Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 9. desember 1994


OFFISIELT FRA STATSRÅD 9. desember 1994

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. desember 1994. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Martin Johannes Huslid utnevnes til sendemann i Brussel, med rang som ambassadør, fra den tid Utenriks- departementet bestemmer.

Generalkonsul Odvar Mosnesset utnevnes til generalkonsul i Houston, fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Generalkonsul Jan Erik Leikvang utnevnes til sendemann i Islamabad, med rang som ambassadør, fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Gunnar Henrikssøn Lindeman utnevnes til sendemann i Bucuresti, med rang som ambassadør, fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Assisterende direktør Sven A. Holmsen utnevnes til sendemann i Addis Abeba, med rang som ambassadør, fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Konstituert ekspedisjonssjef Karsten Klepsvik utnevnes til ministerråd og beordres til tjeneste ved ambassaden i Washington fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Torbjørn Norendal utnevnes til generalkonsul i Hamburg, fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Ragne Birte Lund utnevnes til sendemann i Seoul med rang som ambassadør, fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Sjur Torgersen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Ambassaderåd Oddvar Lægreid utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Trond Kostveit utnevnes til ulønnet generalkonsul i Brazzaville, Kongo.


Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av "grønn skattekommisjon":

 • Ambassadør Bernt H. Lund, Oslo, leder
 • Ekspedisjonssjef Thorvald Moe, Oslo, nestleder
 • Forhandlingsleder Atle Fretheim, Bærum
 • Underdirektør Tone Skogen, Bærum
 • Avdelingsdirektør Tore Raasok, Bærum
 • Prosjektleder Sveinung Oftedal, Oslo
 • Prosjektansvarlig Ingeborg Rasmussen, Oslo
 • Økonomisk rådgiver Eystein Gjelsvik, Ski
 • Viseadm. direktør Gro Brækken, Oslo
 • Direktør Helga Hernes, Oslo
 • Direktør Eivind Reiten, Oslo
 • Professor Karl-Gøran Mäler, Stockholm
 • Professor Vidar Christiansen, Nedre Eiker
 • Professor Michael Hoel, Asker
Utvalget skal fremme sin innstilling til Finans- og tolldepartementet innen 1. juni 1996.

Universitetsstipendiat Knut Erik Omholt utnevnes til direktør i Finans- og tolldepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Forsvarsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av styret for Forsvarets forskningsinstitutt fra 1. januar 1995 og for en periode på 4 år:

 • Leder: Admiral (pensj) Torolf Rein
 • Nestleder: Direktør Eldbjørg Løwer Styremedlemmer:
 • Forsker John Kristen Skogan
 • Direktør Ragnhild Solberg
 • Generalmajor (pensj) Arne-Kjell Sejnæs
 • Forsker Emil Brodersen
 • Forsker Pål Aas

Kaptein Per-Ivar Reitehaug utnevnes til oberstløytnant i Hærens sanitet fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.Justis- og politidepartementet

Avdelingsdirektør Hilde Margrethe Heltberg Gaarder utnevnes til dommer i Oslo skifterett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Per-Arne Skogstad utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Berit Hodder Brekke utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Konstituert byråsjef Marie Christensen utnevnes til byråsjef i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Bodil Marie Olsen utnevnes til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om løysingsrettar. Lov nr. 64 Besl. O. nr. 8. Loven trer i kraft 1. juli 1995

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Lov om endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover. Lov nr. 65 Besl. nr. 9

Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62o N i 1995 fastsettes. Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder t.o.m. 31. desember 1995.

Forskrift nr. 1080 om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62o N i 1994 oppheves med virkning fra 1. januar 1995.

Delegasjon av myndighet

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Kommunal- og arbeidsdepartementet gis myndighet til å forlenge frister for fastsettelse av alminnelige vedtekter og forskrifter i nye kommuner etter kommunesammenslutning.

Proposisjoner og meldinger

Administrasjonsdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 3 (1994-95) Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1995

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 9 (1994-95) Saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1995

Ot prp nr 17 (1994-95) Om lov om endringer i finanslovgivningens regler om særskilte eierbegrensninger m.v.

Ot prp nr 18 (1994-95) Om lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende

Ot prp nr 19 (1994-95) Evaluering av deler av skattereformen

Forsvarsdepartementet

St meld nr 18 (1994-95) Om visse sider ved helsetjenesten i Forsvaret

Landbruksdepartementet

Ot prp nr 16 (1994-95) Om lov om endringer i lov 22 juni 1928 nr 27 om landets kornforsyning og opphevelse av lov 23 februar 1951 nr 5 om kraftfôrforsyningen

Nærings- og energidepartementet

Ot prp nr 20 (1994-95) Om lov om endring i lov 31 oktober 1946 nr 2 om mål og vektSamferdselsdepartementet

St meld nr 15 (1994-95) Om statens engasjement i regional luftfart

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av en konvensjon vedrørende sikkerheten til FN-personell og tilknyttet personell.

Forsvarsdepartementet

Nye vedtekter for Forsvarets forskningsinstitutts virksomhet fastsettes. Instruks for Forsvarets forskningsinstitutt av 5. november 1980 oppheves.

Justis- og politidepartementet

Klagen fra Motorvognførernes Avholdsforbund over Justis- og politidepartementets vedtak av 30.8.94 om å avslå søknad om å avholde forhåndstrukket landslotteri over teletorg, tas ikke til følge.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner § 61 nr. 4 fastsettes fristen for å bringe interkommunale sammenslutningers vedtekter i samsvar med kravene i samme lovs § 27 nr. 2 til 31. desember 1996.

Lagt inn 9 desember 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen