Offisielt fra statsråd 9. desember 1994


OFFISIELT FRA STATSRÅD 9. desember 1994

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. desember 1994. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Martin Johannes Huslid utnevnes til sendemann i Brussel, med rang som ambassadør, fra den tid Utenriks- departementet bestemmer.

Generalkonsul Odvar Mosnesset utnevnes til generalkonsul i Houston, fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Generalkonsul Jan Erik Leikvang utnevnes til sendemann i Islamabad, med rang som ambassadør, fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Gunnar Henrikssøn Lindeman utnevnes til sendemann i Bucuresti, med rang som ambassadør, fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Assisterende direktør Sven A. Holmsen utnevnes til sendemann i Addis Abeba, med rang som ambassadør, fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Konstituert ekspedisjonssjef Karsten Klepsvik utnevnes til ministerråd og beordres til tjeneste ved ambassaden i Washington fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Torbjørn Norendal utnevnes til generalkonsul i Hamburg, fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Ragne Birte Lund utnevnes til sendemann i Seoul med rang som ambassadør, fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Sjur Torgersen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Ambassaderåd Oddvar Lægreid utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Trond Kostveit utnevnes til ulønnet generalkonsul i Brazzaville, Kongo.


Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av "grønn skattekommisjon":

 • Ambassadør Bernt H. Lund, Oslo, leder
 • Ekspedisjonssjef Thorvald Moe, Oslo, nestleder
 • Forhandlingsleder Atle Fretheim, Bærum
 • Underdirektør Tone Skogen, Bærum
 • Avdelingsdirektør Tore Raasok, Bærum
 • Prosjektleder Sveinung Oftedal, Oslo
 • Prosjektansvarlig Ingeborg Rasmussen, Oslo
 • Økonomisk rådgiver Eystein Gjelsvik, Ski
 • Viseadm. direktør Gro Brækken, Oslo
 • Direktør Helga Hernes, Oslo
 • Direktør Eivind Reiten, Oslo
 • Professor Karl-Gøran Mäler, Stockholm
 • Professor Vidar Christiansen, Nedre Eiker
 • Professor Michael Hoel, Asker
Utvalget skal fremme sin innstilling til Finans- og tolldepartementet innen 1. juni 1996.

Universitetsstipendiat Knut Erik Omholt utnevnes til direktør i Finans- og tolldepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Forsvarsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av styret for Forsvarets forskningsinstitutt fra 1. januar 1995 og for en periode på 4 år:

 • Leder: Admiral (pensj) Torolf Rein
 • Nestleder: Direktør Eldbjørg Løwer Styremedlemmer:
 • Forsker John Kristen Skogan
 • Direktør Ragnhild Solberg
 • Generalmajor (pensj) Arne-Kjell Sejnæs
 • Forsker Emil Brodersen
 • Forsker Pål Aas

Kaptein Per-Ivar Reitehaug utnevnes til oberstløytnant i Hærens sanitet fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.Justis- og politidepartementet

Avdelingsdirektør Hilde Margrethe Heltberg Gaarder utnevnes til dommer i Oslo skifterett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Per-Arne Skogstad utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Berit Hodder Brekke utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Konstituert byråsjef Marie Christensen utnevnes til byråsjef i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Bodil Marie Olsen utnevnes til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om løysingsrettar. Lov nr. 64 Besl. O. nr. 8. Loven trer i kraft 1. juli 1995

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Lov om endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover. Lov nr. 65 Besl. nr. 9

Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62o N i 1995 fastsettes. Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder t.o.m. 31. desember 1995.

Forskrift nr. 1080 om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62o N i 1994 oppheves med virkning fra 1. januar 1995.

Delegasjon av myndighet

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Kommunal- og arbeidsdepartementet gis myndighet til å forlenge frister for fastsettelse av alminnelige vedtekter og forskrifter i nye kommuner etter kommunesammenslutning.

Proposisjoner og meldinger

Administrasjonsdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 3 (1994-95) Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1995

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 9 (1994-95) Saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1995

Ot prp nr 17 (1994-95) Om lov om endringer i finanslovgivningens regler om særskilte eierbegrensninger m.v.

Ot prp nr 18 (1994-95) Om lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende

Ot prp nr 19 (1994-95) Evaluering av deler av skattereformen

Forsvarsdepartementet

St meld nr 18 (1994-95) Om visse sider ved helsetjenesten i Forsvaret

Landbruksdepartementet

Ot prp nr 16 (1994-95) Om lov om endringer i lov 22 juni 1928 nr 27 om landets kornforsyning og opphevelse av lov 23 februar 1951 nr 5 om kraftfôrforsyningen

Nærings- og energidepartementet

Ot prp nr 20 (1994-95) Om lov om endring i lov 31 oktober 1946 nr 2 om mål og vektSamferdselsdepartementet

St meld nr 15 (1994-95) Om statens engasjement i regional luftfart

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av en konvensjon vedrørende sikkerheten til FN-personell og tilknyttet personell.

Forsvarsdepartementet

Nye vedtekter for Forsvarets forskningsinstitutts virksomhet fastsettes. Instruks for Forsvarets forskningsinstitutt av 5. november 1980 oppheves.

Justis- og politidepartementet

Klagen fra Motorvognførernes Avholdsforbund over Justis- og politidepartementets vedtak av 30.8.94 om å avslå søknad om å avholde forhåndstrukket landslotteri over teletorg, tas ikke til følge.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner § 61 nr. 4 fastsettes fristen for å bringe interkommunale sammenslutningers vedtekter i samsvar med kravene i samme lovs § 27 nr. 2 til 31. desember 1996.

Lagt inn 9 desember 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen