen Hauge konstitueres som byråsjef i Sosial- og helsedepartementet fram til 31. desember 1997 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.Andre saker

Olje- og energidepartementet

Malmo Elektrisitetsverk DA gis tillatelse etter vassdragsloven til å bygge ny Malmo kraftstasjon i Ressemelva, Verran kommune, Nord-Trøndelag. Videre gis tillatelse til utbetaling av statlig ENØK-tilskudd

Lagt inn 7 mars 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen