Offisielt fra statsråd 9. april 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. april 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-030050#docSt prp nr 56 (1998-99) Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Kosovo

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 47 (1998-99) Om lov om foretakspensjon

Fiskeridepartementet

linkdoc008005-030005#docSt prp nr 55 (1998-99) Forslag om tilleggsbevilgning på kap 1070 Elektroniske navigasjonshjelpemidler

Landbruksdepartementet

linkdoc020005-030007#docSt prp nr 54 (1998-99) Om reindriftsavtalen 1999-2000, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 1999

2.Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Midlertidig opphevelse av forskrift av 10. april 1992 nr 213 om gjennomføring av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråds resolusjon nr 748 av 31. mars 1992 om økonomiske sanksjoner mot Libya.

Samferdselsdepartementet

Endring av forskrift 2. juni 1960 nr 1 første ledd, gitt med hjemmel i oreigningsloven. Endringen trer i kraft 1. juli 1999.

3.Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et utvalg (”Tvistemålsutvalget”):

Leder: høyesterettsdommer Tore Schei, Oslo byrettsdommer Marianne Berg, Trondheim advokat Kristin Bjella, Oslo advokat Ingeborg Moen Borgerud, Asker høyesterettsadvokat Atle Helljesen, Stavanger professor dr juris Jo Hov, Oslo lagdommer Dag Bugge Nordén, Skien

Miljøverndepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et utvalg ”Kulturminneutvalg” for å utrede mål, strategier og virkemidler i kulturminnepolitikken:

Leder: Assisterende fylkesmann Reidun Wallevik, Skien Nestleder: Direktør Thore Desserud, Gran Personal- og organisasjonssjef Tore Berntsen, Søgne Generalsekretær Kristen Grieg Bjerke, Oslo Daglig leder Christian Sulheim, Vågå Museumsdirektør Ove Magnus Bore, Stavanger Gårdbruker Elin Schanche, Mosterøy Forsker Audhild Schanche, Kautokeino Fylkeskultursjef i Oppland Frode Sannum, Lillehammer Bedriftsleder Bjørg Johansen, Mosjøen Avdelingsleder Espen Hernes, Oslo Assisterende direktør Sissel Rønbeck, Oslo Underdirektør Tor Kubberud, Bærum Rådgiver Janne Willberg, Oslo Utbyggingssjef Anne Sigrid Hamran, Oslo Forskningssjef Elisabeth Seip, Oslo Domprost Knut Andresen, Trondheim

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som gjelder sykefravær og tilgangen til uførepensjon:

Fylkesrådmann Matz Sandman (leder), Bærum Sekretær Rita Lekang, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo Fagsjef Geir Riise, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Rådgiver Finn Berge Haaland, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Ullensaker Rådgiver Grete Johansen, Akademikernes Fellesorganisasjon, Oslo Utredningssjef Terje Vigen, Akademikerne, Oslo Ass.direktør Ivar Jørgensen, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Oslo Spesialkonsulent Liv Overaae, Kommunenes Sentralforbund, Oppegård Avdelingsdirektør Ola Heen Strømmen, Rikstrygdeverket, Asker Avdelingsdirektør Elfriede Børsum, Sosial- og helsedepartementet, Asker Rådgiver Årstein Risan, Finansdepartementet, Oslo Avdelingsdirektør Finn Melbø, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo Rådgiver Åse Rellsve, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo Byråsjef Tone Kjeldsberg, Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo Fylkeslege Liv Haugen, Trondheim Prof.dr.jur. Gudrun Holgersen, Universitetet i Bergen, Bergen Prof. Johanne Sundby, Universitetet i Oslo, Oslo Veterinær Kristin Sørheim, Tingvoll

Representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner oppnevnes senere.

4.Klagesaker m.v.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Klage fra Alcatel STK Pensjonskasse over Sosial- og helsedepartementets vedtak av 30. juli 1998 om ikke å dispensere fra regler om private tjenestepensjonsordninger. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Jon Atle Gaarder utnevnes til sendemann i Vilnius, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Truls Hanevold utnevnes til sendemann i New Delhi, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Asbjørn Eidhammer utnevnes til sendemann i Lilongwe (Malawi), med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Guro Katharina Helwig Vikør utnevnes til generalkonsul i Miami, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Fungerende underdirektør Marit Rønning konstitueres til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Dommere/konstituerte avdelingsledere Ellen Meinich Martens og Inga Merethe Vik utnevnes til dommere/avdelingsledere i Oslo Byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

6.Andre saker

Kulturdepartementet

Statsgaranti for utstillingen ”Sommeren med Edvard Munch og Arne Kavli” ved Blaafarveværket i perioden 22. mai – 30. oktober 1999.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til Braathens ASA for drift av flyruter mellom Norge og USA v.v.

Lagt inn 9. april 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen