Offisielt frå statsrådet 12. august 2016

I statsrådet i dag vart det mellom anna oppnemnt eit utval som skal greie ut forslag til ny hamne- og farvatnlov.

Statsråd vart halde på Oslo slott 12. august 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

Lenkjene til dokument vert aktive frå kl. 11.45.

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Meld. St. 38 (2015-2016)
Noregs deltaking i den 70. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN).

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Forsvarsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven).
Lovvedtak 92 (2015-2016)  Lov nr. 77

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.).
Lovvedtak 91 (2015-2016)  Lov nr. 78

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2016 til lov om endringer i markaloven (rett til erstatning).
Lovvedtak 79 (2015-2016)  Lov nr. 79
(Nyheitssak)

3. Styrer, utval

Samferdselsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede forslag til ny havne- og farvannslov:

Advokat Kristin Bjella, Oslo (leder)
Advokat Arne-Martin H. Sørli, Oslo
Advokat Inger Hygen, Bergen
Samfunnsøkonom Haakon Vennemo, Oslo
Advokat Siri Tofte, Kristiansand
Regiondirektør John Erik Hagen, Haugesund
Tidligere havnedirektør Wollert Krohn-Hansen, Trondheim
Kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten, Tromsø
Daglig leder Adrianne Ubeda, Tromsø
(Nyheitssak)

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Birgitte Jordahl gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Kunnskapsdepartementet.

Politisk rådgiver Magnus Thue utnevnes som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Kunnskapsdepartementet.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Budapest, Olav Berstad, tillike til ambassadør i Ljubljana, Slovenia.

Utnevning av ambassadør Bård Hopland til ambassadør i Khartoum, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Anne Lene Dale til ambassadør i Maputo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Katja Christina Nordgaard til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Else Kathrine Biering til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Jannicke Graatrud til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Hege Merete Jørstad til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Morten Eggen til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av seksjonssjef Aleksander Åsheim til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet
Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og De forente nasjoners organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO).

Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen (ILO).

Arbeids- og sosialdepartementet
Provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Cockpitforbund og NHO Luftfart i forbindelse med tariffoppgjøret 2016.