Offisielt frå statsrådet 15. januar 2010

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. januar 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 66 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Anguilla, undertegnet i Paris 14. desember 2009

Prop. 67 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Turks og Caicosøyene, undertegnet i Paris 14. desember 2009

Prop. 68 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Gibraltar, undertegnet i Paris 16. desember 2009

Justis- og politidepartementet

Prop. 65 L (2009-2010)
Endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av direktiv 2008/48/EF om kredittavtaler for forbrukere mv.)
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 15. desember 2009 til lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover.
Lovvedtak 32 (2009-2010). Lov nr. 1.
Loven trer i kraft 1. februar 2010.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2009 til lov om endringar i domstolloven mv. (sidegjeremål for dommarar m.m.)
Lovvedtak 21 (2009-2010) Lov nr. 2.
Loven del I og III trer i kraft 1. mars 2010. Loven del II trer i kraft straks.
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2009 til lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted).
Lovvedtak 22 (2009-2010). Lov nr. 3.
Loven trer i kraft straks.

3.      Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 26. april 2006 nr. 456 om vern mot støy på arbeidsplassen.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 30. august 1991 nr. 564 om salg av arvemidler og avkall på arv til staten.

4.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Hanoi, Ståle Torstein Risa, utnevnes tillike til ambassadør i Vientiane, Laos.

Seniorrådgiver Wenche Bertelsen Helgeland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Arthur Baste Knutsen konstitueres til underdirektør (vikariat) i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Inger-Johanne Arildsen Rygh utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Rådmann Guri Ulltveit-Moe utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Hanne Bjurstrøm som settestatsråd for statsråd Rigmor Aasrud i sak om konstituering av fylkesmann i Hedmark.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en tysk-norsk bikulturell skole.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Anniken Huitfeldt og ektefelle Ola Flem ved reise til De olympiske leker i Vancouver 22. – 28. februar 2010.

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken India til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue.