Offisielt fra statsråd 9. mai 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. mai 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, bistandssaker

St prp nr 60 (1996-97) Om samtykke til ratifikasjon av Kornhandelkonvensjonen av 1. juli 1995

Kommunal- og arbeidsdepartementet

linkdoc036005-050003#docOt prp nr 62 (1996-97) Om endring i lov 27. juni 1947 nr 9 om tiltak til å fremme sysselsetting

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Besl O nr 44 Lov nr 26 Loven trer i kraft fra 1. juni 1997.

Landbruksdepartementet

Lov om endringar i lov av 5. april 1963 nr 9 om plantevernmiddel m.v. og i visse andre lover

Besl O nr 81 Lov nr 27 Loven trer i kraft straks.

3.Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om tjenestetid for personer som er fritatt for militærtjeneste av overbevisningsgrunner etter lov av 19. mars 1965 nr 3.

Miljøverndepartementet

Forskrift om endring i forskrift av 20. august 1976 om fisket i den norske del av Grense-Jakobselv i Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke, i medhold av lov om laksefisk og innlandsfisk av 15. mai 1992 nr 47 § 2 fjerde ledd.

4.Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i Styret for Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND) for perioden 1. juni 1997 til 31. mai 2001:

Medlemmer:

  1. Advokat Arve Johnsen, leder Asker
  2. Underdirektør Åslaug Marie Haga, Ås
  3. Rådgiver Borger Arildssøn Lenth, Storelvdal
  4. Leder Gunn Wenche Andersgaard, Oslo
  5. Lege Sigrun Møgedal, Asker

Varamedlemmer:

  1. Administrerende direktør Robert Helland Olsen, Mandal
  2. Underdirektør Aud Kolberg, Oslo

5.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Arnoldo André Tinoco utnevnes til ulønnet generalkonsul i

San José, Republikken Costa Rica. (Se pkt 6 nedenfor)

Assisterende direktør Anne Berit Christiansen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for finansspørsmål ved Norges delegasjon til Den europeiske Union, Brussel, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Følgende rådgivere utnevnes til lovrådgivere i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Vibeke Parr Rune H. Kristoffersen

Justis- og politidepartementet

Følgende utnevnes til dommere i Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

førstelagmann Magnus Matningsdal departementsråd Karin Maria Bruzelius riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn

6.Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning av avtale melllom Kongeriket Norges regjering og Republikken Latvias regjering om tilbaketaking av personer.

Det opprettes et ulønnet generalkonsulat i San José, Republikken Costa Rica (Se pkt 5 ovenfor)

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Instruks for Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i Utviklingsland (NORFUND) fastsettes.

Miljøverndepartementet

Fylkesplan for Østfold 1996-99 og fylkesdelplan "Idrett og friluftsliv" for Østfold 1996-99.

Lagt inn 9 mai 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen