Offisielt fra statsråd 8. mars 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. mars 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 45 (2001-2002)
Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtalen om EFTA/EØS-statenes deltakelse i Fellesskapets handlingsprogram for å fremme samarbeid mellom medlemsstatene til bekjempelse av sosial utstøting

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 39 (2001-2002)
Om lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven)
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 41 (2001-2002)
Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og Arbeidsgiverforeningen NAVO i forbindelse med den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten 1. januar 2002

Nærings- og handelsdepartementet

St.meld. nr. 10 (2001-2002)
Teknologirådet

Utdannings- og forskningsdepartementet

St.meld. nr. 11 (2001-2002)
Kvalitetsreformen
Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak av 14. februar 2002 til lov om barnetrygd (barnetrygdloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2003.
Besl. O. nr. 33 Lov nr. 4

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av endringer i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 (advokatforskriften).

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Pretoria, ambassadør Jon Dagfinnson Bech, utnevnes tillike til sendemann i Windhoek, med rang som ambassadør.

Seniorrådgiver Kristin Sverdrup beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Lilongwe for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert underdirektør Jan Olav Pettersen utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Arild Holden utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Misjonskonsulent Lars Bernhardt Ølberg utnevnes til sokneprest i Fauske prestegjeld og prost i Salten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Knut Johannes Utvik utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Svein Ludvigsen med ektefelle ved offisielt besøk til Chile 16. – 26. mars 2002.

Finansdepartementet

Statens prosentvise tilskuddsandel for Sagas opprinnelige andel på Mimefeltet til dekning av utgifter til fjerning av innretninger på Mimefeltet, settes til 28 pst.

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Hedmark 2001-2004(8).
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Tilslutning til plan for anlegg og drift av utvidelse av gassbehandlingsanlegget på Kårstø.