Offisielt frå statsrådet 11. mars 2005

Offisielt frå statsrådet


Statsråd vart halde på Oslo slott 11. mars 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:


1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 45 (2004-2005)
Om samtykke til godkjenning av ei avgjerd i EØS-komiteen nr. 23/2005 av 8. februar 2005 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 851/2004/EF om skiping av eit europeisk senter for førebygging av og kontroll med sjukdommar (smittevernbyrået)

Arbeids- og sosialdepartementet

St.prp. nr. 46 (2004-2005)
Ny arbeids- og velferdsforvaltning
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

St.meld. nr. 18 (2004-2005)
Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 53 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 25. juni 2004 nr. 53 om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet)

Landbruks- og matdepartementet

St.prp. nr. 47 (2004-2005)
Om klinisk veterinærvakt og endringer av kapittel 1115 – Mattilsynet på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 54 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane m.m. (jernbaneloven)
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2004 til lov om endringer i introduksjonsloven mv.
Loven trer i kraft 1. september 2005.
Besl. O. nr. 15 (2004-2005) Lov nr. 13

3. Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om vern av Flekkefjord landskapsvernområde.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift av 11. april 2003 nr. 456 om avgifter mv. til Patentstyret.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

4. Delegasjon av myndigheit

Nærings- og handelsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker § 62, lov av 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker § 8, lov av 15. desember 1967 nr. 9 om patenter § 68 og § 69 og lov av 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design § 52 til Nærings- og handelsdepartementet.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

5. Styre, utval

Miljøverndepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede ulike scenarier for hvordan et ”lavutslippssamfunn” for klimagasser kan utvikles i løpet av en 50-årsperiode:

Utvalgsleder:
Professor Jørgen Randers, Oslo

Utvalgsmedlemmer:
Adm. direktør Eli Arnstad, Stjørdal
Professor Ola Flåten, Tromsø
Direktør Alvhild Hedstein, Oslo
Direktør Hanne Lekva, Stavanger
Forskningsdirektør Lasse Nord, Porsgrunn
Konserndirektør Sverre Aam, Trondheim
(Pressemelding)

6. Klagesaker m.m.

Utdannings- og forskingsdepartementet

Klage fra Musikk Instrument Akademiet AS over Utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 9. juli 2004 om å tilbakekalle skolens godkjenning og tilbakebetaling av tilskudd for skoleårene 2002-2003 og 2003-2004 etter friskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Barne- og familiedepartementet

Seniorrådgiver Åsa Steinsvik konstitueres som avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet.

Finansdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Håkon Tandstad utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Jostein Johannessen som statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter fram til og med 31. mars 2006.

Kommunal- og regionaldepartementet

Konstituert underdirektør Harald Assev utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Biskop Ole Christian Mælen Kvarme utnevnes til biskop i Oslo bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Utnevning av overingeniør Anne Jorde til jordskiftedommar ved Nord-Østerdal jordskifterett med tiltreding frå det tidspunkt Landbruks- og matdepartementet bestemmer.

8. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutninger nr. 103/2004 og nr. 149/2004 om markedsmisbruk kan bli bindende for Norge.

Ekstraordinære utgifter som følge av EUs tiltak mot import av norsk oppdrettslaks.

Bevilgning i statsbudsjett for 2005 under kapittel 100 Utenriksdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, overskrides med inntil kr 3 500 000.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Jan Petersen med ektefelle ved besøk til Kina 26. mars – 2. april 2005.

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Tidligere statssekretær Olav Kjørven fritas fra sine verv som norsk medlem av de respektive Råd for Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den inter-amerikanske utviklingsbank og som stedfortredende rådsmedlem i Verdensbanken. Likeledes fritas tidligere ekspedisjonssjef Åge B. Grutle fra sine verv som stedfortredende rådsmedlem i de regionale utviklingsbankene.

Statssekretær Leiv Lunde, Utenriksdepartementet, oppnevnes som nytt norsk medlem av de respektive Råd i de regionale utviklingsbankene og som stedfortredende rådsmedlem i Verdensbanken, mens ekspedisjonssjef Nils Haugstveit oppnevnes som stedfortredende rådsmedlem i de regionale utviklingsbankene.

Finansdepartementet

Undertegning av en protokoll mellom Kongeriket Norges regjering og Det Sveitsiske Edsforbund om endring av overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue, undertegnet i Bern 7. september 1987.

Undertegning av en protokoll mellom Kongeriket Norges regjering og republikken Østerrike om endring av overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue, undertegnet i Wien 28. november 1995.

Miljøverndepartementet

I medhold av lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser § 6 fastsettes det samlede antallet kvoter for tildeling i perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2007 til 20,5 millioner.
(Pressemelding)