Offisielt fra statsråd 8. juni 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. juni 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 69 (1994-95) Om samtykke til å settte i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Mexicos Forente Stater til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Oslo 23. mars 1995.

St prp nr 72 (1994-95) Om flomskader på Østlandet og foreløpige bevilgninger og fullmakter til å dekke nødvendige utgifter

Forsvarsdepartementet

St prp nr 71 (1994-95) Om endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet for 1995 i forbindelse med utvidet norsk deltakelse i FNs beskyttelsesstyrke i Bosnia-Hercegovina (UNPROFOR)

St meld nr 43 (1994-95) Om styring og ledelse av Forsvaret

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ot prp nr 64 (1994-95)

  1. Om lov om Den norske kirke (kirkeloven)
  2. Om lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)
Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 65 (1994-95) Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Samarbeidsorganisasjonen Norsk Politiforbund/Lensmannsetatens Landslag og Staten ved Administrasjonsdepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen pr 1. mai 1995

Ot prp nr 66 (1994-95) Lov om lønnsnemndbehandling av enkelte arbeidstvister i offentlig sektor i forbindelse med tariffrevisjonen pr 1. mai 1995

Miljøverndepartementet

Ot prp nr 61 (1994-95) Om lov om endringer i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner m.m.

Nærings- og energidepartementet

St meld nr 44 (1994-95) Norge som gassnasjon - bruk av naturgass i Norge

Sosial- og helsedepartementet

St meld nr 35 (1994-95) Velferdsmeldingen

Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Endringer i forskrift om Regler om ordning av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) av 28 juni 1985. Endringene trer i kraft 1. august 1995. Forskrift om endring av forskrift 24 juni 1927 nr 9812 om stevnevitners, politiansattes og fengselstjenestemenns utførelse av forkynnelser. Endringene trer i kraft 1. august 1995.

Delegasjon av myndighet

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Delegasjon av myndighet til Sosial- og helsedepartementet etter lov om legemidler m.v. av 4. desember 1992 nr 132.

Klagesaker mv

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Klage fra avisen Bergens Tidende over Utenriksdepartementets vedtak av 24. februar 1995 om å nekte innsyn i dokumenter om utkast til retningslinjer for næringslivskapitlet under bistandsbudsjettet. Klagen tas ikke til følge.

Utnevnelser mv

Forsvarsdepartementet

Major Anders Trovik Hasle utnevnes til oberstløytnant i Forsvarets sanitet fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Dommer Knut Kleppestø utnevnes til avdelingsleder/dommer ved Oslo byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Dommer Anne Marie Magnus utnevnes til avdelingsleder/dommer ved Oslo byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Underdirektør Steinar Lien utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, handelssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg II (tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (energi) - innlemmelse av kommisjonsdirektiv 94/2/EF (energimerking).

Inngåelse av en endringsavtale til luftfartsavtalen mellom Norge og USA av 6. oktober 1945 med senere endringer.

Finans- og tolldepartementet

Låneordning i Kommunalbanken for flomrammede kommuner.

Forsvarsdepartementet

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for ektefellen til forsvarsattachéen i London i forbindelse med tjenestereise til Irland 5 - 7 juni 1995.

Kulturdepartementet

Ratifikasjon av Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk, Paristeksten av 1971. Endring i kongelig resolusjon av 10. april 1964 nr. 5 om gjennomføring av de internasjonale opphavsrettskonvensjoner.


Lagt inn 14. juni 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen