Offisielt fra statsråd 8. september 2000

Offisielt fra statsråd 8. september 2000

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. september 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 86 (1999-2000)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 66/2000 av 31. juli 2000 om endring av vedlegg XI til EØS-avtala (telekommunikasjonstenester)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Ikraftsetting av lov 25. juni 1999 nr. 47 om endring av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

(Se også nedenfor pkt. 3 Forskrifter)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2000 til lov om fylkeskommunale sykehusselskaper m.m.

Besl. O. nr. 98 Lov nr. 77

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av ny forskrift om beregning av saksbehandlingsfrister i forvaltningen.

(Se også ovenfor pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Kulturdepartementet

Fastsettelse av forskrift om tvisteløsning ved strid om anvendelsen av lov om standarder ved overføring av fjernsynssignaler.

4. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende nemndledere åremålsbeskikkes til Utlendingsnemnda for 4 år med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og regionaldepartementet bestemmer:

Rådgiver Bjørn Vagle
Avdelingsdirektør Jon Arne Jensen
Førstekonsulent Sonja Engen Siewert

Underdirektør Ketil Larsen
Underdirektør Astrid Lund-Andersen
Flyktningattachè og ambassaderåd Jens Petter Kjemperud
Administrasjonsleder og fylkesnemndleder Marianne Grimsø
Sekretær for Stortingets finanskomité Heide Lindsjørn
Avdelingsdirektør Erik Skedsmo
Underdirektør Trine H. Grythe
Seksjonssjef Birgitte Ege
Utreder i Høyesterett Per Omtvedt
Rådgiver Unni Mette Vårdal
Advokat Torill Myhren
Rådgiver Unni Westli
Rettsfullmektig Karstein Egeland
Juridisk rådgiver Einar Noreik

Seniorrådgiver Eli Fisknes og avdelingsdirektør Siri Johnsen åremålsbeskikkes til nemndlederfunksjon for 4 år med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og regionaldepartementet bestemmer.

5. Klagesaker m.v.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Klage fra Institutt for Kristen Oppseding og For Livsrett og Menneskeverd og klage fra For Livsrett og Menneskeverd om avslag på tilskudd til abortforebyggende tiltak. Klagene tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Barne- og familiedepartementet

Rådgiver Pino Kosiander utnevnes til underdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Pål Bjørseth utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Brigader Jan Erik Karlsen beordres midlertidig i stillingen som sjef for Distriktskommando Sør- og Vestlandet og tilståelse av midlertidig høyere grad som generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Underdirektør Lisbeth Hårstad konstitueres som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og til 31. august 2001.

7. Andre saker

Statsministerens kontor

Overføring av forvaltningsansvaret for statens eierinteresser i Telenor ASA og Telenor AS fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Tiltredelse til den forlengede internasjonale kaffeavtale av 30. mars 1994.

Inngåelse av tilleggsoverenskomst til nordisk overenskomst av 12. juli 1957 om opphevelse av passkontrollen ved de internordiske grenser.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Ellen Horn med ektefelle ved reise til Sydney 15. – 22. september 2000.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Samtykke til overskridelse i statsbudsjettet for 2000 under kap. 1590 Arbeidsmarkedsetaten, post 01 med 3,875 mill. kroner mot tilsvarende innsparing under kap. 1591 Arbeidsmarkedstiltak, post 71.

Justis- og politidepartementet

Samtykke til fritak for taushetsplikt overfor Granskingskommisjonen for ny hovedflyplass for Østlandet og Gardermobanen.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av oljefeltet Glitne.