Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 7. oktober 1994


OFFISIELT FRA STATSRÅD 7. oktober 1994

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. oktober 1994. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Abu Dhabi, ambassadør Knut Solem utnevnes tillike til sendemann i Doha, med rang som ambassadør.

Egbert J. Vinke utnevnes til ulønnet generalkonsul i Amsterdam, Nederland.

Lars Eggertz utnevnes til ulønnet konsul i Falun, Sverige.

Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg til å vurdere statsbankenes rolle og funksjon (Postbanken regnes ikke som statsbank i denne sammenheng):

Cand.oecon Per Kleppe, Oslo, leder
Cand.jur. Berit Klemetsen, Oslo
Professor Jørn Rattsø, Trondheim
Seksjonssjef Anna Rømo, Oslo
Sivilagronom Ole Gabriel Ueland, Stavanger

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Rådgiver Dagfinn Hansen utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Rådgiver Arnt Helge Hermansen konstitueres som byråsjef i Kulturdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Underdirektør Christian Boe Kielland utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, handelssaker

St.prp.nr. 2 Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens (1994-95) beslutning nr. 10/94 av 12. august 1994 om endring av artikkel 1 i protokoll 31 i EØS-avtalen om samarbeid vedrørende forskning og teknologisk utvikling.

Finans- og tolldepartementet

St.prp.nr. 3 Om endringer i tolltariffen som følge av (1994-95) handelsforhandlingene i Uruguay-runden under Generalavtalen om tolltariffer og handel (GATT) og ratifikasjon av Avtale om opprettelse av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) m.m.

Justis- og politidepartementet

Ot.prp.nr. 2 Om lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om (1994-95) fri rettshjelp og enkelte andre lover.

Andre saker

Utenriksdepartementet,utenrikssaker

Det opprettes et ulønnet konsulat i Falun, Sverige.

Utenriksdepartementet handelssaker

En avtale mellom EFTA-statene i EØS om overgangsordninger for en periode etter enkelte EFTA-staters tiltredelse til Den europeiske union undertegnes.

Utenriksdepartementet, bistandssaker

De forente nasjoners konvensjon om bekjempelse av forørkning i land som er rammet av alvorlig tørke og/eller forørkning, særlig i Afrika, av 17. juni 1994 undertegnes, med forbehold om ratifikasjon.

Lagt inn 10 oktober 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen