Offisielt frå statsrådet 10. august 2012

I statsråd dag var det blant anna oppnemnt eit offentleg utval om gravferd.

Statsråd vart halde på Oslo slott 10. august 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2012 til lov om endringer i plan- og bygningsloven.
Lovvedtak 70 (2011-2012)  Lov nr. 61 

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endring i naturmangfoldloven.
Lovvedtak 76 (2011-2012)  Lov nr. 62

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringer i luftfartsloven.
Lovvedtak 79 (2011-2012)  Lov nr. 63

2. Styrer, utval

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg om gravferd:

Fylkesmann Erling Lae (leder), Tønsberg
Pensjonist Helge Klingberg, Stokke
Avdelingsleder Trygve Natvig, Oslo
Forvaltningssjef Inghild Hareide Hansen, Bergen
Spesialrådgiver Trygve Nedland, Flekkefjord
Forskningsleder Anne Line Bretteville-Jensen, Oslo
Økonomisjef Gerd Signe Vigebo, Vennesla
Ordfører Cecilie Hansen, Sør-Varanger

3. Klagesaker m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet

Klage fra Sunniva Tofte på Helse- og omsorgsdepartementets avslag 14. mars 2012 om innsyn i dokument 386 med vedlegg i sak nummer 2006/02437. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Seniorrådgiver Elin Bøe Elgsaas utnevnes til avdelingsdirektør i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Nestleder Svein Ragnar Steinert utnevnes til Fylkeslege i Troms med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Seniorrådgiver Fredrik Arnesen utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Cathrine Dammen utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Professor Torstein Frantzen utnevnes til lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Rådgiver Kjetil Brandsar utnevnes til jordskiftedommer ved Vestoppland og
Sør-Gudbrandsdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskiftedommer Frank Rødal utnevnes til jordskiftedommer ved Romsdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Ragnhild Sæhlie Jetlund utnevnes til jordskifterettsleder ved Akershus og Oslo jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Elizabeth Baumann, advokat Halvard Leirvik, konstituert lagdommer Tine Kari Nordengen og konstituert lagdommer Eyvin Sivertsen utnevnes til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Bente LaForce utnevnes til tingrettsdommer ved Hedmarken tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

5. Andre saker

Arbeidsdepartementet

Provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Industri Energi, SAFE og Lederne på den ene siden og Oljeindustriens Landsforening på den andre siden i forbindelse med tariffoppgjøret 2012 (sokkelavtalene).

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen