Offisielt frå statsrådet 12. mai 2006

Revidert nasjonalbudsjett 2006 ble vedtatt i statsråd i dag. Stortingsproposisjon om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren var også en av flere saker som ble behandlet.

Offisielt frå statsrådet 12. mai 2006

VEDLEGG

Statsråd vart halde på Oslo slott 12. mai 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 59 (2005-2006)
Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 562/2006 om innføring av fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grenser (Schengen-grenseregler)

St.prp. nr. 60 (2005-2006)
Om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge, Island og Sveits om Sveits’ tilknytning til Schengen- og Dublin-samarbeidet (Trepartsavtalen)

St.prp. nr. 62 (2005-2006)
Om samtykke til godkjenning av Tiltak 1 av 20. juni 2003 om oppretting av eit sekretariat under Antarktistraktaten av 1. desember 1959

St.prp. nr. 63 (2005-2006)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 10/2006 av 27. januar 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2004/54/EF om minstekrav til tryggleik i tunnelar i det transeuropeiske vegnettet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 73 (2005-2006)
Om lov om endringar i utlendingslova (tilvisningar til det departementet som har hovudansvaret for utlendingsforvaltninga, tilvisningar til Dublin-regelverket, gjennomføring av EU si grenseforordning m.m.)
(Pressemelding)

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp. nr. 76 (2005-2006)
Om lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.)

Finansdepartementet

St.prp. nr. 66 (2005-2006)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2006
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 77 (2005-2006)
Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.
(Pressemelding)

St. meld. nr. 2 (2005-2006)
Revidert nasjonalbudsjett 2006
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 74 (2005-2006)
Om lov om endringer i tvisteloven (endringer i straffeprosessloven og andre lover)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 61 (2005-2006)
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 (kommuneproposisjonen)
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Ot.prp. nr. 75 (2005-2006)
Om lov om endringar i jordlova m.v.
(pressemelding)

St.prp. nr. 64 (2005-2006)
Om reindriftsavtalen 2006/2007, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2006 m.m.

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 65 (2005-2006)
Om ein del sakar på Samferdselsdepartementets område.
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. mai 2006 til lov om endringer i lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet.
Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr 49 (2005-2006) Lov nr. 14
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven) trer i kraft 1. juli 2006 med unntak av kapittel 5 og § 49 syvende og åttende ledd.

Overgangsbestemmelser til finnmarksloven om Finnmarkseiendom gitt ved kongelig resolusjon 25. november 2005 oppheves med virkning fra 1. juli 2006.

Kommunal- og regionaldepartementet

Lov 27. mai 2005 nr. 30 om endringer i plan- og bygningsloven (utbyggingsavtaler) trer i kraft 1. juli 2006.

Landbruks- og matdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. mars 2006 om vedtak til lov om endringer i jordskifteloven mv.
Delvis ikrafttredelse av lov 16. mars 2006 om vedtak til lov om endringer i jordskifteloven mv.
Endringene i §§ 1a, 19 tredje ledd, 20a, 34a, 35h, 35j og 41 første ledd annet punktum trer i kraft 1. juli 2006.
De øvrige endringene trer i kraft 1. januar 2007.
Besl. O nr. 38 (2005-2006) Lov nr. 15
(Sjå pkt. 4. Delegasjon av myndigheit)

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift av 16. desember 2005 om domssogns- og lagdømmeinndeling endres.

Kommunal- og regionaldepartementet

Forskrift av 24. februar 1989 nr. 103 om erklæring om åpning av valgtinget ved stortingsvalg og sametingsvalg oppheves.

Kongelig resolusjon av 18. juni 1993 om delegering av myndighet til å godkjenne forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet oppheves.

Kultur- og kirkedepartementet

Forskrift om endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater fastsettes.
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndigheit

Landbruks- og matdepartementet

Den myndighet som etter loven er tillagt Kongen eller departementet legges til Landbruks- og matdepartementet. Landbruks- og matdepartementet kan delegere myndighet videre til Domstoladministrasjonen.
(Sjå pkt. 2. Sanksjonar og iverksetjingar)

5. Styrer, utval

Finansdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Folketrygdfondets styre for tidsrommet 15. mai 2006 til 15. mai 2010.

