Offisielt frå statsrådet 1. juli 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 1. juli 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 107 (2004-2005)
Om lov om endring i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 108 (2004-2005)
Om lov om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 25. juni 2004 nr. 52 - Fast promillegrense og avholdspliktregler for større skip.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 11. oktober 1963 nr. 3795 om pliktmessig avhold fra nytelse av alkohol eller annen berusende eller bedøvende middel for personer som tjenestegjør på passasjerskip.

Kommunal- og regionaldepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 17. juni 2005 nr. 94 om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv.
Endringsloven I og IV trer i kraft 15. august 2005.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Ikrafttredelse av ny § 11 i lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier, som ble vedtatt ved lov 17. desember 2004 nr. 97, trer i kraft 1. juli 2005.
(Sjå også pkt. 3 Forskrifter)

3. Forskrifter

Kultur- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av forskrift om medieregioner.
(Sjå også pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4. Delegasjon av myndigheit

Miljøverndepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 9. juni 1978 nr. 50 Om kulturminner
§ 20 til Riksantikvaren for så vidt gjelder:

 • endringer i verneområdets navn
 • retting eller feil og unøyaktigheter i beskrivelsen av det vernede området
 • grenseendringer som omfatter mindre arealer (utvidelser eller innskrenkninger)
 • andre endringer i vernebestemmelsene som ikke strider mot formålet med vernet

Delegasjonen trer i kraft straks.

5. Styre, utval

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer gjenoppnevnes til det Kriminalitetsforebyggende råd:

 1. Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde, Stord, leder (gjenoppnevnt)
 2. Rådgiver Thomas Hepsø, Oslo, nestleder (ny)
 3. Forsker Anders Bakken, Oslo (ny)
 4. Politistasjonssjef Henry Ove Berg, Sandnes (ny)
 5. Politioverbetjent Mette Erika Harviken, Hamar (gjenoppnevnt)
 6. Høyskolelektor Elisabeth Myhre Lie, Bærum (ny)
 7. Seksjonsleder Linda Nymann, Ski (ny)
 8. Retts- og påtaleleder Gordon Petterson, Enebakk (ny)
 9. Advokatfullmektig Abid Q. Raja, Oslo (gjenoppnevnt)
 10. Bestyrer Sigurd Schultz, Bodø (gjenoppnevnt)

6. Klagesaker m.m.

Finansdepartementet

Klage fra Siem Kapital AS over Finansdepartementets vedtak 7. februar 2005 om avslag på søknad om erverv av inntil 25 prosent av aksjene i Privatbanken ASA. Klagen tas ikke til følge.

Kommunal- og regionaldepartementet

Klage fra advokat Arve Lønnum over Kommunal- og regionaldepartementets vedtak 1. april 2005 om å tilkjenne et avkortet beløp til dekning av saksomkostninger i sak om bruk av kommunal forkjøpsrett. Klagen tas ikke til følge.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Klage fra De Ti Humanitære AS over vedtak 24. mai 2005 om at den midlertidige tillatelsen av 29. desember 2000 til formidling av ulike typer interaktive pengespill ikke forlenges ut over 30. juni 2005. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Hjemmebasert ambassadør til land i Vest-Afrika, Kristen Christensen, utnevnes til ambassadør i Managua, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Hjemmebasert ambassadør i Kingstown, Kingston, Basseterre og Port of Spain, Dag Haakon Mork Ulnes, utnevnes tillike til ambassadør i Bridgetown (Barbados).

Seniorrådgiver Lars Roar Fure utnevnes til ambassadør i Guatemala, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Hege Hertzberg utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Halvor Sætre utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadesekretær Merete Lundemo utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Beordring av generalmajor Trond Ragnarsøn Karlsen i stillingen som sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Flaggkommandør Morten Jacobsen utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som sjef for Systemstyringsavdelingen i Forsvarets logistikkorganisasjon med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Anne-Cathrine Haug Jørgensen utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politimester Per Sefland, Politidirektoratet, åremålsbeskikkes som sysselmann på Svalbard for et tidsrom av tre år fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
Justis- og politidepartementet gis bemyndigelse til eventuelt å forlenge beskikkelsen med inntil tre år.

Politiadvokat Marianne Linnestad, advokat Espen Ødegaard og konstituert tingrettsdommer Øistein Langbakk utnevnes til lagdommere ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Lagdommer Jan Erik Erstad utnevnes til lagmann ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Ole-Arne Linga utnevnes til lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Diderik Heiberg Danbolt utevnes til tingrettsdommer ved Asker og Bærum tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Audun Stornes utnevnes til tingrettsdommer ved Stavanger tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Tore Thomassen utnevnes til tingrettsdommer ved Hammerfest tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen utnevnes til dommer ved Oslo skifterett og byskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Geir Engebretsen utnevnes til sorenskriver ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av Anita Hoelstad Lund til ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett fra 1. august 2005 til og med 31. juli 2007.

Konstitusjon av konstituert ekstraordinær lagdommer Steinar Halvorsen til ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett og Eidsivating lagmannsrett til og med 30. april 2007.

Kommunal- og regionaldepartementet

Konstituert underdirektør Ahmad Ghanizadeh utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Rådgiver Constance Ursin utnevnes til underdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Thomas Sandberg Geiran utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Statsministerens kontor

Det ansvaret Moderniseringsdepartementet har hatt for risiko- og krisekommunikasjon overføres til Justis- og politidepartementet fra 1. juli 2005.
Ansvaret for Regjeringens kriseinformasjonsenhet (Kriseinfo) overføres fra Moderniseringsdepartementet til Justis- og politidepartementet fra 1. juli 2005.
Instruks for hjelpe-enhet ved informasjonskriser fastsatt ved kongelig resolusjon 1. juni 1989 oppheves fra 1. januar 2006.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av avtale om endring av og tillegg til Avtale av 7. august 2002 mellom Norges regjering og Sveriges regjering om Den nye Svinesundsforbindelsen, og Avtale mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige om bompengesystem for ferdsel med motorkjøretøy på Den nye Svinesundsforbindelsen.

Undertegning av FNs konvensjon om immunitet for stater og deres eiendom overfor fremmede staters domsmyndighet.

Tiltredelse til Protokoll om privilegier og immunitet for Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av vedlegg XI telekommunikasjonstjenester i EØS-avtalen ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av vedlegg XI telekommunikasjonstjenester i EØS-avtalen ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 460/2004 om opprettelse av Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA).

Forsvarsdepartementet

Avhending av gårdsnummer 70, bruksnummer 1043 – Kryddermoen 4 i Bodø kommune i Nordland fylke.

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Blane.
(Pressemelding)

Godkjennelse av utbygging og drift av Enoch.
(Pressemelding)

Disponering av Troll Oseberg Gass Injeksjon.

Statkraft AS gis tillatelse til overføring av Kvangrevatnet og Markkjelkevatnet for utnyttelse i Jukla og Mauranger kraftverker i Kvinnherad kommune i Hordaland.