Offisielt frå statsrådet 14. august 2020

Statsråd vart halde på Oslo slott 14. august 2020.

Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2005 nr. 1567 om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Mellombels forskrift om handtering av enkelte innsynskrav som blir fremja overfor kommisjonen som skal gå gjennom og trekkje lærdom frå styresmaktene si handtering av Covid-19-utbrotet i Noreg (Koronakommisjonen), fastsettes

2. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Anders Eide til ambassadør i Warszawa, Republikken Polen med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Arne Jan Flølo til generalkonsul i Mumbai, Republikken India med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Hanne Brusletto til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Birgitte Hygen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Anne Grete Riise til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Kathrina Ramberg til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassaderåd Bård Vandvik til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadesekretær Kaja Glomm til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av konstituert avdelingsdirektør Ingrid Sandvei Francke til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av politiadvokat Elisabeth Frankrig til statsadvokat ved Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av advokat Knut Henrik Leknes og advokat Arild Nundal som tingrettsdommere ved Bergen tingrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av advokat Per Våland Mauritzen som tingrettsdommer ved Jæren tingrett i to år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av overingeniør Kirsten Lyseng som jordskiftedommer ved Østfold jordskifterett i to år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av konstituert ekspedisjonssjef Kjersti Flåten til ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet.

3. Andre saker

Statsministerens kontor
Forvaltningsansvaret for lov 4. juni 2010 nr. 21 om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) § 5-1 overføres fra Olje- og energidepartementet til Arbeids- og sosialdepartementet.  

Statsråd Iselin Nybø oppnevnes som settestatsråd for statsråd Odd Emil Ingebrigtsen i den forberedende saksbehandlingen av søknadene til stillingen som fiskeridirektør, der Ingebrigtsen på grunn av sin relasjon til en av søkernes ektefelle av forsiktighetsgrunner fratrer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementets vedtak 5. august 2020 om anvendelse av fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 fra og med 6. august til og med 14. august 2020, bekreftes jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 annet og tredje punktum.

Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra 14. august 2020 til og med 14. september 2020 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.