Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 15. januar 2010

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. januar 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 66 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Anguilla, undertegnet i Paris 14. desember 2009

Prop. 67 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Turks og Caicosøyene, undertegnet i Paris 14. desember 2009

Prop. 68 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Gibraltar, undertegnet i Paris 16. desember 2009

Justis- og politidepartementet

Prop. 65 L (2009-2010)
Endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av direktiv 2008/48/EF om kredittavtaler for forbrukere mv.)
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 15. desember 2009 til lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover.
Lovvedtak 32 (2009-2010). Lov nr. 1.
Loven trer i kraft 1. februar 2010.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2009 til lov om endringar i domstolloven mv. (sidegjeremål for dommarar m.m.)
Lovvedtak 21 (2009-2010) Lov nr. 2.
Loven del I og III trer i kraft 1. mars 2010. Loven del II trer i kraft straks.
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2009 til lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted).
Lovvedtak 22 (2009-2010). Lov nr. 3.
Loven trer i kraft straks.

3.      Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 26. april 2006 nr. 456 om vern mot støy på arbeidsplassen.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 30. august 1991 nr. 564 om salg av arvemidler og avkall på arv til staten.

4.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Hanoi, Ståle Torstein Risa, utnevnes tillike til ambassadør i Vientiane, Laos.

Seniorrådgiver Wenche Bertelsen Helgeland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Arthur Baste Knutsen konstitueres til underdirektør (vikariat) i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Inger-Johanne Arildsen Rygh utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Rådmann Guri Ulltveit-Moe utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Hanne Bjurstrøm som settestatsråd for statsråd Rigmor Aasrud i sak om konstituering av fylkesmann i Hedmark.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en tysk-norsk bikulturell skole.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Anniken Huitfeldt og ektefelle Ola Flem ved reise til De olympiske leker i Vancouver 22. – 28. februar 2010.

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken India til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue.

 

Til toppen