15. mai 2006 – 15. mai 2010:

Erik Keiserud, Oslo, leder
Varamedlem Wenche Nistad, Oslo

Harald Ellefsen, Trondheim (gjenoppnevnt)
Varamedlem, Anne Berit Andersen, Søgne

Mai-Lill Ibsen, Oslo
Varamedlem Turid Hundstad, Oslo

Synnøve Nymo, Oslo
Varamedlem: Oddbjørg A. Starrfelt, Time

Linda Orvedal, Aurland (gjenoppnevnt)
Varamedlem: Petter Bjerksund, Bergen (gjenoppnevnt)

1. juli 2004 – 30. juni 2008:

Anne Breiby, Ålesund
Varamedlem: Ernst Wroldsen, Tønsberg

Per Arne Olsen, Tønsberg
Varamedlem: Terje Søviknes, Os

Geir-Ketil Hansen, Narvik (oppnevnt fra 3. november 2005)
Varamedlem: Sonja Tinnesand, Stavanger

Ingvild Myhre, Oslo
Varamedlem: Øyvind Bøhren, Bærum
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å evaluere E.coli 0:103 –saken:

Dr. Stuart A. Slorach, Sverige, leder
Dr. Andrea Gervelmeyer, Tyskland
Dr. Ivar Vågsholm, Sverige
Direktør Åke Rutegård, Sverige
Dr. Flemming Scheutz, Danmark
Advokat Bergljot Webster, Oslo
Dr. Birgit Nørrung, Danmark
Cand. brom Gitte Gross, Danmark
Journalist Trine Smistrup, Danmark
(Pressemelding)

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Avdelingsdirektør Jens-Petter Kjemprud utnevnes til ambassadør i Addis Abeba, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Visegeneralsekretær i EFTA Øystein Hovdkinn utnevnes til generalkonsul i Edinburgh, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Jan Ledang konstitueres til generalkonsul i Juba for en periode på 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Managua og San José, Kristen Christensen utnevnes tillike til ambassadør i Panama.

Finansdepartementet

Ekspedisjonssjef Martin Skancke utnevnes til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Ass. fylkeslege Bergljot Vinjar utnevnes til fylkeslege i Møre og Romsdal med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Statsadvokat Tor Christian Carlsen og fylkesnemndsleder Ingrid Håvarstein Eldøy utnevnes til tingrettsdommere ved Jæren tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Rolf Bøhn Merckoll utnevnes til tingrettsdommer ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstolsadministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Bjørg Kvelstad utnevnes til tingrettsdommer ved Nordhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstolsadministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Rolf Ytrehus konstitueres som sorenskriver og utreder Astrid Gjelsvik konstitueres som tingrettsdommer ved Heggen og Frøland tingrett i 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Byfogd Anne Vinje og konstituert justitiarius Tove Merete Voldbæk konstitueres som avdelingsledere/dommere ved Oslo byfogdembete i to år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Lillian Hatling utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Live Haaland utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Administrerende direktør Ola Chr. Rygh åremålsbeskikkes som administrerende direktør i Statens landbruksforvaltning (SLF) for en periode på 6 år med tiltredelse fra 1. juli 2006.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Konstituert underdirektør Christina Christensen utnevnes til underdirektør i Samferdselsdepartementet.
(Pressemelding)

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 105/2005 om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 17/2006 om et flerårig fellesskapsprogram for å fremme sikrere bruk av Internett og ny direktekoblet teknologi kan bli bindende for Norge.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Helga Pedersen med samboer ved besøk til Orknøyene 17. – 18. mai 2006.

Kultur- og kirkedepartementet

Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2005 til kulturformål, kr 400 000 000, blir fordelt.

Kultur- og kirkedepartementet får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer mellom de enkelte postene innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål, fullmakt til å disponere renter, samt disponere ikke utbetalt spilleoverskudd til kulturformål.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Plikta til oppreinsking av forureining etter NSB Banedivisjonen sin impregnering av jarnbanesviller var ikkje knytta til forvaltningsbedrifta NSBs trafikkdel ved omdanninga til NSB BA i 1996. Plikta til oppreinsking frå andre kjelder var knytt til NSBs trafikkdel ved omdanninga til NSB BA.

NSB AS pliktar å utnytte eigedomar der staten har ansvaret for oppreinsking på ein slik måte at staten sitt ansvar blir minst mogeleg, dersom bruksendring ikkje er godkjende av staten.
(Pressemelding)