Offisielt fra statsråd 8. oktober 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. oktober 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-030028#docSt.prp. nr. 3 (1999-2000) Om samtykke til å setje i kraft ein tilleggsavtale til skatteavtalen mellom Noreg og Frankrike av 19. desember 1980 med tilleggsavtalar av 14. november 1984 og 7. april 1995, underskriven i Oslo den 16. september 1999.

Kulturdepartementet

linkdoc018005-050015#docOt.prp. nr. 2 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. (Endringer som følge av tillegg til EØS-avtalens fjernsynsdirektiv.)

2.Forskrifter

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkninger av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer. Forskriften trer i kraft straks.

3.Klagesaker m.v.

Fiskeridepartementet

Klage fra Arne Slettebøe m.fl. over Fiskeridepartementets vedtak av 26. mai 1999 som omgjør Fiskeridepartementets vedtak av 12. januar 1999, og stadfester Fiskeridepartementets vedtak av 16. november 1998 om tillatelse til utlegging av et flytebryggeanlegg. Klagen tas ikke til følge.

4.Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Statsråd Anne Enger Lahnstein gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som medlem av Kongens råd med virkning fra fredag 8. oktober 1999 kl. 1330.

Statssekretær Åslaug Marie Haga gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær ved Statsministerens kontor.

Statssekretær Åslaug Marie Haga utnevnes til embetet som medlem av Kongens råd og overtar styret av Kulturdepartementet med virkning fra fredag 8. oktober 1999 kl. 1330.

Statsråd Odd Roger Enoksen bemyndiges til i forfallstilfelle å fungere som statsministerens stedfortreder. Har også statsråd Enoksen forfall, fungerer statsråd Svarstad Haugland og deretter statsråd Sponheim som stedfortreder. Har også disse statsråder forfall, utfører den første av de tilstedeværende medlemmer av statsrådet statsministerens funksjoner.

Statssekretær Per Kristian Skulberg fortsetter i embetet som statssekretær i Kulturdepartementet.

Oppnevning av statsråd Lars Sponheim som settestatsråd for statsråd Dag Jostein Fjærvoll til å behandle saken som skal fremmes som tillegg til St.prp. nr. 1 (1999-2000) om tilrettelegging for at hurtigruteselskapene kan kontrahere to nye skip i løpet av 1999 til erstatning for de to eldste skipene i ruten, samt til å behandle de spørsmål som vil kunne bli reist under Stortingets behandling av denne.

Forsvarsdepartementet

Forlengelse av tjenesteperiode for generalmajor Bjørn Fredriksen i stillingen som Supreme Allied Commander Europe Representative.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Arne Julius Hovden utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Knut Sletta utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Riksmeklingsmann Reidar Webster, Oslo, beskikkes som riksmeklingsmann for perioden fra 16. januar 2000 til 15. januar 2003.

Kulturdepartementet

Rådgiver Eli Vorkinn utnevnes til underdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiverne Lise Jørstad og Grete Pettersen utnevnes til underdirektører i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Mette Bakkeli konstitueres som underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Nedleggelse av Stavangerutvalget. Behandling av søknader om gruppearbeidstillatelser tillegges den myndighet som Arbeidsdirektoratet fastsetter.

Justis- og politidepartementet

Oslo byskriverembete og Oslo skifterett slås sammen til ett embete. Det nye embetet betegnes Oslo skifterett og byskriverembete. Sammenslåingen trer i kraft fra 1. januar 2000.

Kulturdepartementet

Norsk kulturfond – omdisponering av tidligere bevilgede midler.

Olje- og energidepartementet

Svartdalen Kraft AS gis konsesjon for bygging av Svartdalen Kraftverk i Svartdalselva i Masfjorden kommune i Hordaland.

A/S Kvænangen Kraftverk gis tillatelse til overføring av Boullanjåkka, Slædoidjåkka og Ålmaijåkka til Lassajavri i Troms.

Lagt inn 8. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen