Offisielt fra statsråd 8. desember 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

8. desember 1995

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. desember 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Ot prp nr 19 (1995-96) Om lov om endring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 27 (1995-96) Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1995

Fiskeridepartementet

St meld nr 17 (1995-96) Om gjennomføring av råfisklova i 1993 og 1994

Forsvarsdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 11 (1995-96) Om endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet og Utenriksdepartementets budsjett for 1996 i forbindelse med norsk deltakelse i en NATO-ledet implementeringsstyrke (IFOR) for gjennomføring av fredsavtalen for Bosnia-Hercegovina

Samferdselsdepartementet

St prp nr 29 (1995-96) Om fullmakt for NSB til å selje aksjar i Narvesen AS m.m.

Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, handelssaker

Lov om endringar i sjølova og i visse andre lover
Besl O nr 3 Lov nr 65

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Besl O nr 6 Lov nr 66

Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) Besl O nr 7 Lov nr 67

Lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven) Besl O nr 8 Lov nr 68

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Besl O nr 10 Lov nr 69

Lov om endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd (folketrygdloven) Besl O nr 11 Lov nr 70

Lov om endring i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) Besl O nr 12 Lov nr 71

Lov om endring i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven) Besl O nr 13 Lov nr 72

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Besl O nr 14 Lov nr 73

Forskrifter

Utenriksdepartementet, handelssaker

Forskrift om endringer i forskrift av 1. november 1983 nr. 1596 om gjennomføring av innførselsreguleringen fastsettes. Forskrift av

1. november 1983 nr. 1598 om innførsel og betaling m.v. for skip og fartøyer (herunder lektere og skrog) oppheves.

Fiskeridepartementet

Forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° N i 1996.

Utnevnelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Madrid, Helge Vindenes utnevnes tillike til sendemann i Andorra med rang som ambassadør.

Byråsjef Steinar Gil utnevnes til ministerråd og beordres til tjeneste ved ambassaden i Moskva fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Jan Ole Grevstad utnevnes til ambassaderåd ved Norges delegasjon til Den Europeiske Union, Brussel fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Midlertidig beskikket ambassaderåd Eva Finstad utnevnes til ambassaderåd og beordres til tjeneste ved ambassaden i Paris fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Torgeir Fjærtoft utnevnes til byråsjef i Utenriks- departementet fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Eksekutivdirektør ved nordisk kontor i Det internasjonale valutafond Jarle Bergo beskikkes midlertidig som visesentralbanksjef og oppnevnes som midlertidig nestleder for Norges Banks hovedstyre fra og med 1. januar 1996 og frem til Kjell Storvik igjen blir visesentralbanksjef eller inntil en annen tiltrer som visesentralbanksjef.

Miljøverndepartementet

Administrerende direktør Knut O. Flåthen beskikkes som kartverksjef ved Statens kartverk for 6 år fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og energidepartementet

Byråsjef Berit Hjelstuen utnevnes til underdirektør i Nærings- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Danmark om avgrensning av kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Grønland og om grensen mellom fiskerisonene i området.

Fullmakt til Utenriksdepartementet til å overføre USD 2 mill. til Holst-fondet.

Inngåelse av en avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om handel med ost.

Inngåelse av en avtale i form av en brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap, om handel med enkelte landbruksvarer.

Ratifikasjon av en avtale av 21. desember 1994 om normale konkurransevilkår i skipsbyggingsindustrien.

Administrasjonsdepartementet

Endring av Utredningsinstruksen pkt. 6.1 tredje avsnitt fastsettes.
Endringen trer i kraft 1. januar 1996.

Finans- og tolldepartementet

Ikraftsettelse av en tilleggsoverenskomst til dobbeltbeskatningsavtalen mellom Norge og Frankrike av 19. desember 1980.

Miljøverndepartementet

Vern av områder i Troms fylke i medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970.


Lagt inn 8 desember 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen