Offisielt frå statsrådet 10. desember 2004

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 10. desember 2004. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

St.meld. nr. 12 (2004-2005)
Pensjonsreform – trygghet for pensjonene
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 29 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler mv. (automatisk fornyelse og flytting av forsikringer mv.)
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 11 (2004-2005)
Sametingets virksomhet i 2003
(Pressemelding)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Ot.prp. nr. 30 (2004-2005)
Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke

Landbruks- og matdepartementet

Ot.prp. nr. 28 (2004-2005)
Om lov om skogbruk (skogbrukslova)
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. november 2004 til lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven).
Loven trer i kraft 1. juli 2005.
Besl. O. nr. 9 (2004-2005) Lov nr. 76

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. desember 2004 til lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.
Besl. O. nr. 16 (2004-2005) Lov nr. 77

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. desember 2004 til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.
Besl. O. nr. 17 (2004-2005) Lov nr. 78

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. desember 2004 til lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering.
Besl. O. nr. 18 (2004-2005) Lov nr. 79

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. november 2004 til lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven m.m. (livsforsikringsvirksomhet).
Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Lov nr. 80
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. desember 2004 til lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (gjennomføring av EØS-regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder m.m.).

Lovvedtaket del I endrede §§ 1-5 og 1-6 trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2004 eller senere.

Lovvedtaket del I endrede og nye §§ 3-1, 3-2, 3-2 a, 3-3, 3-3 a, 5-9 a, 7-1 og 7-11 a trer i kraft 1. januar 2005 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere.

Lovvedtaket del I § 3-9 første og annet ledd trer i kraft straks. Fjerde ledd første punktum trer i kraft 1. januar 2005 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere.

Lovvedtaket del II til VIII trer i kraft 1. januar 2005.
Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Lov nr. 81
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit og pkt. 8 Andre saker)

Forsvarsdepartementet

Lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret trer i kraft 1. januar 2005.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. november 2004 til lov om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven).
Besl. O. nr. 6 (2004-2005) Lov nr. 82

Utdannings- og forskingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 28. oktober 2004 til lov om endring i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning.
Loven trer i kraft 1. januar 2005.
Besl. O. nr. 2 (2004-2005) Lov nr. 83

Sanksjon av Lagtingets vedtak 28. oktober 2004 til lov om endringer i lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler.
Loven trer i kraft 1. januar 2005.
Besl. O. nr. 3 (2004-2005) Lov nr. 84

3. Forskrifter

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Fastsettelse av forskrift om sanksjoner mot Elfenbenskysten.

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av forskrift om valg til Samtinget.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 22. september 2000 nr. 960 om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater.

4. Delegasjon av myndigheit

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter lovvedtaket del IV (forsikringsvirksomhetsloven) til å bestemme ikrafttredelse og å fastsette overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.

Kongens myndighet etter forsikringsvirksomhetsloven §§ 1-1 fjerde ledd, 8a-1 fjerde ledd, 8a-3 tredje ledd annet punktum, fjerde ledd tredje punktum og sjette ledd, 8a-5 tredje ledd, 8a-6 første ledd tredje punktum, 8a-10 fjerde ledd, 8a-12 første ledd annet punktum og tredje ledd fjerde punktum, 8a-13 første ledd annet punktum, 8a-15 fjerde ledd første punktum, 8a-16 annet ledd første punktum, 8a-17 annet ledd tredje punktum, 8a-18 tredje ledd annet punktum, 8a-20 tredje ledd, 8a-21 tredje ledd og 8a-22 tredje ledd delegeres til Finansdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Kongens myndighet etter lovvedtaket del IX (regnskapsloven) nr. 1 og nr. 2 annet ledd (ikrafttredelse og overgangsbestemmelser) delegeres til Finansdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 8 Andre saker)

Kommunal- og regionaldepartementet

Kongens myndighet etter sameloven § 2-11 delegeres til Kommunal- og regionaldepartementet innen de rammer som framgår av foredraget.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

5. Styre, utval

Arbeids- og sosialdepartementet

Fastsettelse av vedtekter for styret for nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne.

Ekspedisjonssjef Øystein Olsen oppnevnes som leder av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene fra 1. januar 2005 for perioden inntil 30. september 2007.

6. Klagesaker m.m.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Lars Egil Mogård over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 19. oktober 2004 om å ikke gi innsyn i sak 2004/5106 dokument 1. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Finansdepartementet

Avdelingsdirektør Nina Bjerkedal utnevnes til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet fra 1. januar 2005.

Forsvarsdepartementet

Generalløytnant Sverre Diesen utnevnes til general i Hæren og beordres til tjeneste som forsvarssjef med tiltredelse fra 1. april 2005.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Nils Frøisland utnevnes til oberst i Luftforsvaret og beordres til tjeneste som sjef for Luftving 134 med tiltredelse fra det tidpunkt Forsvars-departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Steinar Velle utnevnes til tingrettsdommer ved Sogn tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert statsadvokat Inga Bejer Engh utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Stein Vale utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Petter Mandt utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Tone Haave som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fram til og med 30. april 2006.

Forlenget konstitusjon av politiinspektør Atle Roll-Matthiesen som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fram til og med 31. desember 2005.

Dommerfullmektig Gro Øien konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. januar 2005 og fram til og med 31. mars 2006.

Moderniseringsdepartementet

Seniorrådgiver Kai-Ove Nauen utnevnes til avdelingsdirektør i Moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Slovakias regjering om tilbaketakelse av egne borgere og tredjelandsborgere.

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tunisia med tilhørende vedlegg og protokoller.

Undertegning av en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Tunisia.

Ratifikasjon av avtale av 19. mai 2004 mellom Norge og Sverige om endring av protokoll av 25. mars 1981 om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av programmet for ungdomsorganisasjoner.

Finansdepartementet

Med departementet menes Finansdepartementet i lovvedtaket del I (regnskapsloven) § 3-9 annet ledd, del V (aksjeloven) § 3-6 tredje ledd, del VI (allmennaksjeloven) § 3-6 tredje ledd, del VII (verdipapirhandelloven) § 12-1 tredje ledd, § 12-2 åttende ledd og § 12-7 første til fjerde ledd, del VIII (revisorloven) § 9-2 a første til fjerde ledd.

(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Helse- og omsorgsdepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2005 under kap. 702 helse- og sosialberedskap post 01, kan overføres, for 2005 kan overskrides med inntil 4,35 mill. kroner til dekning av utgifter knyttet til å utvide avtalen om vaksinegaranti ved pandemisk influensa til å gjelde hele befolkningen.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Med hjemmel i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107 § 3 nr. 3 vedtar Kongen endring i de tospråklige kommunenavnene Deatnu-Tana, Gáivuotna-Kåfjord, Guovdageaidnu-Kautokeino, Kárásjohka-Karasjok, Unjárga-Nesseby ved at bindestreken oppheves og den samiske og den norske navneformen i kommunenavnet likestilles. Navneendringen skjer med virkning fra 1. januar 2005.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Statlig forsikring for utstillingen ”Som i et speil” ved Universitetets kulturhistoriske museer. Forsikringen gjelder i tidsrommet 25. desember 2004 til og med 24. desember 2005.

Olje- og energidepartementet

Med hjemmel i lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 64 fastsettes bestemmelse om hvem som skal være vassdragsmyndighet etter lovens § 8.
(Pressemelding)

Utdannings- og forskingsdepartementet

Med hjemmel i § 1 nr. 2 i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler fastsettes det at Norges landbrukshøgskole med virkning fra 1. januar 2005 får status som universitet. Institusjonens navn blir Universitetet for miljø- og biovitenskap.