Offisielt frå statsrådet 13. oktober 2006

Sokneprest Solveig Fiske er utnevt til biskop i Hamar bispedømme. I statsråd i dag ble også ekspedisjonssjef Ellen Hambro åremålsbeskikket som direktør for Statens forurensningstilsyn.

Offisielt frå statsrådet 13. oktober 2006

Statsråd vart halde på Oslo slott 13. oktober 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Statsministerens kontor

St.meld. nr. 4 (2006-2007)
Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2005-2006

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp. nr. 3 (2006-2007)
Tilleggsbevilgninger til Utlendingsdirektoratet – oppfølging av tiltak i NOU 2006: 14 Gransking av Utlendingsdirektoratet
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 616 om offentlige anskaffelser og forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser vert fastsett.

Endring av forskrift 5. desember 2003 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte vert fastsett.

3. Delegasjon av myndigheit

Kultur- og kyrkjedepartementet

I medhold av Grunnloven § 16 bemyndiges Kirkemøtet til å godkjenne alle gudstjenstlige bøker i Den norske kirke.

4. Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Lagmann Ola Dahl oppnevnes som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. november 2006 til og med 31. oktober 2010.

5. Klagesaker m.m.

Justis- og politidepartementet

Klage fra NRK ved Tor-Erling Thømt Ruud over Justis- og politidepartementets avslag av 20. september 2006 på begjæring om innsyn i brev fra en privatperson av 6. juli 2006. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Politisk rådgiver Arvid Libak utnevnes til statssekretær for statsråd Sylvia Brustad.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Steinar Gil utnevnes til ambassadør i Vilnius med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Hans Jacob Frydenlund utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Ingrid Rønnaug Ofstad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Dag Nissen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Personalsjef Marianne Ono Njøten utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Spesialrådgiver Tharald Hetland utnevnes til fylkeslege i Oppland med tiltredelse fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Departementskonstituert avdelingsdirektør Lilly Sofie Ottesen utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Tingrettsdommer Anne-Kristine Hagli utnevnes til lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Eirik Vikanes utnevnes til tingrettsdommer ved Follo Tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Mette Dorthea Trovik utnevnes til lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Eli Synnøve Brusdal utnevnes til tingrettsdommer ved Romsdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Lars-Eirik Frisvold konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett fra 1. desember 2006 til og med 30. november 2008.

Tingrettsdommer Lars Andreas Christensen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett fra 1. november 2006 til og med 31. oktober 2008.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Sokneprest Solveig Fiske utnevnes til biskop i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Avdelingssjef Harald Engeset Nybølet utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Ekspedisjonssjef Ellen Hambro åremålsbeskikkes som direktør for Statens forurensningstilsyn for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Miljøverndepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Kjetil Kolsrud Jåsund utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Emma C. Jensen Stenseth konstitueres som avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Forsvarsdepartementet

Instruks om samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste fastsettes.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Politimester Arne Jørgen Olafsen tildeles påtalekompetanse og skal tilhøre påtalemyndigheten.