Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 8. juni 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. juni 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 69 (1994-95) Om samtykke til å settte i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Mexicos Forente Stater til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Oslo 23. mars 1995.

St prp nr 72 (1994-95) Om flomskader på Østlandet og foreløpige bevilgninger og fullmakter til å dekke nødvendige utgifter

Forsvarsdepartementet

St prp nr 71 (1994-95) Om endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet for 1995 i forbindelse med utvidet norsk deltakelse i FNs beskyttelsesstyrke i Bosnia-Hercegovina (UNPROFOR)

St meld nr 43 (1994-95) Om styring og ledelse av Forsvaret

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ot prp nr 64 (1994-95)

  1. Om lov om Den norske kirke (kirkeloven)
  2. Om lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)
Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 65 (1994-95) Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Samarbeidsorganisasjonen Norsk Politiforbund/Lensmannsetatens Landslag og Staten ved Administrasjonsdepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen pr 1. mai 1995

Ot prp nr 66 (1994-95) Lov om lønnsnemndbehandling av enkelte arbeidstvister i offentlig sektor i forbindelse med tariffrevisjonen pr 1. mai 1995

Miljøverndepartementet

Ot prp nr 61 (1994-95) Om lov om endringer i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner m.m.

Nærings- og energidepartementet

St meld nr 44 (1994-95) Norge som gassnasjon - bruk av naturgass i Norge

Sosial- og helsedepartementet

St meld nr 35 (1994-95) Velferdsmeldingen

Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Endringer i forskrift om Regler om ordning av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) av 28 juni 1985. Endringene trer i kraft 1. august 1995. Forskrift om endring av forskrift 24 juni 1927 nr 9812 om stevnevitners, politiansattes og fengselstjenestemenns utførelse av forkynnelser. Endringene trer i kraft 1. august 1995.

Delegasjon av myndighet

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Delegasjon av myndighet til Sosial- og helsedepartementet etter lov om legemidler m.v. av 4. desember 1992 nr 132.

Klagesaker mv

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Klage fra avisen Bergens Tidende over Utenriksdepartementets vedtak av 24. februar 1995 om å nekte innsyn i dokumenter om utkast til retningslinjer for næringslivskapitlet under bistandsbudsjettet. Klagen tas ikke til følge.

Utnevnelser mv

Forsvarsdepartementet

Major Anders Trovik Hasle utnevnes til oberstløytnant i Forsvarets sanitet fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Dommer Knut Kleppestø utnevnes til avdelingsleder/dommer ved Oslo byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Dommer Anne Marie Magnus utnevnes til avdelingsleder/dommer ved Oslo byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Underdirektør Steinar Lien utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, handelssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg II (tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (energi) - innlemmelse av kommisjonsdirektiv 94/2/EF (energimerking).

Inngåelse av en endringsavtale til luftfartsavtalen mellom Norge og USA av 6. oktober 1945 med senere endringer.

Finans- og tolldepartementet

Låneordning i Kommunalbanken for flomrammede kommuner.

Forsvarsdepartementet

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for ektefellen til forsvarsattachéen i London i forbindelse med tjenestereise til Irland 5 - 7 juni 1995.

Kulturdepartementet

Ratifikasjon av Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk, Paristeksten av 1971. Endring i kongelig resolusjon av 10. april 1964 nr. 5 om gjennomføring av de internasjonale opphavsrettskonvensjoner.


Lagt inn 14. juni 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen