Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 12. november 2010

I statsrådet i dag vart mellom anna ei forskrift om ein verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) fastsett.

Statsråd vart halde på Oslo slott 12. november 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 17 S (2010-2011)
Samtykke til å sette i kraft en protokoll til skatteavtalen av 7. september 1987 med tilhørende protokoll av 12. april 2005 mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 31. august 2009

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. oktober 2010 til lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre.
Lovvedtak 1 (2010-2011)  Lov nr. 58
Loven trer i kraft fra det tidspunktet konvensjon om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre og protokoll til konvensjonen om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre, om særlige forhold for luftfartøysløsøre trer i kraft for Norge.
(Sjå pkt. 6 Andre saker)

3.      Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsetting av forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien).

4.      Klagesaker m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet

Klage fra Nordic Dental Certification (NDC) på Helse- og omsorgsdepartementets vedtak 28. juni 2010 om tilbaketrekking av vedtak om utpeking av NDC som teknisk kontrollorgan. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Lars Petter Forberg utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeri- og kystdepartementet

Underdirektør Petter Meier utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Brigader Rune Jakobsen utnevnes til generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagmann Eirik Akerlie utnevnes til lagmann med avdelingsansvar ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Marit Forsnes utnevnes til lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Avdelingsleder/tingrettsdommer Peter Vogt utnevnes til tingrettsdommer ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Professor dr. juris Kirsten Sandberg konstitueres som dommer ved Norges Høyesterett med tiltredelse fra og med 15. november 2010 til og med 20. februar 2011.

Konstituert sorenskriver Lisa Elin Bech konstitueres som sorenskriver ved Namdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert sorenskriver Benedicte Aas som sorenskriver ved Fosen tingrett med tiltredelse 1. januar 2011 til og med 31. januar 2011.

Pensjonert sorenskriver Øyvind Smukkestad konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. januar 2011 til og med 31. desember 2012.

6.      Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Tora Aasland overtar ansvaret for bestyrelsen av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for den tiden statsråd Audun Lysbakken har permisjon, fra og med 29. november 2010 til og med 20. mars 2011, i tillegg til ansvaret for universitets- og høyskolesaker, fagskoleutdanningssaker, studiefinansieringssaker og forskningssaker i Kunnskapsdepartementet.

Statsråd Grete Faremo overtar ansvaret for bestyrelsen av Justis- og politidepartementet for den tiden statsråd Knut Storberget har permisjon, fra og med 1. januar til og med 31. mars 2011, i tillegg til ansvaret for Forsvarsdepartementet.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Republikken Liberia om ettergivelse av Liberias gjeld til Norge.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Konvensjon av 16. november 2001 om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre og protokoll av 16. november 2001 til konvensjonen om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre, om særlige forhold for luftfartøysløsøre tiltres.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Olje- og energidepartementet

Setredalen Kraft AS gis tillatelse til regulering av Sætredalsvatnet og overføring av Heimste Tverrelva til Ytste Tverrelva for utbygging av Sætredalen kraftverk i Bremanger kommune.

Til toppen