Offisielt frå statsrådet 12. november 2004

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 12. november 2004. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 13 (2004-2005)
Om samtykke til godkjenning av avtale av 24. september 2004 om endring av protokoll 4 kapittel II til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992

St.prp. nr. 15 (2004-2005)
Om endringar på statsbudsjettet for 2004 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 18 (2004-2005)
Om lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven)
(Pressemelding)

St.prp. nr. 20 (2004-2005)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2004 under Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

St.prp. nr. 26 (2004-2005)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Barne- og familiedepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

St.prp. nr. 28 (2004-2005)
Endringar av løyvingar i 2004 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område

Ot.prp. nr. 20 (2004-2005)
Om lov om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 21 (2004-2005)
Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2004

Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 22 (2004-2005)
Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2004 under Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 16 (2004-2005)
Om lov om endring i offentlegheitslova

Ot.prp. nr. 17 (2004-2005)
Om lov om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven)
(Pressemelding)

St.prp. nr. 14 (2004-2005)
Om endringar på statsbudsjettet for 2004 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 18 (2004-2005)
Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Kultur- og kyrkjedepartementet

St.prp. nr. 24 (2004-2005)
Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004

St.meld. nr. 7 (2004-2005)
Om det skal stilles statsgaranti i forbindelse med søknad fra Tromsø 2014 AS om å bli tildelt De olympiske vinterleker og Paralympics i 2014
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

St.prp. nr. 27 (2004-2005)
Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet

Ot.prp. nr. 19 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) og lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring

Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 25 (2004-2005)
Om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Moderniseringsdepartementet

St.prp. nr. 23 (2004-2005)
Endringer på statsbudsjettet 2004 under Moderniseringsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 16 (2004-2005)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 17 (2004-2005)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2004 m.m. under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 11 (2004-2005)
Om endring av løyvingar mv. for 2004 på Samferdselsdepartementets område
(Pressemelding)

Utdannings- og forskingsdepartementet

St.prp. nr. 19 (2004-2005)
Om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

2. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet

Fastsettelse av forskrift om årlig regulering av medlemspremien i pensjonstrygden for fiskere.

3. Klagesaker m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet

Klage fra Fornebuklinikken A/S over Helsedepartementets vedtak av 5. desember 2003 med avslag på søknad om godkjenning som sykehus. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Volvat Medisinske Senter Østfold AS over Helsedepartementets vedtak av 14. oktober 2003 om å avslå godkjenning som sykehus. Klagen tas ikke til følge.

Klage over Helsedepartementets vedtak av 22. desember 2003 om avslag på søknad fra Volvat Medisinske Senter Bergen AS om godkjenning som sykehus. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Volvat Medisinske Senter Vestfold AS over Helsedepartementets vedtak av 12. desember 2003 om avslag på søknad om godkjenning som sykehus. Klagen tas ikke til følge.

Klage over Helsedepartementets vedtak av 22. januar 2004 med avslag på søknad fra Vestfjordklinikken om godkjenning av patologisk avdeling. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Hans Tore Høviskeland som førstestatsadvokat ved ØKOKRIM fram til og med 31. desember 2005.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Valgerd Svarstad Haugland med ektefelle ved offisielt besøk til Aserbajdsjan 23.-26. november 2004.