Offisielt frå Statsrådet 15. april 2005

Offisielt frå Statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. april 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 51 (2004-2005)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av vedtak nr. 2005/12/EF av 20. desember 2004 om endring av vedtak nr. 1999/847/EF med omsyn til lenging av fellesskapshandlingsprogrammet for katastrofevernebuing

St.meld. nr. 30 (2004-2005)
Muligheter og utfordringer i nord
(Pressemelding)

St.meld. nr. 31 (2004-2005)
Om samarbeidet i NATO i 2004

Kultur- og kyrkjedepartementet

Ot.prp. nr. 76 (2004-2005)
Om lov om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting
Endra sanksjonsreglar mv.
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Ot.prp. nr. 75 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 9. juni 1972 nr. 31 om reinbeiting i henhold til konvensjon av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite

Moderniseringsdepartementet

St.prp. nr. 52 (2004-2005)
Pensjonar frå statskassa

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 74 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur og andre lover

Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. februar 2005 til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m.
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 41 (2004-2005) Lov nr. 17

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. april 2005 til lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven).
Besl. O. nr. 54 (2004-2005) Lov nr. 18

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. april 2005 til lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Samtinget og andre samiske rettsforhold (sameloven).
Besl. O. nr. 53 (2004-2005) Lov nr. 19
(Pressemelding)

3. Styre, utval

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlem oppnevnes til Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll for en periode fram til 15. april 2009:

Tingrettsdommer Arne Fortun, Bergen, leder
Tingrettsdommer Anne Christine Buer, Oslo, medlem
Advokat Fredrik William Knudsen, Oslo, medlem
Post. dok. Annika Melinder, Oslo, medlem
Advokat Steinar Mageli, Hamar, varamedlem
(Pressemelding)

Klagesaker m.m.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Siri Gedde-Dahl, Aftenposten, over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 1. mars 2005 om ikke å gi innsyn i sak 2004/4843, dokument 1. Klagen tas ikke til følge.

Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Sven Erik Svedman utnevnes til utenriksråd i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Stein Vegard Hagen utnevnes til ambassadør i Tallinn, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Rolf Erik Bjerk utnevnes til brigader i Hæren og beordres til stillingen som nestleder ved Avdeling for økonomi og styring i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Stein Erik Lauglo utnevnes til oberst i Hæren og beordres til stillingen som fagsjef for artilleri og luftvern i Hærens styrker med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Politimester Ingrid Wirum utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Avdelingsdirektør Mette Wikborg utnevnes til ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Godkjenning av tilbaketakelsesavtale mellom Norge og Slovakia.

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2005 under kapittel 101, Utenriksstasjonene, post 21, spesielle driftsutgifter, overskrides med inntil kr 12 200 000.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Statlig forsikring for utstillingen ”Den forunderlige stillheten – Vilhelm Hammershøi (1864-1916) og Ida Lorentzen (1951-)”. Forsikringen gjelder i tidsrommet 25. april til 31. oktober 2005 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Blaafarveverket.