Offisielt frå statsrådet 10. november 2006

I statsråd i dag er fungerende direktør Ida Børresen åremålsbeskikket som direktør for Utlendingsdirektoratet for seks år og distriktssjef Kirsti Lovise Slotsvik åremålsbeskikket som kystdirektør i Kystverket.

Offisielt frå statsrådet 10. november 2006

Statsråd vart halde på Oslo slott 10. november 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 6 (2006-2007)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 87/2006 av 7. juli 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle systemet vert nytta til kvitvasking og finansiering av terrorisme

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 6 (2006-2007)
Om lov om endring i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.)
(Pressemelding)

Ot.meld. nr. 1 (2006-2007)
Om tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 2 (2006-2007) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Finansdepartementet

St.prp. nr. 7 (2006-2007)
Om fullmakt til å ta opp statslån mv.
(Pressemelding)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007)
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2007
(Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 10 (2006-2007)
Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2005 – 30. juni 2006

Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2006-2007)
Om endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2007 som følge av salg av Schiøttsvei 8 i Oslo

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 8 (2006-2007)
Fylkesveg 472 til Utgårdskilen i Hvaler kommune i Østfold – finansiering av tiltak gjennom forlenga bompengeinnkrevjing på rv 108
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Kultur- og kyrkjedepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 23. juni 2000 nr. 52 om endringer i lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) og lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv., slik at bestemmelsene i loven pkt. II for så vidt gjelder § 3 om avgiftsplikt for annen offentlig framføring av lydopptak og film enn i kringkasting, settes i kraft 1. januar 2007.

3. Forskrifter

Fiskeri- og kystsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 18. juni 2004 nr. 918 om sikkerhet og terrorberedskap i havner på Svalbard.

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

4. Delegasjon av myndigheit

Helse- og omsorgsdepartementet

Fordeling av myndighet mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet etter lov 12. mai 2000 nr. 36 om stråling og bruk av stråling (strålevernloven).
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

5. Styrer, utval

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et lovutvalg som skal vurdere tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon:

Leder: Advokat dr. juris Kristin Normann, Oslo

Medlemmer:
Sjefsjurist Cecilie Ask, Oslo (Kredittilsynet)
Dommerfullmektig Hege Dahl, Levanger (Finansdepartementet)
Statsadvokat Sven Arild Damslora, Oslo (ØKOKRIM)
Juridisk direktør Olav Hasaas, Bærum (Næringslivets Hovedorganisasjon)
Adm. dir. Ingebret Grude Hisdal, Oslo (Den norske Revisorforening)
Advokat Helge Jakob Kolrud, Oslo (Den norske Advokatforening)
Ass. dir. Sven L´Abée-Lund, Oslo (Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen)
Professor Frode Mellemvik, Bodø
Advokat Ida Kinn Nilsen, Skedsmo (Finansforbundet)
Adm. dir. Sandra Riise, Oslo (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening)
Seniorrådgiver Atle Roaldsøy, Tønsberg (Justis- og politidepartementet)
Seniorrådgiver Gunn-Heidi Tannum, Hamar (Skattedirektoratet)

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes og gjenoppnevnes til Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2006 til og med 31. oktober 2010:Leder: Sorenskriver Gunnar Lind, Bodø

Medlemmer:
Selvstendig næringsdrivende Elbjørg Løwer, KongsbergSorenskriver Inger Myhr, Hurum (ny)
Direktør Anne Pauline Jensen, Oslo (ny)

Varamedlemmer:
Spesialkonsulent Alvhild Yttergård, Tromsø
Avdelingsdirektør Sissel Slapsgård, Inderøy (ny)

6. Klagesaker m.m.

Landbruks- og matdepartementet

Klage fra Horva Nordnorsk landbruksutstilling over Landbruks- og matdepartementets vedtak 16. mars 2006 om avslag på søknad om tilskudd til organisasjonen. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Abu Dhabi, Anne Rikter-Svendsen, utnevnes tillike til ambassadør i Doha, Qatar.

Ambassadør i Abu Dhabi, Anne Rikter-Svendsen, utnevnes tillike til ambassadør i Kuwait, Kuwait.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fungerende direktør Ida Børresen åremålsbeskikkes som direktør for Utlendingsdirektoratet for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og inkluderingsdepartementet bestemmer.
(pressemelding)

Nemndleder Harald Karlsnes åremålsbeskikkes som nemndleder i Utlendingsnemnda for 4 år med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og inkluderingsdepartementet bestemmer.

Departementskonstituerte nemndledere Johan Berg, Anne Bruland og Kirsti Østvold åremålsbeskikkes som nemndledere i Utlendingsnemnda for 7 år med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og inkluderingsdepartementet bestemmer.

Fiskeri- og kystdepartementet

Distriktssjef Kirsti Lovise Slotsvik åremålsbeskikkes som kystdirektør i Kystverket for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Fiskeri- og kystdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Oberst Steinar Amundsen utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandør Haakon Stephen Bruun-Hanssen utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Politiadvokat Bodil Thorp Myhre utnevnes til statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter.

Sorenskriver Martin Tenold utnevnes til lagmann med avdelingsansvar ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert sorenskriver Dag Bjørvik utnevnes til sorenskriver ved Vest-Telemark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Elisabeth Marie Bendixen konstitueres som tingrettsdommer ved Toten tingrett med tiltredelse fra 1. desember 2006 til 31. august 2007 med mulighet for forlengelse.

Forlenget konstitusjon av professor Tone Sverdrup som dommer i Høyesterett med tiltredelse fra 1. januar 2007 og så lenge Høyesterett bestemmer, dog ikke ut over 8. april 2007.

Forlenget konstitusjon av sorenskriver Helge Bjørnestad som sorenskriver i Stavanger tingrett med tiltredelse fra 1. november 2006 til og med 30. juni 2007.

Til toppen