Offisielt frå statsrådet 1. oktober 2021

I statsrådet i dag vart det mellom anna fremma forslag om ikraftsetjing av lov om verksemder si openheit og arbeid med grunnleggande menneskerettar og sømelege arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 1. oktober 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Samferdselsdepartementet
Prop. 2 S (2021-2022)
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet (driftskreditt til Nye Veier AS og kostnadsrammer) og revisjon av bompengepakke (fylkesveg)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og familiedepartementet
Ikraftsetting av lov 18. juni 2021 nr. 99 om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Loven trer i kraft 1. juli 2022.
(Nyheitssak)

3. Forskrifter

Utanriksdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 10. oktober 2003 nr. 1221 om sanksjoner mot ikke-statlige aktører som opererer i Den demokratiske republikken Kongo.

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 26. mars 2021 nr. 963 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen fastsettes.

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Riyadh, Kongeriket Saudi-Arabia, Thomas Lid Ball, tillike til ambassadør i Sanaá, Republikken Jemen.

Utnevning av ambassadør i Kinshasa, Den demokratiske republikken Kongo, Jon-Åge Øyslebø, tillike til ambassadør i Bangui, Den sentralafrikanske republikk.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av konstituert tingrettsdommer Thomas Piene til tingrettsdommer ved Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av grunnerverver Vegard Grøtan til jordskiftedommer ved Trøndelag jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Stefan Jørstad og tingrettsdommer Cathrine Fossen til lagdommere ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Benedicte Aas til tingrettsdommer ved Helgeland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av politiadvokat Martin Arneng Varsi, advokat Cecilie Lysjø Jacobsen og juridisk utreder Maret Aile Sara til tingrettsdommere ved Sis- ja Nuorta-Finnmárkku diggegoddi/Indre og Østre Finnmark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Klima- og miljødepartementet
Utnevning av fagdirektør Mona Elisabeth Aarhus til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

5. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, EU om godtakelse av forordning (EU) 2019/1896 om den europeiske grense- og kystvakt (videreutvikling av Schengen-regelverket).