Offisielt fra statsråd 9. juni 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. juni 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

 1. Proposisjoner og meldinger
 2. Utenriksdepartementet, utenrikssaker

  St.meld. nr. 40 (1999-2000)

  Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 1998-99 og Norges OSSE-formannskap

  Utenriksdepartementet, utviklingssaker

  St.prp. nr. 83 (1999-2000)

  Om samtykke til at Norge deltar i en kapitalpåfylling i Nordisk Utviklingsfond

  Fiskeridepartementet

  Ot.prp. nr. 66 (1999-2000)

  Om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (helligdagsfredning)

  Forsvarsdepartementet

  St.prp. nr. 84 (1999-2000)

  Om endringer i Regulativ for tillegg mv. til utskrevne vernepliktige mannskaper

  Justis- og politidepartementet

  Ot.prp. nr. 65 (1999-2000)

  Om lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om Sjøfarten (sjøloven) (gjennomføring av artikkel 12 i rådsdirektiv 1999/35/EF)

  St.meld. nr. 41 (1999-2000)

  Datatilsynets årsmelding 1999

  Kommunal- og regionaldepartementet

  Ot.prp. nr. 67 (1999-2000)

  Om lov om endringer i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven), lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret (sivilforsvarsloven), lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk (brannfarlighetsloven), lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer (eksplosivloven), lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven), lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (arbeidsmiljøloven), lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og lov 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern mv. (brannvernloven)

  Ot.prp. nr. 69 (1999-2000)

  Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Oslo kommune i forbindelse med tariffrevisjonen per 1. mai 2000

  Ot.prp. nr. 70 (1999-2000)

  Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Det norske maskinistforbund og Kommunenes Sentralforbund i forbindelse med tariffrevisjonen per 1. mai 2000

  Landbruksdepartementet

  Ot.prp. nr. 68 (1999-2000)

  Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

  Olje- og energidepartementet

  St.meld. nr. 39 (1999-2000)

  Olje- og gassvirksomheten

 3. Utnevnelser m.v.
 4. Utenriksdepartementet, utenrikssaker

  Sendemann i Caracas og Santa Fe de Bogotá, ambassadør Dag Haakon Mork Ulnes, utnevnes tillike til sendemann i Santo Domingo (Den dominikanske republikk), med rang som ambassadør.

  Spesialrådgiver Ragne Birte Lund utnevnes til sendemann i Bangkok, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Avdelingsdirektør Tom Holter beskikkes som spesialutsending (stedfortredende råd for forsvarssaker) ved Norges faste delegasjon til NATO, Brussel, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Direktør Alf Vederhus beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for landbruksspørsmål ved Norges delegasjon til Den europeiske union, Brussel, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Justis- og politidepartementet

  Herredsrettsdommer Bjørn Bergby og konstituert herredsrettsdommer Bjørn Askim utnevnes til dommere i Oslo byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

  Lovrådgiver Hedda Remen konstitueres som lagdommer i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse snarest og varighet halvannet år.

  Avdelingsdirektør Kristin Bølgen Bronebakk konstitueres som ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet i perioden 1. juni 2000 til 31. desember 2001.

 5. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Trond Giske oppnevnes som settestatsråd for statsråd Ellen Horn for de saker som Kulturdepartementet får til behandling som gjelder Nationaltheatret og hvor statsråd Ellen Horn er inhabil.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 12/2000 kan bli bindende for Norge.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Ellen Horn med ektefelle ved reise til Nederland 13. – 14. juni 2000.

VEDLEGG