Offisielt fra statsråd 7. mars 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. mars 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv.

2. Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter inkassoloven § 22 til Justis- og politidepartementet.
(Se også pkt. 5 Andre saker)

3. Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Bedriftsdemokratinemnda i perioden 7. mars 2003 – 31. desember 2005:

Advokat Gudmund Knudsen, leder, Oslo
Vara: Ass. regjeringsadvokat Bård Tønder, Tønsberg

Tingrettsdommer Liv Synnøve Taraldsrud, nestleder, Kongsberg
Vara: Jur. rådgiver Sissel Markhus, Oslo (ny)

Advokat Espen Johannessen, Tromsø (ny)
Vara: Kst. avdelingsdirektør Tone Ofstad, Oslo

Advokat Nicolay Skarning, NHO, Oslo
Vara: Advokat Mona Sandersen, NHO, Oslo (ny)

Advokat Ingebjørg Harto, NHO, Oslo
Vara: Seksjonssjef Vidar Lindefjeld, NHO, Oslo

Advokat Jakob Wahl, LO, Røyken
Vara: Advokat Ragnhild Hagen, LO, Bærum

Rådgiver Gro Granden, LO, Oslo
Vara: Avdelingsleder Knut Bodding, LO, Oslo (ny)

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Kuala Lumpur, ambassadør Arild Eik, utnevnes tillike til ambassadør i Bandar Seri Begawan.

Sendemann i Dublin, ambassadør Liv Mørch Finborud, utnevnes til generalkonsul i New York med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Are-Jostein Norheim utnevnes til generalkonsul i San Francisco med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Elisabeth Roderburg utnevnes til generalkonsul i Houston med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartmentet bestemmer.

Finansdepartementet

Forlenget konstitusjon av Nina Bjerkedal som ekspedisjonssjef i Finansdepartementet.

Advokat Knut Erik Omholt utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helsedepartementet

Seniorrådgiver Tale Teisberg utnevnes til avdelingsdirektør i Helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Ekspedisjonssjef Kristin Bølgen Bronebakk utnevnes også til leder for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Avdelingsdirektør Randi Kogstad konstitueres som ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet til 31. desember 2003.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 90/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX – Miljø (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EF om miljøvirkninger av planer og programmer) kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalen vedlegg XXII ved innlemmelse av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelsen av internasjonale regnskapsstandarder.

Justis- og politidepartementet

Godkjenning av vedtekter for klagenemnd for inkassotjenester.
(Se også pkt. 2 Delegasjon av myndighet)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av vedtekter for Norsk Kulturminnefond.
(  Pressemelding)