Offisielt fra statsråd 9. mai 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. mai 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 62 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 33/2003 av 14. mars 2003 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 1360/2002 om bruk av fartsskrivar innan vegtransport

Helsedepartementet

Ot.prp. nr. 84 (2002-2003)
Om lov om endringar i genteknologiloven (kloning av dyr)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 83 (2002-2003)
Lov om endring i forvaltningslova (klagerett når klageinstansen avviser)

Ot.prp. nr. 85 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m.

Ot.prp. nr. 86 (2002-2003)
Om lov om endringer i patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 87 (2002-2003)
Om lov om retting av feil m.m. i lovverket

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 31 (2002-2003)
Storbymeldingen
Om utviklingen av storbypolitikk
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 63 (2002-2003)
Om reindriftsavtalen 2003/2004, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2003

Miljøverndepartementet

St.meld. nr. 30 (2002-2003)
”Norge digitalt” – et felles fundament for verdiskaping
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. april 2003 til lov om endring i lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).
Loven trer i kraft 1. juni 2003.
Besl. O. nr. 74 (2002-2003) Lov nr. 28

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. februar 2003 til lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) mv.
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 64 (2002-2003) Lov nr. 29

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. april 2003 til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel).
Besl. O. nr. 77 (2002-2003) Lov nr. 30
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. februar 2003 til lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven).
Besl. O. nr. 65 (2002-2003) Lov nr. 31

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. april 2003 til lov om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i planleggingen, kart og stedfestet informasjon).
Loven trer i kraft 1. juli 2003.
Besl. O. nr. 71 (2002-2003) Lov nr. 32

3. Forskrifter

Helsedepartementet

Fastsettelse av forskrift om strålevernlovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen.

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift om fysisk beskyttelse av nukleære materialer.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen).
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Fastsettelse av forskrift om endringar i forskrifter om sakskostnader, i inkassoforskrifta og i forskrift om tvangssal ved medhjelpar.

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av forskrift om investeringstilskot og avgrensing av det geografiske verkeområdet for dei regional- og distriktspolitiske verkemidla.

4. Delegasjon av myndighet

Barne- og familiedepartementet

Delegasjon av kongens myndighet i henhold til lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 4, 5, 6, 6a, 8 og 13 til Nærings- og handelsdepartementet for så vidt gjelder sikkerhet ved fritidsfartøy.
Endringene iverksettes med virkning fra 1. juni 2003.

5. Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy utnevnes til sorenskriver i Aust-Agder tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Tom Landt Urdahl utnevnes til tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Thor Linde utnevnes til sorenskriver i Sarpsborg tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrsjonen bestemmer.

Advokat Mette Cecilie Greve utnevnes til tingrettsdommer i Midhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Mette Cecilie Greve konstitueres som sorenskriver ved Midhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer og fram til Midhordland tingrett slås sammen med Nordhordland tingrett.

Direktør Alf Jørgen Raaum utnevnes til direktør for Kriminalomsorgen region nordøst med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sorenskriver Karsten Øvretveit konstitueres som lagdommer i Hålogaland lagmannsrett i ett år fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Selvstendig næringsdrivende Gro Seim utnevnes til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Direktør Sverre Quale beskikkes som direktør for Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB) med tiltredelse fra det tidspunkt Samferdselsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Professor, dr.med. Rolf Reed utnevnes til ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av protokoll om strategiske miljøvurderinger.

Undertegning av protokoll om erstatningsansvar og erstatning for skade som skyldes grensekryssende virkninger av industriulykker på grenseoverskridende vassdrag.

Undertegning av protokoll om registre over utslipp og transport av forurensende stoffer til Århuskonvensjonen.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XII om innlemmelse av direktiv 2000/35/EF om kamp mot forsinket betaling ved kommersielle transaksjoner.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved offisielt besøk til Washington 15.-18. mai 2003.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Ansgar Gabrielsen med ektefelle ved deltagelse på uformelt EU-transportministermøte i Hellas 15.-19. mai 2003.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved offisielt besøk til Japan 26.-28. mai 2003.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Reglement for personalforvaltningen i utenrikstjenesten stadfestes.

Finansdepartementet

Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 3 første ledd gis Sparebanken Telespar tillatelse til å drive virksomhet som sparebank.
Finansdepartementet fastsetter nærmere vilkår for tillatelsen.

Kultur- og kirkedepartementet

Midler fra overskuddet til Norsk Tipping AS for 2002 til kulturformål, i alt 150 mill. kroner, fordeles.

Kultur- og kirkedepartementet gis fullmakt til å gjøre de justeringer som er nødvendige mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål, fullmakt til å disponere renter, samt disponere ikke utbetalt spilleoverskudd til kulturformål.
(Pressemelding)