Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2004

Offisielt fra statsråd

Fra statsråd 12. september 2003 offentliggjøres nå følgende vedtak:


St.prp. nr. 1 (2003-2004) – for budsjetterminen 2004 (departementenes fagproposisjoner):

Barne- og familiedepartementet

Utgiftskap. 0800-0868, 2530
Inntektskap. 3854, 3855, 3859
(Pressemelding)

Fiskeridepartementet

Utgiftskap. 1000-1070, 2415 og 2540
Inntektskap. 4000-4070
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Utgiftskap. 1700-1795
Inntektskap. 4700-4799
(Pressemelding)

Helsedepartementet

Utgiftskap. 700-751 og 2711-2790
Inntektskap. 3700-3751, 5577, 5578
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Utgiftskap. 500-587 og 2412
Inntektskap. 3500-3587, 5312, 5316, 5327 og 5615-5616
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Utgiftskap. 300-342
Inntektskap. 3300-3342
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet
Utgiftskap. 1400-1471, 2422 og 2465
Inntektskap. 4400-4471, 5322 og 5621
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Utgiftskap. 900-953, 2421, 2426 og 2460
Inntektskap. 3900-3961, 5320, 5325, 5343, 5460, 5609, 5625 og 5656
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Utgiftskap. 1800-1830, 2440-2442 og 2490
Inntektskap. 4810-4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Utgiftskap. 1300-1380
Inntektskap. 4300-4380 og 5619
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utgiftskap. 200-288 og 2410
Inntektskap. 3200-3288, 5310 og 5617
(Pressemelding)

Fra statsråd 19. september 2003 offentliggjøres nå følgende vedtak:

St.prp. nr. 1 (2003-2004) – for budsjetterminen 2004 (departementenes fagproposisjoner):

Utenriksdepartementet

Utgiftskap. 100-197
Inntektskap. 3100-3161
(Pressemelding)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Utgiftskap. 1-2, 1500-1595, 2445, 2470 og 2541-2543
Inntektskap. 4510-4595, 5445-5446, 5470, 5607 og 5704-5705
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Utgiftskap. 061 og 400-480
Inntektskap. 3061, 3400-3470
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

For budsjetterminen 2004
Svalbardbudsjettet
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

Utgiftskap. 1100-1161
Inntektskap. 4100-4150, 5545, 5571, 5651, 5652
(Pressemelding)

Sosialdepartementet

Utgiftskap. 600-666, 2600-2690
Inntektskap. 3600-3622, 5527, 5631, 5701
(Pressemelding)

Fra statsråd 3. oktober 2003 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet

St.prp. nr. 1 (2003-2004)
Statsbudsjettet medregnet folketrygden
(Pressemelding)

St.prp. nr. 1 (2003- 2004)
Skatte-, avgifts- og tollvedtak
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)
Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 2 (2003-2004)
Om lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond
(Pressemelding)

St.meld. nr. 1 (2003-2004)
Nasjonalbudsjettet 2004
(Pressemelding)

________________________________________________________________

St.prp. nr. 1 (2003-2004) – for budsjetterminen 2004
(Finansdepartementets fagproposisjon):

Finansdepartementet

Utgiftskap. 20-51 og 1600-1670
Inntektskap. 3024-3051, 4600-4634, 5341, 5605 og 5692
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 6 (2003-2004)
Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester i inntektssystemet for kommunene