Offisielt fra statsråd 8. februar 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. februar 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Klagesaker m.v.

Landbruksdepartementet

Klage fra Jo Arne Ødegård over Landbruksdepartementets vedtak av 18. juli 2001 om ikke å ekspropriere plassen Hakloa Vestre under gnr. 67 nr. 1 i Oslo kommune. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Kenneth Lund over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 31. oktober 2001 om ikke å gi fullt innsyn i sak nr. 2001/4644 med hjemmel i offentlighetsloven § 6 første ledd nr. 1. Klagen tas ikke til følge.

2. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

James Robert Edwards Wotherspoon utnevnes til ulønnet konsul i Inverness, Storbritannia.
(Se også pkt. 3 Andre saker)

Finansdepartementet

Visesentralbanksjef Jarle Bergo åremålsbeskikkes som visesentralbanksjef og nestleder i Norges Banks hovedstyre for en ny periode på 6 år.

Justis- og politidepartementet

Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith innvilges avskjed i nåde fra sitt embete som justitiarius i Høyesterett med virkning fra og med 1. august 2002.

Høyesterettsdommer Magnus Aarbakke innvilges avskjed i nåde fra sitt embete som dommer i Høyesterett ved virkning fra og med 1. mars 2002.

Advokat Bjørn Lillebergen utnevnes til lagdommer i Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Tingrettsdommer Ragnar Line Auglend åremålsbeskikkes som sjef for Politihøgskolen (rektor) for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Cand.jur. Bernt Fredrik Moe åremålsutnevnes til politimester i Salten politidistrikt for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert politimester Gunnar Arild Aaserød åremålsutnevnes til politimester i Vestfinnmark politidistrikt for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Direktør Anne Kristin Herse utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert ekspedisjonssjef Kristin Bølgen Bronebakk utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Øystein Blymke utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør i Husbanken Einar Aarskog utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Kapellan Arild Hellesøy utnevnes til sokneprest i Karasjok prestegjeld og prost i Indre Finnmark prosti i Nord-Hålogaland bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.

Underdirektør Ole Fredriksen utnevnes til avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Per Kristian Aasmundstad utnevnes til avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Avdelingsdirektør Eivind Heder utnevnes til ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse 11. februar 2002.

3. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Erna Solberg oppnevnes som settestatsråd for statsråd Per-Kristian Foss ved behandlingen av saker hvor statsråd Foss på grunn av sin registrerte partners posisjon i Schibsted ASA og TV2 AS er inhabil eller ikke ønsker å behandle fordi det foreligger omstendigheter som medfører at han er nær grensen for inhabilitet.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Opprettelse av et ulønnet konsulat i Inverness, Storbritannia.
(Se også pkt. 2 Utnevnelser mv.)

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Valgerd Svarstad Haugland med ektefelle ved reise til Salt Lake City 15. – 23. februar 2002.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Endring av vedtektene for Det norske meteorologiske institutt.