Offisielt fra statsråd 8. mai 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. mai 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Fiskeridepartementet

linkdoc008005-050007#docOt prp nr 58 (1997-98) Om lov om endringer i lov 3 juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v.

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-030007#docSt prp nr 59 (1997-98) Om forsvarets materiell-, bygg- og anleggsinvesteringer

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-050009#docOt prp nr 60 (1997-98) Om lov om endringer i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen m.m. linkdoc014005-040014#docSt meld nr 33 (1997-98) Om tilleggspoeng for folkehøgskoleelevar ved opptak til høgre utdanning.

Landbruksdepartementet

Ot prp nr 57 (1997-98) Om lov om revisjon av lov 21 desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. og endringar i einskilde andre lover.

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-030016#docSt prp nr 57 (1997-98) Om delvis bompengefinansiering av videre utbygging av Ev 18 mellom Gutu og Kopstad i Vestfold

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-030012#docSt prp nr 58 (1997-98) Handlingsplan for redusert bruk av rusmiddel linkdoc030005-050021#docOt prp nr 59 (1997-98) Om lov om endringer i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) og i enkelte andre lover (samleproposisjonen).

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Lov om endring i lov 30 juni 1955 nr 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg. Besl. O. nr. 41 Lov nr. 25

3.Klagesaker m.v.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Klage fra lege Roald Byre over Sosial- og helsedepartementets vedtak av 29 april 1997 om å utelukke ham fra retten til å praktisere for trygdens regning i ett år, regnet fra den tid Rikstrygdeverket bestemmer. Klagen tas ikke til følge.

4.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Ambassadør Arne Birger Hønningstad utnevnes til sendemann i Rabat tillike til sendemann i Nouakchott, Mauritania, med rang som ambassadør. Ambassadør Arild Retvedt Øyen utnevnes til sendemann i Kampala tillike til sendemann i Kigali, Rwanda, med rang som ambassadør.

Forsvarsdepartementet

Rådgiver Nils Espen Skjelland konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiadjutant Inger Marie Sunde konstitueres som statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og frem til 1. september 1999.

Landbruksdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Bente Meinert utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Konstituert underdirektør Bent Fester Sunde utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Opphevelse av Instruks for Direktoratet for forvaltningsutvikling – Statskonsult (tidligere Statens rasjonaliseringsdirektorat) fastsatt ved kgl res den 25 november 1948, og sist endret ved kgl res den 29 august 1980. Lagt inn 8. mai 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen