Offisielt fra statsråd 7. oktober 1994


OFFISIELT FRA STATSRÅD 7. oktober 1994

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. oktober 1994. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Abu Dhabi, ambassadør Knut Solem utnevnes tillike til sendemann i Doha, med rang som ambassadør.

Egbert J. Vinke utnevnes til ulønnet generalkonsul i Amsterdam, Nederland.

Lars Eggertz utnevnes til ulønnet konsul i Falun, Sverige.

Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg til å vurdere statsbankenes rolle og funksjon (Postbanken regnes ikke som statsbank i denne sammenheng):

Cand.oecon Per Kleppe, Oslo, leder
Cand.jur. Berit Klemetsen, Oslo
Professor Jørn Rattsø, Trondheim
Seksjonssjef Anna Rømo, Oslo
Sivilagronom Ole Gabriel Ueland, Stavanger

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Rådgiver Dagfinn Hansen utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Rådgiver Arnt Helge Hermansen konstitueres som byråsjef i Kulturdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Underdirektør Christian Boe Kielland utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, handelssaker

St.prp.nr. 2 Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens (1994-95) beslutning nr. 10/94 av 12. august 1994 om endring av artikkel 1 i protokoll 31 i EØS-avtalen om samarbeid vedrørende forskning og teknologisk utvikling.

Finans- og tolldepartementet

St.prp.nr. 3 Om endringer i tolltariffen som følge av (1994-95) handelsforhandlingene i Uruguay-runden under Generalavtalen om tolltariffer og handel (GATT) og ratifikasjon av Avtale om opprettelse av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) m.m.

Justis- og politidepartementet

Ot.prp.nr. 2 Om lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om (1994-95) fri rettshjelp og enkelte andre lover.

Andre saker

Utenriksdepartementet,utenrikssaker

Det opprettes et ulønnet konsulat i Falun, Sverige.

Utenriksdepartementet handelssaker

En avtale mellom EFTA-statene i EØS om overgangsordninger for en periode etter enkelte EFTA-staters tiltredelse til Den europeiske union undertegnes.

Utenriksdepartementet, bistandssaker

De forente nasjoners konvensjon om bekjempelse av forørkning i land som er rammet av alvorlig tørke og/eller forørkning, særlig i Afrika, av 17. juni 1994 undertegnes, med forbehold om ratifikasjon.

Lagt inn 10 oktober 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen