Offisielt frå statsrådet 11. februar 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 11. februar 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utnriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 38 (2004-2005)
Om samtykke til godkjenning av avtale av 4. juni 2004 om endring av protokoll 4, kapittel XIII til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992

St.prp. nr. 39 (2004-2005)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 79/2004 av 8. juni 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av artikkel 13 og 22 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger (fusjonsforordningen)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Ot.prp. nr. 46 (2004-2005)
Om lov om endringer i åndsverkloven m.m.
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. desember 2004 til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) m.m.
Delvis ikraftsetting av lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) m.m.
Endringsloven vedtak I om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) skal tre i kraft 1. september 2005.
Endringsloven vedtak II om endring i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) skal tre i kraft 1. mars 2005.
Besl. O. nr. 34 (2004-2005) Lov nr. 8

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 15. november 2002 nr. 1287 til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i de regionale helseforetakenes og helseforetakenes styrer.

4. Delegasjon av myndigheit

Moderniseringsdepartementet

Kongens myndighet etter lov 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. § 10 til å bestemme ikrafttredelse av loven delegeres til Moderniseringsdepartementet.

Kongens myndighet etter lov 17. desember 2004 nr. 100 om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven del III til å bestemme ikrafttredelse av EØS-konkurranseloven delegeres til Moderniseringsdepartementet.

5. Klagesaker m.m.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Oster Pukk & Sand AS over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 13. mai 2004 om å gi ekspropriasjonstillatelse til bruksrett til områdene og eiendomsrett til sand- og pukkforekomstene på gnr. 220/2 og 221/1 i Lindås kommune. Klagen tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Rana kommune over Olje- og energidepartementets vedtak 7. juli 2004 om bruk av anleggsvei til Fagervollan kraftverk i Rana kommune. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra journalist Alf Ole Ask over Olje- og energidepartementets avslag 24. desember 2004 på begjæring om innsyn i brev 16. november 2004 til EFTA-sekretariatet ”Norges innspill til EØS-beslutning om energimarkedspakken”. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Riyadh, Jan Bugge-Mahrt, utnevnes tillike til ambassadør i Sana, Jemen.

Avdelingsdirektør Ståle Torstein Risa utnevnes til ambassadør i Manila, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Helge Skaara utnevnes til ministerråd ved Norges delegasjon til Den europeiske union i Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Trond Folke Lindberg utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Beijing, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Per Egil Selvaag utnevnes til ministerråd ved ambassaden i London, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Seniorrådgiver Rikke Bækkevold utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Arne Bård Dalhaug utnevnes til generalløytnant i Hæren og beordres til stillingen som sjef for Forsvarsstaben med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Advokat Rune Jensen utnevnes til lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Ola Trygve Holt utnevnes til tingrettsdommer ved Eidsvoll tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Seniorrådgiver Torbjørn Backer Hjorthaug utnevnes til underdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 71/2004 om det indre markeds virkemåte med hensyn til det frie varebytte kan bli bindende for Norge.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift (PUD) av Skinfaks og endret plan for utbygging og drift av Rimfaks.
(Pressemelding)