Offisielt fra statsråd 8. april 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. april 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 72 (2004-2005)
Om lov om barnehager (barnehageloven)

Ot.prp. nr. 73 (2004-2005)
Om lov om endringar i lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling mv.

St.meld. nr. 28 (2004-2005)
Om evaluering av maksimalpris i barnehager

Finansdepartementet

St.meld. nr. 26 (2004-2005)
Kredittmeldinga 2004
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

St.meld. nr. 29 (2004-2005)
Om merforbruket på forsvarsbudsjettet i 2004
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 25 (2004-2005)
Om regionalpolitikken
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 50 (2004-2005)
Om utbygging av E18 Bjørvikaprosjektet i Oslo
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

St.meld. nr. 27 (2004-2005)
Om opplæringen innenfor kriminalomsorgen
”Enda en vår”

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. mars 2005 til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven og om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon 8. november 2001 om bekjempelse av kriminalitet som knytter seg til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (lovtiltak mot datakriminalitet).
Besl. O. nr. 48 (2004-2005) Lov nr. 16

Kultur- og kirkedepartementet

Delvis ikraftsetting av vedtak 17. juni 2003 til lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen. Endringene i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv. § 1 tredje ledd trer i kraft 1. mai 2005. Endringen i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv. § 5 og § 7 trer i kraft fra 1. mai 2005.
(Se også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 5 Andre saker)

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 21. november 1980 nr. 14 til lov om pant.

Kultur- og kirkedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 24. februar 1995 nr. 185 til lov om lotterier mv.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 5 Andre saker)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om fredning av Slevdalsvannet naturreservat i Farsund kommune i Vest-Agder fylke.
(Pressemelding)

4. Utnevnelser m.v.

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Rolf Kjos utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kontreadmiral Jan Reksten utnevnes til viseadmiral i Sjøforsvaret og beordres til stillingen som sjef for Fellesoperativt hovedkvarter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandørkaptein Anders Lekven utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret og beordres til stillingen som stabssjef for Kysteskadren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Martha Rubiano Skretteberg utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Rådgiver Kari Olaug Sandbugten utnevnes til underdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning, med forbehold om Stortingets samtykke, av en samarbeidsavtale mellom Norge og Eurojust for å styrke bekjempelsen av alvorlige former for internasjonal kriminalitet.

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, om godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter som medlemsstatene utsteder).

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 79/2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger (fusjonsforordningen) kan bli bindende for Norge.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Ansgar Gabrielsen med ektefelle ved besøk til Kina 18.-24. april 2005.

Kultur- og kirkedepartementet

Endringer i vedtekter for Norsk Tipping AS fastsettes.
Endringer i instruks for styret i Norsk Tipping AS fastsettes.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 3 Forskrifter)