Offisielt frå statsrådet 10. mars 2006

Hovudfordelinga av Norsk kulturfond sine midlar for 2006 vart fastsett i statsråd i dag, og ny direktør for Luftfartstilsynet tilsett. Sjå offisielt frå statsrådet for omtale av dei andre sakene behandla i statsråd.

Offisielt frå statsrådet 10. mars 2006

Statsråd vart halde på Oslo slott 10. mars 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 43 (2005-2006)
Pensjonar frå statskassa

2. Forskrifter

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 17. juli 1998 nr. 618 om delegering av myndighet etter lov om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3.

3. Klagesaker m.m.

Samferdselsdepartementet

Klage frå Trond Waag over Samferdselsdepartementet sitt vedtak datert 11. januar 2006 om å avslå søknad om dispensasjon frå yrkestransportforskrifta § 51 for å kunne oppretthalde styrarordning på drosjeløyve i meir enn tre år. Klagen vert ikkje teken til følgje.

4. Utnemningar m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet

Underdirektør Synnøve Roald utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Else Wiken utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Tilsetjing på åremål for 6 år av stadleg leiar av Luftfartstilsynet i Bodø, Heine Richardsen, som luftfartsdirektør med tiltreding frå det tidspunktet som Samferdselsdepartementet fastset. (Pressemelding)

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av en rammeavtale av 4. april 2005 mellom Norge og Storbritannia om petroleumssamarbeid over grenselinjen.

Kommunal- og regionaldepartementet

Godkjenning av våpen og flagg for Vindafjord kommune, Rogaland.
(Pressemelding)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av hovedfordeling av Norsk kulturfonds midler for 2006.

Eventuell senere omdisponering av midler mellom hovedkategoriene avgjøres av Kultur- og kirkedepartementet.
(Pressemelding)